Kommunale praksiseksempler Arbejdet med en varierende og motiverende skoledag/dagtilbud

Horsens Kommune: Horsens-elever koncentrerer sig sammen med skoleskak

Horsens Kommune den 7. august 2019

Praksis og proces

I Horsens Kommune har en gruppe skoler arbejdet strategisk med skoleskak i en årrække. Dansk Skoleskak – der har den nationale kompetence på området - har forestået kompetenceudviklingen af lærere og pædagoger via bl.a. Skoleskaklærer-uddannelsen, som efterfølgende har udgjort ”læringsteams” af skoleskakundervisere på egen matrikel. Desuden er der etableret et netværk på tværs af skolerne, som udmønter sig i årlige ”legeaftaler” fx bymesterskaber for +200 elever. På den måde har skoleskak styrket fællesskab, sammenhold og fordybelse indadtil – og åbnet nye horisonter for eleverne udadtil, når de mødes på tværs af alder og skole.

Kontekst og formål

Skolerne forstod vigtigheden af, at skoleskak skal varetages af et uddannet team for at slå rod og udfolde potentialerne. Derfor har løbende uddannelse af flere kolleger været et betydningsfuldt fokuspunkt.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

På kommunalt niveau støttede man op om processen gennem medfinansiering af kompetenceudviklingen, hvor 18 undervisere har modtaget 3-6 dages efteruddannelse forestået af Dansk Skoleskak. Desuden har en central tovholder ansvar for at koordinere aktiviteter på tværs af skolerne.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Konkrete samarbejdsprojekter – som fx tværgående stævner – er vigtige. Erfaringen er, at når de indarbejdes som en prioriteret tradition (også i skoleledelsens planlægning), understøttes af møder og koordineres centralt, sker den stærkeste forankring. I Horsens Kommune er stævnerne forankret hos en konsulent i Ungdomsskolen, som tillige understøtter skoleskak i praksis som et supplement til Dansk Skoleskaks rådgivning.

De næste skridt

Lokal kompetenceudvikling i form af målrettet efteruddannelse er med til at sikre, at netværket forankres og udvides. De enkelte skoler kan desuden arbejde videre med særlige skoleskakkoncepter målrettet matematik (SKAK+MAT) eller for elever med ADHD eller autisme (SFA – Skoleskak For Alle).

Nødvendige ressourcer

Det kræver ingen særlige kompetencer fx viden som skak for at kunne gå i gang, da Dansk Skoleskak leverer den nødvendige rådgivning, kompetenceudvikling og materialer.

Skolerne skal dog bidrage med:

a) være præcis på, hvad man ønsker at opnå med indsatsen fx mere ro og koncentration, hjælpe flere elever fra det specialiserede til almenområdet, styrke indlæringen i matematik, øge fællesskabet på tværs af skoler etc.

b) Gøre indsatsen til en del af skemaet med en lektion om ugen fx i vinterhalvåret for de årgange, som er en del af indsatsen.

Det vigtigste råd til andre

Skoleskak kan noget særligt for en særlig gruppe af elever, men det forudsætter kompetenceudvikling af de lærere og pædagoger, som skal drive indsatsen. Men med den rette kompetenceudvikling via Skoleskaklærer-uddannelsen bliver de i stand til at arbejde med elever på nye måder og vise nye veje til ro, koncentration og mere læring.

Skoleskak har den fordel, at det er en konkret metode, der kan igangsættes straks og bruges til at fremme trivsel, faglighed og hensigtsmæssig skoleadfærd. 800 lærere og pædagoger fra hele landet har gennemført Skoleskaklærer-uddannelsen og givet den topevaluering.

Hvis du vil vide mere

Dansk Skoleskak er udpeget af Undervisningsministeriet til at rådgive skoler og kommuner i at implementere skoleskak med kvalitet og systematik.

Som en del af rådgivningen kan skoler og kommuner rekvirere gratis informationsmateriale via www.skoleskak.dk/info.

Se mere om kompetenceudvikling via www.skoleskak.dk/uddannelse eller kontakt en læringskonsulent via laer@skoleskak.dk eller tlf. 3049 0580.

Hvis du vil høre mere om de erfaringer, man har gjort sig i Horsens Kommune, kan Stig Breinholt Knudsen, IT-konsulent i Horsens Kommune, kontaktes på 76 29 14 24 eller stig@horsens.dk

×

Log ind