Kommunale praksiseksempler Arbejdet med den tidlige indsats

Vejle Kommune: Tidlig Forebyggende Indsats – TFI

Vejle Kommune den 17. december 2018

Praksis og proces

Et samarbejdsprojekt mellem Sundhedsplejen, Tværfagligt Center (PPR, fys.-ergo, tale-hørekonsulenter, socialfaglig rådgiver o. lign.) og Børne-og Familiecenteret (dagbehandling fx Familiekonsulenter, Praktisk familiestøtte o. lign).

Hovedopgave i projektet er tidlig opsporing og iværksættelse af målrettet indsats/hjælp inden indsatstrappen (resiliens).

Hele baggrunden for projektet er

 • Grundlæggende ønske om at sætte ind meget tidligere end hidtil med de rigtige kompetencer
 • Udnytte eksisterende potentialer i forhold til tidlig, systematisk opsporing, hurtig visitation og kort intensiv indsats
 • Evidensbaseret viden og forskning der viser at tidlig forebyggende indsatser virker

Med udgangspunkt i et nyt standardiseret, valideret redskab/metode til at opspore børn i mistrivsel, både socialt, sundhedsmæssigt, udviklingsmæssigt, motorisk etc. (Metoden/redskabet hedder PUF (kræver uddannelse og certificering) ”Psykisk Udvikling og Funktion” og er et dansk udviklet redskab afprøvet i 11 kommuner.), screener Sundhedsplejersken alle børn ved 9-10 måneders hjemmebesøget.

Kontekst og formål

Sundhedsplejersker kommer hos op til 99 % af alle familier (fra graviditet til barnet går ud af skolen)

 • Stor viden og erfaring med systematisk dataopsamling fra en række hjemmebesøg gennem barnets 1. leveår
 • Screening af barnet ved 8-10 måneders besøget ved hjælp af PUF

De børn, som identificeres i mistrivsel ved PUF redskabet, giver et grundlag for sammen at skabe et tidligt, uvisiteret (uden myndighedsinvolvering) tilbud til børnene/familierne med udgangspunkt i problemstillingen. I datamaterialet omkring PUF forskningen vurderes det, at en indsats for de identificerede børn vil kunne hjælpe i 80 % af tilfældene.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

 • Udspringer af det strategiske mål i FF’s overordnede strategi ”Vi vil MER’ sammen”:

Sundhedsfremme og forebyggelse

 • Hvor målet er: at opspore udsatte børn tidligere i livet

Investere i initiativer før indsatstrappen

 • Sætte ind med målrettede indsatser tidligt – og sikre et tværfagligt blik på at udvælge de indsatser, der skal iværksættes for at afhjælpe den enkelte problemstilling

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Ambitionen med TFI

 • Sikring af barnets udvikling og trivsel ved en tidlig, kort og intensiv målrettet indsats med de rigtige tværfaglige kompetencer til rådighed
 • Umiddelbar løsning af problematik ved TFI indsats
 • Undgå senere ”tungere sag” ved tidligere indsats –> på sigt reducere sager til myndighedsforanstaltning

Indsatser i TFI - kunne fx være

 • Ekstra besøg af sundhedsplejerske
 • Besøg af småbørnskonsulent, småbørns fysio/ergoterapeut, talehøre-konsulent, småbørns psykolog
 • Indsats ved Familiekonsulent til struktur eller familiedynamik
 • Marte Meo-forløb

De næste skridt

Sagsgang for et TFI forløb

 1. Indstilling fra Sundhedsplejen på baggrund af PUF vurdering, altid med forældrenes samtykke
 2. Indstilling behandles af visitationsudvalget (TFI-vis.)
 3. Sagen visiteres til relevante parter og påbegyndes inden 14 dage
 4. Indsatsen varer maksimalt 10 uger
 5. Evaluering og data på sag sendes til projektleder

Projektet er udrullet i et enkelt distrikt i kommunen pr. oktober 2018, - og det forventes evalueret til sommerferien 2019. Herefter tages stilling til, på baggrund af erfaringerne med TFI i dette område, hvorvidt det skal udbredes til hele kommunen.

Nødvendige ressourcer

I projektperioden opgøres de tre afdelingers konkrete merudgifter ift. hvilke indsatser, der er visiteret til. Og denne merudgift vil også indgå i den samlede evaluering.

PUF- screeningsmetoden kræver uddannelse af sundhedsplejerskerne (to dages udd.) Uddannelsen leveres af eksterne undervisere.

Det vigtigste råd til andre

Få øje på hinandens faglige kompetencer, - og udnyt disse i en tidlig forebyggende kontekst. Særligt er det væsentligt at kunne udnyttet det potentiale, der ligger i, at sundhedsplejersken kommer hos op mod 99 % af ALLE familier. Fokus og opsporing skal være et tilbud til ALLE børn, for at finde de få, som er i udsatte positioner og i begyndende mistrivsel. Ved at sætte meget tidligt ind, - sikres en både personlig (for barnet/familien) gevinst på den lange bane, - såvel som en samfundsøkonomisk gevinst på den lange bane, idet man vil kunne forbygge, at barnet bliver en mulig ”Langt tungere sag”, hvis mistrivslen først opdages ved. Fx skolestart.

 

×

Log ind