Kommunale praksiseksempler Arbejdet med den tidlige indsats

Vejle Kommune: Projektbeskrivelse - Småbørnscafé

Vejle Kommune den 17. december 2018

Praksis og proces

Parter og organisatorisk forankring

Projektet er forankret i Børne- og Ungeforvaltningen, Familie & Forebyggelse og organiseret i forhold til projektets gennemførelse i Sundhedsplejen med lederen af sundhedsplejen, som overordnet ansvarlig for projektet. Projektet understøttes i et tæt tværfagligt samarbejde med småbørnskonsulenter, talehørekonsulenter, fysioterapeuter (TCBU) samt pædagoger og dagplejere (Dagtilbud), forældre, børn og søskende.

Kontekst og formål

Baggrund og projektet

Analyser har vist, at investeringer i tidlig indsats for udsatte børn giver et betydeligt økonomisk afkast og at det er størst, når man sætter ind i børnenes tidlige leveår, som der gøres i projektet her (Jf. James J. Heckmann). Forskningen viser endvidere, at man ved at observere udfordringer hos barnet i 1 ½ års alderen, og ved at iværksætte den rette indsats, kan forebygge en negativ udvikling i forhold til sundhed og trivsel, sprog, motorik og adfærdsregulering. Et tættere forældresamarbejde tidligt i barnets liv, vil ligeledes øge robustheden ved forældrene, fordi de tidligt oplever at få faglig sparring og derved også oplever trygheden i samarbejdet med de fagprofessionelle. Det vil bidrage til at almindeliggøre og styrke forældrerollen.

Det forventes, at antallet af særligt tunge indsatser vil falde, fordi der med dette projekt investeres tidligt i barnets liv.

Formål

Projektet har til formål at styrke Vejle Kommunes samlede indsats på 0-3 årsområdet ved at opspore børn og familier tidligere samt at styrke samarbejde og videndeling mellem Sundhedsplejen, Dagplejen, daginstitutionerne og Tværfagligt Center for Børne & Unge (PPR). Formålet er at kunne iværksætte en tidlig indsats før indsatstrappen for børn og familier med behov for særlig indsats og sikre bedre overgange mellem hjem og dagtilbud.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

Familie & Forebyggelse arbejder ud fra strategien Vi vil MER´- sammen, hvor et strategisk mål er Sundhedsfremme og tidlig indsats. I den forbindelse igangsætter Sundhedsplejen en prøvehandling i tæt samarbejde med Dagplejen, daginstitutionerne og Tværfagligt Center for Børne & Unge nedenstående projekt - Småbørnscaféer. På nuværende tidspunkt oplever fagfolk omkring børnene, at en del børn har udfordringer med generel trivsel og udvikling, herunder sproglig udvikling, motorik og adfærdsregulering. Denne observation sker primært i den sene børnehavealder og ved skolestart. Baggrunden for dette projekt er at sætte ind tidligere end i børnehavealderen/skolealderen for at sikre de bedste vilkår for, at barnet udvikles optimalt – sprogligt, motorisk og i forhold til adfærdsregulering. Sundhedsplejen har tidligere haft 1 ½ års hjemmebesøg i alle familier. Dette projekt vil afprøve en ny model, hvor 1½ års besøget med deltagelse af sundhedsplejersken lægges ud til afvikling i vuggestuen/dagpleje i et samarbejde med Tværfagligt Center for Børn og Unge samt med dagtilbud – vuggestuer og dagplejen.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

EVALUERING: pilotprojektet er i gangsat i efteråret 2018, og planen er en løbende evaluering og justering af indhold og form. Første delevaluering ved årsskiftet 2018. Endelig evaluering mhp. stilling tagen til evt. videre udbredelse med baggrund i ressourcer og effekt vil ligge til sommerferien 2019.

De næste skridt

Planen er at afprøve Småbørnscaféerne som pilotprojekt i et geografisk afgrænset område. Pilotprojektet skal både gennemføres i vuggestuer, i dagplejemiljøer samt indeholde et tilbud til de institutionsløse børn.

Nødvendige ressourcer

Indsatsen

Der er tale om en cafémodel. Modellen sikrer, at familierne, ud over dialogen med sundhedsplejersken, også kan have dialog med småbørnskonsulenter, fysioterapeuter og tale-hørekonsulenter i et samarbejde med vuggestue og dagpleje. På den måde vil eventuelle udfordringer kunne løses i et samarbejde mellem dagtilbud og familie. Cafémodellen er med til at bygge bro mellem fagligheder samt til familien.

 

Målgruppe: Alle børn i 1 ½ års alderen. (+/-)

Effekt

 • Tidligere opsporing 
  At der tidligere end i dag sættes ind med målrettede indsatser på baggrund af tidlig opsporing.
 • Bedre indsatser på grund af tværfaglig tilgang  
  Eksempelvis vil de konsultative møder foregå på et mere kvalificeret grundlag, idet fagpersonerne også har mødt barnet, når mødet afholdes.
 • Mere effektiv igangsættelse af indsatser 
  Dagtilbud får i højere grad mulighed for at understøtte den specifikke indsats, der iværksættes. Indsatsen kan igangsættes tidligere i barnets liv.
 • Et udvidet og mere fokuseret forældresamarbejde
  Forældrene møder de fagpersoner, der eventuelt skal støtte i barnets udvikling og trivsel og får indblik i, hvilke væsentlige udviklingstiltag alle omkring barnet kan bidrage med.

Det vigtigste råd til andre

Dataindsamling

Sundhedsplejen har det overordnede ansvar for at dokumentere projektets aktiviteter og fælles noter fra cafebesøgene vil blive registreret i sundhedsplejens journalsystem TMSund, som er et ESDH system. I løbet af projektperioden er det planen at opnå viden og erfaring om, hvilke oplysninger der er relevante at kunne dele om barnet i overgangen fra hjem til dagtilbud, således at dataopsamlingen og opfølgningen på denne systematisk kan blive til gavn for det enkelte barn. Sundhedsplejerskerne har stor viden og erfaring med systematisk dataopsamling og opfølgning, og det er meningen, at denne systematik i projektet skal udbygges i et tværfagligt perspektiv og med deltagelse og samtykke fra forældrene.

Det er væsentligt, at de udfordringer der italesættes i forhold til det enkelte barn bliver drøftet med forældrene, og at der derved indhentes samtykke til at arbejde videre med evt. problemstillinger – enten i daginstitution/vuggestue/dagpleje eller ved en speciel indsats i forhold til det enkelte barn.

Hvis du vil vide mere

Forvaltningen kan kontaktes ved at sende en mail til: bogu@vejle.dk

×

Log ind