Kommunale praksiseksempler Arbejdet med den tidlige indsats

Ishøj Kommune og Vallensbæk Kommune: Projekt TOIS. Tidlig Opsporende Indsatser for Småbørn, 0-6 år

Ishøj Kommune og Vallensbæk Kommune, september 2018

Praksis og proces

I en projektperiode der løber over 3 år, har vi udvidet ressourcerne for støtte- og ressourcepædagoger, psykologer og talehørekonsulenter, samt prioriteret timer til tættere samarbejde i dagtilbuddene, familierådgivningen, familiebehandlingen og sundhedsplejen.

Vi har konkret aktiveret 5 indsatser, hvor fagpersoner fra Center for Børn og Forebyggelse (CBF), Center for Børn og Undervisning (CDU) Ishøj kommune) og Center for Børn og Unge (CBU) Vallensbæk kommune), inviteres til sampraksis og makkerskaber. Fælles fokus er berammet i forhold til opsporende og forebyggende indsatser for børn og familier, der befinder sig i udsatte og sårbare livsomstændigheder.

De 5 indsatser listes nedenstående:

  • Tværfagligt Spædbarnsteamet
  • Tværfagligt Småbørnsteamet
  • Intensiv indsats i pædagogisk praksis
  • Hjemmebaseret indsats
  • SFO-baseret indsats ifm. overgang fra daginstitution til SFO/skole

Kontekst og formål

I samarbejdet på tværs af de tre Centre CBF, CDU og CBU, oplever vi et øget behov for at sampraktisere frem for at den ene enhed er modtager af en betjening, hvor der vejledes og rådgives. Indsatserne er et forsøg på at bringe tværfagligheden i spil i en udvidet opgaveløsning, hvor faglighederne er til rådighed og tilgængelige i den daglige praksis med henblik på, at kvalificere en flerfaglig praksis.

Formålet med TOIS er:

  • At styrke den opsporende og alment forebyggende indsats, så flere udsatte og sårbare børn i Ishøj og Vallensbæk kommuner opspores, og tilbydes den rette hjælp tidligere i problemudviklingen.
  • At styrke den foregribende indsats, så deltagelsesmuligheder, trivsel og udvikling øges blandt udsatte og sårbare børn i Ishøj og Vallensbæk kommuners dagtilbud.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

Ishøj Kommune og Vallensbæk Kommune har målsat de almene og specialiserede områder igennem Ishøj Kommunes Børne- og Unge politik og Vallensbæk Kommunes Sammenhængende Børnepolitik.

Derudover har CBF, CDU og CBU et fælles fokus på, at sætte så tidligt ind som muligt i forhold til børn og unge i udsatte positioner. Der arbejdes lige nu på, at skabe en overordnet strategi for den tidlige opsporende og forebyggende indsats i både Ishøj Kommune og Vallensbæk Kommune. Målet er, at strategien skal sætte en overordnet ramme for de tiltag som allerede er igangsat. Det er også meningen, at den skal pege fremad i forhold til det, som vi skal blive endnu bedre til, og til det, som vi ikke gør endnu.

Projektet TOIS skriver sig ind i ovenstående mål, idet formålet med projektet er at udvikle og afprøve indsatser til styrkelse af den opsporende og forebyggende indsats blandt de helt små børn (0-6 årige) i Ishøj Kommune og Vallensbæk Kommune.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Indtil videre har vi gjort os erfaringer i forhold til fælles intentioner i sampraksis. Vi har erfaret at det er særlig vigtigt at begrebsafklare og forhandle mening i samarbejdet, når vi definere fælles opgaveløsning. Vi er blevet særligt optaget af, at strukturer, rutiner og forforståelse kommer til at betinge og begrænse vores muligheder for at innovere og ændre praksis, f.eks. forventes psykologer ofte at bidrage konsultativt og ikke til at intervenere i praksis.

De næste skridt

Vores indsatser afprøves og udvikles frem til dec. 2020 og derefter vil der blive taget stilling til, om praksis skal fastholdes ved hjælp af en omlægning/definering af ressourcer eller afvikles.

Under alle omstændigheder forventer vi at være blevet klogere på, hvad der virker i forhold til opsporende og forebyggende indsatser for børn og familier, der befinder sig i udsatte og sårbare livsomstændigheder.

Nødvendige ressourcer

Projekt TOIS understøttes økonomisk af satspuljemidler frem til dec. 2020. Derefter vil det være en prioritering af allerede afsatte ressource på området og evt. omlægning af praksis, alt efter hvor virksomme indsatserne viser sig at være.

I forhold til kompetencer, kræves der et udviklingsfokus på anerkendelse af flerfaglige perspektiver og tværfaglige- og samarbejdsrelaterede aktiviteter.

Det vigtigste råd til andre

Der er ingen tvivl om, at alle fagpersoner og fagchefer gør sig vigtige overvejelser og har de bedste intentioner. Derfor er det vigtigste råd, at være opmærksomme på, at skabe plads til begrebsafklaring, forhandling og flerfaglige perspektiver i sampraksis, sådan at vi kan tilbyde børn og familier koordinerede indsatser på tværs af fagligheder og kommunal centeropbygning.

Hvis du vil vide mere

Kontakt Center for Børn og Forebyggelse for mere information

×

Log ind