Kommunale praksiseksempler Arbejdet med den tidlige indsats

Hvidovre Kommune: Sammen om Barnet – et styrket samarbejde mellem forældre og dagtilbud

Hvidovre Kommune den 1. oktober 2018

Praksis og proces

Center for Børn og Familier har udviklet et uddannelsesforløb kaldet ”Sammen om barnet”, som har til formål at styrke samarbejdet og kommunikationen mellem dagtilbud og forældre.

Minimum 75 % af alle pædagoger, pædagogmedhjælpere og dagplejere i Hvidovre Kommune deltager henover en fireårig periode i det fælles kompetenceudviklingsforløb.

Uddannelsen har tre foci for opkvalificering af forældresamarbejdet, nemlig en skærpelse af det fælles professionelle sprog, evnen til at mestre dialoger og møder med forældre, samt et særligt fokus på at håndtere og koordinere arbejdet omkring børn og familier i udsatte positioner.

Rammerne for uddannelsen er 6 hele uddannelsesdage samt 5 aktionslæringsdage á tre timer. ’Sammen om barnet’ vægter implementering og omsættelse i hverdagen højt. Der er fokus på at uddanne hele institutioner over en kort periode samt at have et særligt fokus på de aktører, der agerer støttesystem for implementeringen, nemlig ledere, pædagogiske konsulenter og pædagogiske vejledere.

Forløbet bidrager til en øget bevidsthed hos medarbejderne om, hvad der er afgørende for ”den gode forældresamtale”. Pointen er, at de bliver skarpe på, hvorfor nogle forældre kan opleve samarbejdet som ”svært”, og hvordan de, som professionelle, kan inddrage forældrene mere i arbejdet med at understøtte barnets trivsel og udvikling, så forældrene oplever sig lyttet til og set som vigtige i barnets liv.

I løbet af undervisningsforløbet skal medarbejderne afprøve de redskaber, der kan bidrage til et bedre samarbejde. På den måde vil medarbejderne blive klædt på til de samtaler, der ellers kunne opleves som udfordrende og konfliktfyldte.

Kontekst og formål

Formålet med uddannelsen er at styrke samarbejdet og kommunikationen mellem dagtilbuddet og hjemmet. Opkvalificeringen er et led i Hvidovre Kommunes samlede arbejde med at styrke den tidlige indsats overfor udsatte børn og familier eller børn og familier, som er i risiko for at blive udsatte.  

I Hvidovre Kommune har vi fokus på, at forældrene som de primære omsorgsgivere, er de vigtigste for barnets trivsel, læring og udvikling. For det første anser vi forældrene som de vigtigste samarbejdspartnere.

For det andet arbejder vi med at udvikle den tidlige indsats. Her er det vores ambition at udvikle den tidlige og især forebyggende indsats, som opsporer de børn, unge og familier, der har behov for støtte på et tidligere tidspunkt i problemudviklingen, så der tilbydes virksom støtte før problemerne vokser sig store.

Derfor står forældresamarbejde meget højt på dagsordenen i Hvidovre Kommune, og med vores interne kompetenceudviklingsforløb, ”Sammen om Barnet”, styrker vi forældresamarbejdet, så vi som kommune arbejder endnu mere professionelt og inddragende med dette.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

Fokus på et styrket forældresamarbejde indgår i Hvidovre Kommunes kvalitetsstrategi på dagtilbudsområdet ”For Fremtiden” og har tæt sammenhæng med kommunes arbejde med TOPI (tidlig opsporing og indsats). Yderligere er der fokus på den tidlige og forebyggende indsat i kommunens strategi på børne- familieområdet ”Lige Muligheder”.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Forældresamarbejdet opleves langt hen ad vejen som velfungerende, men samarbejde kan være svært, og måske særligt i de situationer, hvor der er en bekymring for et barns trivsel, kan forældresamarbejde være særligt vanskeligt.

Sammen om Barnet sætter derfor fokus på de professionelles viden om og kompetencer til at etablere og håndtere forældresamarbejdet i de situationer, hvor forældresamarbejdet kan være svært, eller når der er bekymring for et barn. Med Sammen om Barnet sætter vi fokus på, at vi som professionelle tager ansvar for at sikre, at der er en god kontakt og relation til alle forældre, og at forældrene har lyst til at bruge os, når noget er svært, eller når tvivlen melder sig.

Fagligheden består i høj grad i at involvere forældrene i forståelse og løsning, så vi sikrer at kommunikationen ikke bliver envejs. Det kræver, at vi er godt forberedte på vores møder, har faglige beskrivelser med og bruger den nødvendige tid på at høre forældrenes beskrivelser.

For forældrene betyder det, at de inddrages i alle drøftelser omkring deres barn – dels så de kan støtte op derhjemme, og dels så den viden forældrene har om barnet bidrager til at give et samlet billede af barnets hele liv og ikke kun, som det opleves af de professionelle. Det er ikke nyt, at forældrene inddrages, vi har altid haft fokus på samarbejde og inddragelse. Det nye er, at vi ikke drøfter et barn, uden at forældrene er inviteret til at deltage. Og det giver mening. Ikke kun for børnene og deres familier, men i høj grad også for de professionelle, der får et bredere indblik i den kontekst, som barnet er en del af. Den bedste indsats skabes, når vi har et helt billede af barnet, og når forældre og personale er koordinerede i den fælles indsats.

De næste skridt

Kompetenceudviklingsforløbet er på nuværende tidspunkt ved at blive evalueret. Her kigges både på udbyttet af selve uddannelsesforløbet samt på, hvordan det går med implementeringen ude i dagtilbuddene. Den viden, som evalueringen frembringer, skal drøftes med dagtilbuddene og forelægges politisk. Formålet er blandt andet at se på, hvordan man bedst muligt samler op og sikrer den fortsatte implementering.

Nødvendige ressourcer

Det kræver tid at gennemføre evaluering (indsamling af data og analyse). Herudover skal det vurderes, hvorvidt der skal afsættes ressourcer til løbende opkvalificering eksempelvis af nye medarbejdere.

Det vigtigste råd til andre

Sørg for, at der er tid til aktionslæring og lav en løbende vurdering og justering af uddannelsesforløbet, så det sikres, at deltagerne får det maksimale udbytte.

Hvis du vil vide mere

Fælles mailadresse til Center for Børn og Familie: bof@hvidovre.dk

×

Log ind