Kommunale praksiseksempler Arbejdet med den tidlige indsats

Hvidovre Kommune: Lige Muligheder – En tidligere forebyggende og mere effektiv indsats

Hvidovre Kommune den 1. oktober 2018

Praksis og proces

Lige Muligheder udspringer dels af Hvidovre Kommunes faglige strategi for børn og unge i udsatte positioner fra 2014 og dels af partnerskabsprojektet i 2015-2017 med Socialstyrelsen samt to andre kommuner.

Gennem partnerskabsprojektet har kommunerne i fællesskab udarbejdet et koncept for en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge. Hvidovre Kommune har, som en del af partnerskabet med Socialstyrelsen, gennemført et udviklingsarbejde lokalt.

Fokusområder

I omlægningen til en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats, er der tre fokusområder:

 1. Tidlig indsats, herunder koblingen og samarbejdet mellem det specialiserede børneområde og almenområdet (skoler, dagtilbud, sundhedspleje, tandpleje osv.)
 2. Styrket myndighedsarbejde
 3. Tilbudsviften

Tidlig indsats - koblingen og samarbejdet mellem det specialiserede og almene børne- og familieområde

Der er implementeret en model for tidlig opsporing på 0-6 års området TOPI (Tidlig Opsporing og Indsats). Modellen medfører, at alle børn trivselsundersøges to gange årligt, samt at der udvikles handleveje der sikrer, at der handles relevant i forhold til de børn, som vurderes ikke at være i trivsel eller i begyndende mistrivsel. Et eksempel på en handlevej kan være, at hvis et barn viser tegn på mistrivsel, inviteres familie og relevante fagprofessionelle ind til drøftelse af en konkret indsats.

Styrket myndighedsarbejde

For at sikre en sagsbehandling, som er på forkant og som har fokus på at sikre helhedsorienterede og forebyggende løsninger for børnene og familierne, har der været arbejdet med to områder; de børnefaglige undersøgelser samt hyppigere opfølgning i alle foranstaltninger.

Den kommunale tilbudsvifte

For at indfri ambitionen om en sammenhængende og målgruppefokuseret tilbudsvifte, som arbejder forebyggende og med barnets og familiens progression, har der været arbejdet med følgende; afdækning af den eksisterende tilbudsvifte samt en analyse af dens dækningsgrad, fokus på brugen af intensive anbringelser og et øget brug af plejefamilier.

Kontekst og formål

Den grundlæggende ambition er at skabe en endnu bedre indsats for børn og unge i udsatte positioner, og at flere børn oplever opvækstbetingelser, der indebærer den trivsel, udvikling og læring der skal til for at klare sig godt i voksenlivet.

I Lige Muligheder er ambitionen først og fremmest at sætte tidligere ind. At sætte tidligere ind handler her både om at opspore børn, der har behov for støtte på et tidligere tidspunkt i barnets alder, end vi har gjort tidligere. Derudover handler det om at sætte ind med støtte, før end at problemet vokser sig større. 

Derudover vil en forebyggende indsats være karakteriseret af at være:

 • forebyggelse af problemudvikling
 • forebyggelse af at en sag bliver nødvendig
 • forebyggelse af at problemudviklingen eskalerer
 • forebyggelse af at der sker negative følgevirkninger ind i voksenlivet.

En effektiv indsats handler om at sætte ind med en indsats, der virker. Det handler om, at der sættes ind med den rette indsats i forhold til problemets omfang og at der følges tæt og hyppigt op på, om der sker en udvikling eller progression i løbet af de første 4-6 mdr.

Momentum (handlekraft, timing og hastighed) og match er af afgørende betydning for at sikre en tidlig forebyggende og effektiv indsats.

En tidligere forebyggende og mere effektiv indsats er et nyt og fælles mindset, for alle der arbejder med børn, unge og familier i udsatte positioner. Et mindset, der skal være gennemgående i alle indsatser.

Det fælles mindset

 • Børnene er vores fælles ansvar. Vi finder løsninger til det enkelte barn her i det nære
 • Familierne er i fokus. Vi finder løsninger i samarbejde med familierne
 • De indsatser der tilbydes børn og familier tager udgangspunkt i ressourcer og muligheder i barnets og familiens netværk
 • Netværket (privat og professionelt) bliver aktivt inddraget i at løse børnenes og familiernes problemstillinger
 • Der sættes ind med den rette indsats, der matcher problemudviklingen
 • Vi arbejder på at få en effekt i form af progression i barnets og/eller familiens udvikling i løbet af 4-6 mdr.
 • Vi er tæt på og følger hyppigt op - i tæt samarbejde med både familien og netværk
 • En tidligere forebyggende og mere effektiv indsats er karakteriseret ved, at hjælp og støtte til familien sættes ind tidligt og i deres daglige miljø og vante omgivelser. Det betyder for eksempel, at barnet skal kunne være så tæt på sit netværk og sin daginstitution/skole som muligt.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

Udover at være navnet på det lokale udviklingsarbejde i regi af partnerskabet, er Lige Muligheder navnet på den faglige strategi for børn og unge i udsatte positioner.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Socialstyrelsens evaluering og nøgletalsrapporter viser at:

 • Det er lykkedes at ændre brugen af foranstaltninger og forebyggende indsatser i retning af en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats
 • Børn og unge, der har behov for hjælp opspores langt tidligere ift. alder og problemudvikling
 • Indsatser vurderes at have den rette effekt, da kun en lille andel har behov for mere indgribende foranstaltninger efterfølgende.

Opmærksomhedspunkt

At arbejde forebyggende er en langsigtet løsning og resultaterne vil kunne ses på den lange bane. Det kræver derfor tålmodighed, og at strategien fastholdes, selv når projektet overgår til drift.

De næste skridt

Opfølgning på implementering, videreudvikling og resultater

Undervejs i projektperioden har Socialstyrelsen fulgt udvalgte indikatorer for at følge bevægelsen mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats. Fremover er der udvalgt fem nøgletal, som Center for Børn og Familier fortsat vil følge for løbende at sikre, at vi er på rette vej og vi fortsætter det gode arbejde.

Nøgletallene er:

 • Nøgletal 1: Tidligt forebyggende indsatser i almen (TOPI)
  • Undernøgletal: Trivsel i dagtilbud
  • Undernøgletal: Trivsel i Tandplejen
  • Undernøgletal: Trivsel i Sundhedsplejen
 • Nøgletal 2: Forebyggende indsatser
  • Undernøgletal: Antal og alder i forebyggende tilbud
  • Undernøgletal: Bevægelse op eller ned ad trappen
 • Nøgletal 3: Anbringelsesmønstret
  • Undernøgletal: Antal anbragte fordelt på anbringelsestyper
  • Undernøgletal: Varigheden af institutionsanbringelser
 • Nøgletal 4: Opfølgninger
  • Undernøgletal: hyppige opfølgninger forebyggende foranstaltninger
  • Undernøgletal: hyppige opfølgninger intensive forebyggende foranstaltninger
  • Undernøgletal: hyppige opfølgninger anbringelse i netværk- og plejefamilier
  • Undernøgletal: hyppige opfølgninger institutionsanbringelser/intensive anbringelser
 • Nøgletal 5: Udgifter til forebyggende foranstaltninger og anbringelser.

Nødvendige ressourcer

Lige Muligheder har krævet en gennemgående omlægning på tværs af børne- og familieområdet på både det almene og specialiserede område.

Projektet blev gennemført med projektmidler.

Det vigtigste råd til andre

Det er essentielt at få udarbejdet en tilbudsvifte (kortlægning og analyse af kommunens tilbud) for derved at få øje på eventuelle huller og potentiale for udvikling. Arbejdet med tilbudsviften giver overblik over, hvad kommunen kan tilbyde udsatte børn og unge alt afhængig af problemstadiet (hvor de befinder sig på indsatstrappen).

Det fælles mindset blandt hele centret har været afgørende for at lave så gennemgribende en omlægning. Husk at have fokus på det nye mindset i hele organisationen.

Hvis du vil vide mere

Fælles mailadresse til Center for Børn og Familier: bof@hvidovre.dk

×

Log ind