Kommunale praksiseksempler Arbejdet med den tidlige indsats

Herlev Kommune: Tryg start - inspirationsprogram for inklusion

Herlev Kommune den 16. oktober 2018

Praksis og proces

Herlev Kommune har som et led i Inspirationsprogram for inklusion sat fokus på betydningen af forældresamarbejdet i den tidligt forebyggende indsats i de kommunale daginstitutioner.

Fire daginstitutioner har arbejdet med Åben Dialog og hjemmesamtale som tilbud til nye forældre i vuggestuegrupperne.

I Herlev Kommune har fire daginstitutioner i projektet Tryg Start fokuseret på at udvikle indsatsen i forbindelse med modtagelse af nye børn og forældre i vuggestuegrupperne. Daginstitutionerne har interesseret sig for, hvordan de med en indsats, umiddelbart forud for barnets start i daginstitutionen, kan lægge kimen til en tillidsfuld samarbejdsrelation med forældrene.

De fire daginstitutioner har samarbejdet om at udvikle et tilbud om hjemmesamtale, som det første møde mellem forældre, pædagog og lederen af daginstitutionen. Projektideen er inspireret af nyere danske undersøgelser af forældresamarbejde, som blandt andet peger på, at forældrene lægger vægt på, at der etableres en åben og udforskende dialog med de pædagogiske medarbejdere, og at de værdsætter, at pædagogen interesserer sig for at lære deres barn og barnets hjemme- og livssituation at kende gennem forældrenes fortælling.

I projektet har arbejdshypotesen været, at hjemmesamtalen bidrager til at styrke tilliden og samarbejdet mellem forældre og pædagoger. Derigennem får barnet en tryg start i vuggestuen. Endvidere betyder hjemmesamtalen, at pædagoger og forældre hurtigere etablerer et samarbejde om at give barnet en særlig opmærksomhed eller en forebyggende pædagogisk indsats, såfremt barnet får brug for det.

Kontekst og formål

De deltagende daginstitutioner har valgt at arbejde med Åben Dialog, som netop er en tilgang, der beskæftiger sig med, hvordan professionelle kan facilitere et mulighedsrum for udvikling af en tillidsbaseret samarbejdsrelation.

Åben Dialog er grundlagt af psykolog og professor Jaakko Seikkula i slutningen af 1990 og kan bedst beskrives som en tilgang og en måde at forholde sig til verden på – ikke en metode.

I Åben Dialog anerkendes borgeren som ekspert i forhold til sit eget liv, og hans eller hendes netværk inddrages som en vigtig ressource.  Alle aktørers stemmer høres ligeværdigt, og den professionelle skal opgive at have strategier for resultatet. Grundantagelsen i Åben Dialog er, at forandringer og løsninger ikke opstår inde i den enkelte borger, men i samspillet mellem borgeren og dennes selvvalgte netværk. Her sker forandringerne til det bedre gennem sproget, igennem ændrede måder at samtale på i netværket.

Pædagoger og ledere har i projektperioden kompetenceudviklet sig i Åben Dialog som forberedelse til hjemmesamtalerne.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

TRYG START understøtter Herlev Kommunes strategi for udviklende og lærende fællesskaber, der bl.a. har som mål, at forældre skal deltage aktivt og udgør en ressource til støtte for børne- og ungefællesskaber.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Gennem kompetenceudviklingsforløbet fik pædagoger og ledere viden om Åben Dialog, og hvordan tilgangen kan understøtte etableringen af en tillidsfuld samarbejdsrelation.

Daginstitutionerne har erfaret, at hjemmebesøgene giver forældre mulighed for tidligt i forløbet at få ventileret bekymringer og negative billeder/fortællinger om, hvordan der bliver draget omsorg for børnene i daginstitutionen. Det er især vigtigt for forældre, som ikke har tillid til eller som kulturelt set ikke er vant til den pædagogiske praksis i daginstitutionerne.

Daginstitutionerne arbejder ud fra den hypotese, at der gennem en tidlig indsats og en åben dialog med forældrene tidligere opnås en tillidsfuld samarbejdsrelation. Det er samarbejdsrelationen, som åbner mulighederne for, at forældrenes og netværkets ressourcer kan komme i spil i en tidlig forebyggende indsats, der fremmer trivsel og gode udviklingsbetingelser for børnene.

De foreløbige erfaringer viser, at hjemmesamtalerne bidrager positivt til barnets start i daginstitutionen. Forældrene indtager rummet på en måde som viser personalet, at de er trygge ved institutionen.

Forældrene giver udtryk for, at de værdsætter initiativet, da det har bidraget til, at deres børn har fået en god start i daginstitutionerne.

Forældrene peger på, at der er behov for, at dagtilbuddene udarbejder et supplerende skriftligt materiale, der tydeligt forklarer, hvad formålet med hjemmebesøget er, således det ikke kan opleves en kontrol af familien fremfor en tillidsskabende håndsrækning.

De næste skridt

Alle pædagoger i Herlev har været fået en introduktion i Åben Dialog som tilgang til mødet med forældrene.

Alle institutionsledere har forpligtet sig til at gøre TRYG START til en del af deres institutions praksis.

Nødvendige ressourcer

Der skal sættes tid af til at gennemføre hjemmebesøgene samt følge op på disse.

Det vigtigste råd til andre

Læringspointer fra projektet

  • De professionelle skal opleve sig som kompetente. Det udfordrer den sædvanlige pædagogiske praksis og også de personlige og faglige forforståelser at anvende Åben Dialog i forældresamtalen. Derfor skal den nødvendige kompetenceudvikling og fast, regelmæssig faglig refleksion prioriteres.
  • De professionelle skal vove et øje. De skal tolerere at lære undervejs og at komme i situationer, hvor de bliver usikre. Derfor anbefales det at være to i starten, som er parate til at hjælpe hinanden med den professionelle facilitering af hjemmesamtalen.
  • De professionelle skal dele viden fra start. Systematisk videndeling internt i daginstitutionerne og på tværs af daginstitutionerne.
  • Forældrene er den vigtigste samarbejdspartner. Derfor skal forældrene inviteres til at evaluere hjemmesamtalerne, og de skal involveres i tilrettelæggelse af evalueringen.
  • Tydelig ledelse og vedholdende processtøtte. Et stærkt og vedholdende ledelsesmæssigt engagement, som giver mulighedsrum for projektets aktiviteter og kobler aktiviteterne på overordnede politikker og praksisser. Udpeg en projektleder, som har projektets aktiviteter og fremdrift i fokus.

Hvis du vil vide mere

Center for Dagtilbud og Skole,

Herlev Bygade 90,

2730, Herlev Kommune.

Email: dagtilbudogskole@herlev.dk

×

Log ind