Kommunale praksiseksempler Arbejdet med den tidlige indsats

Hedensted Kommune: Forebyggelsesstrategien: KLAR til Læring – i Fællesskaber. Fokus på i praksis at lave tidlig opsporing og styrke de forebyggende indsatser sammen med familier, netværk og på tværs af institutioner og faggrupper

Hedensted Kommune den 28. september 2018

Praksis og proces

Den samlede ledergruppe for Læring (dagtilbud, skole, PPR, sundhed, børn- og familie) udarbejdede i vinteren 2017/18 rammerne for en forebyggelsesstrategi med henblik på at blive endnu bedre til at møde børn, unge og familier i kommunen tidligt og forebyggende.

Det nærmere indhold af strategien, og omsætningen af strategien, er udarbejdet i en inddragende proces med ledere og nøglemedarbejdere på området. Den 7. marts 2018 gennemførtes således et seminar med 120 deltagere, der i workshops definerede deres ideer til konkrete aktiviteter inden for de tre spor i Forebyggelsesstrategien.

Det har indtil videre resulteret i en række meget konkrete aktiviteter, der omsætter strategien i praksis, til gavn for både borgere og medarbejdere. Ledergruppen for Læring er ansvarlig for overblik over de konkrete aktiviteter og for at binde trådene imellem dem. Aktiviteterne er forankret decentralt, der hvor de giver mening at placere i forhold til opgavens indhold.

Nedenfor uddybes, hvordan der arbejdes med konkrete aktiviteter inden for strategiens tre hovedspor.

Spor 1: Samskabelse med borgerne

I to udvalgte områder afprøves en dialogboks, som inviterer til dialog imellem forældrebestyrelser og kommunale aktører om, hvordan man kan styrke og opbygge en lokal hjælpekultur.

Spor 2: Samarbejde på Tværs

Til efteråret 2018 lancerer vi en digital samarbejdsguide for fagpersoner og borgere. Formålet med samarbejdsguiden er at samle faglig viden, handlevejledninger, beskrivelser af samarbejdsrum og faggrupper for at tydeliggøre handlemuligheder, skabe fælles sprog og værktøjer samt styrke det tværprofessionelle samarbejde i Hedensted Kommune.

I Hedensted Kommune har vi mange samarbejdsrum omkring børn, unge og deres familier. For at overskueliggøre sammenhængen imellem rummene samt hvornår og hvordan de anvendes, er beskrivelserne af samarbejdsrummene samlet i samarbejdsguiden, hvor man også vil kunne tilgå en række værktøjer, som understøtter gode møder.

Nogle børn, unge og familier i Hedensted Kommune har et særligt behov for hjælp. Hjælpen involverer ofte flere faggrupper, som hver især har behov for at arbejde bedre sammen, for at give børn, unge og familier med komplekse behov gode forløb, der hænger sammen. Den Tværfaglige Koordinationsmodel skal i praksis styrke koordineringen af de kommunale indsatser med fokus på, at børn, unge og familier oplever en øget sammenhæng i den hjælp, de modtager – med fokus på at styrke barnet/den unges udvikling og støtte til at øge forældrenes selvforvaltning.

Spor 3: Inspirere til ny praksis.

Under overskriften Stay Green har en arbejdsgruppe fokus på at understøtte, at flere børn og unge oplever at være i og forblive i en grøn position (trivsel) i størstedelen af institutions-, skole- og fritidslivet. I praksis er der fokus på udvikling af metoder, systematikker, forløb mm. som kan understøtte arbejdet med KLAR til Læring kompetencerne, som er en pædagogisk indsats i dagtilbud, skoler og fritidsområdet. 

I efteråret 2018 etableres og afprøves et Handleteam på skoleområdet, forankret ved PPR. Teamets opgave er at tilbyde hurtig og fleksibel handling til børn og unge i alderen 6-16 år, som er i mistrivsel (moderat trivsel og sårbare jf. Børnelinealen), med henblik på, at bremse den negative udvikling, så familien undgår at blive ’en sag i systemet’. Teamet bringer specialiserede kompetencer ind i almenområdet, og vil på samme tid have fokus på barnet, den unge, familien samt de professionelle, således at alle omkring barnet har samme forståelse og møder barnet ens.

I et samarbejde mellem Sundhedsplejen, PPR og Børn & Familier afprøves udvidet Tidlig Tværfaglig Rådgivning (TTR) i tre områder. Her får TTR teamet mulighed for at knytte handling på deres normale rådgivningsydelse, der hvor der ikke allerede er en sag i Børn og Familie.

I 3 områder afprøves træffetid for socialrådgiver i forbindelse med TTR tiden. Her kan skole, daginstitution og andre relevante aktører få sparring omkring de problemstillinger, de møder. Formålet med sparringen er at hjælpe med at afklare handlemuligheder, håndtering af problemstillingen m.m.

Projekt Styrke på Tværs under Sundhedsplejen startede i december 2017 efter tildeling af midler fra Sundhedsstyrelsen. Projektet sætter fokus på at styrke alle børns grundlæggende stillads for udvikling og læring med afsæt i en tidlig og systematisk opsporing af børn med særlige behov, samt ved at tilbyde en sammenhængende og helhedsorienteret indsats på tværs af professioner.

Kontekst og formål

Som kommune er vi vigtige aktører i mange af de fællesskaber og læringsmiljøer, som børnene indgår i. Vi har derfor både muligheden og forpligtigelsen til at skabe en positiv bevægelse ift. barnets trivsel, læring og udvikling med henblik på, at de bliver klar til uddannelse og/eller job samt får en god tilværelse.

Med Forebyggelsesstrategien har vi skabt et fælles og meningsfuldt fokus på tidlig opsporing og tidlig handling, som binder de områder, der arbejder med børn, unge og deres familier sammen på tværs af organisationen – og som giver anledning til at se på nuværende praksis i et nyt lys samt videre- eller nyudvikle konkrete aktiviteter, der får strategien til at leve i praksis.

Konkretiseringen og omsætningen af strategien i praksis sker med et stærkt fokus på medinddragelse – via MED udvalg, fælles temadage for nøglemedarbejdere og ledere, arbejdsgrupper inden for sporene mm. Det sker for at sikre kvaliteten af indholdet (meningsfulde aktiviteter) og for at understøtte ejerskabet til strategien.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

Forebyggelsesstrategien: KLAR til Læring – i Fællesskaber er vedtaget af det politiske udvalg for Læring. Skole- og forældrebestyrelserne er indtil videre inddraget i spor 1 af Forebyggelsesstrategien.

Strategien bygger desuden oven på de 7 KLAR til Læring kompetencer, som dagtilbud, skoler og fritidsområdet arbejder med. KLAR til Læring er en målrettet pædagogisk indsats for alle børn og unge fra 0-16 år. Målet er, at alle børn og unge får udnyttet deres potentiale for læring, så de bliver så dygtige, som de kan, og så de bliver parate til uddannelse eller job, og derved får de bedste muligheder for et godt liv.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Inddragelse af nøglemedarbejdere og ledere i Læring i at præge strategiens indhold og konkrete aktiviteter er overvejende lykkedes godt. Det er således ideerne fra opstartsseminaret den 7. marts 2018, som er udgangspunktet for de aktiviteter og afprøvninger, der er sat i gang i praksis.

Kommunikationen ud i hele organisationen til den enkelte medarbejder (lærere, pædagoger, psykologer, sundhedsplejersker mm.) er et af de områder, hvor vi har erfaret, at der er behov for en mere håndholdt og tæt proces for at sikre, at formidlingen lykkedes og er meningsfuld. Der eksperimenteres med forskellige medier og indgangsveje til god kommunikation.

De næste skridt

Der er sat mange aktiviteter og prøvehandlinger i gang, som er udsprunget af opstartsseminaret. De skal først og fremmest gennemføres og følges tæt i forhold til at sikre fokus, omsætning og erfaringsindsamling.

Sideløbende iværksættes yderligere aktiviteter, i det omfang det er meningsfyldt, og aktiviteten kan rummes i forhold til drift og øvrige projekter.

Nødvendige ressourcer

Det har været nødvendigt at afsætte nye ressourcer og omprioritere andre, for at kunne iværksætte alle de beskrevne aktiviteter. Der har været fokus på at omsætte specialiserede kompetencer ind i almenområdet som led i at understøtte tidlige og forebyggende indsatser og handlinger, hvilket betyder, at andre aktiviteter har skullet omprioriteres eller have ændret fokus. Det er dog forventningen, at investeringen i udvikling vil vise sig at have en positiv effekt.

Antallet af underprojektet og processer i Forebyggelsesstrategien har krævet en del af ledergruppens tid, både som samlet gruppe og ind i de enkelte underprojekter. Der ud over en udviklingskonsulent, hvis tid er dedikeret til opgaven. Endelig involverer flere af underprojekterne en række fagpersoner til kvalificering og udførelse af aktiviteterne. 

Det vigtigste råd til andre

Sørg for at ledelsen sætter tydelige rammer, og giv plads til en inddragende proces hvor lokale ledere og nøglemedarbejdere kan præge indhold og proces. Omsæt så vidt muligt dette indhold til konkrete og synlige aktiviteter, som er tro mod både strategien og ønsker fra praksis.

Hvis du vil vide mere

http://klartillaering.dk/

×

Log ind