Kommunale praksiseksempler Arbejdet med den tidlige indsats

Hedensted Kommune: Barn på vej - tidlig kontakt i Hedensted Kommune

Hedensted Kommune den 28. september 2018

Praksis og proces

Barn på vej er et samarbejdsprojekt mellem kommunerne Odder, Hedensted, Skanderborg og Horsens, Hospitalsenheden Horsens samt praktiserende læger og frivillige organisationer. Barn på Vej startede som et projekt under Sundhedsstyrelsen, og er nu forankret i den daglige drift.

Projektets understøttende funktioner er organiseret i et pakkeforløb:

 • Den praktiserende læge udarbejder ved den gravides konsultation en svangerskabsjournal med beskrivelse af de forhold, som medfører visitation til Barn på Vej. Denne tilgår hospitalet og danner grundlag for visitationen til projektet.
 • Den koordinerende jordemoder fra Hospitalsenheden Horsens tager telefonisk kontakt til den gravide. I samtalen afdækkes risici og ressourcer, og der tilbydes kendt jordemoder lokalt.
 • Den gravide modtager informationsmateriale samt en samtykkeerklæring vedr. deltagelse.
 • Korrespondancebrev sendes til sundhedsplejen med anmodning om et graviditetsbesøg, som foretages inden uge 20. Herefter indgår den gravide i de sundhedsplejeforløb, der tilbydes målgruppen i den enkelte kommune. I sundhedsplejens kontakt med familien tilbydes en familieven.
 • Inden uge 24 afholdes gravidteammøde, hvis der er en socialsag - et tværfagligt møde, hvor alle de involverede samarbejdspartnere sammen med den gravide kan afdække forløbet og lægge en fælles plan.
 • Efter fødslen tilbydes ophold på barselsafsnittet, hvorefter der (efter aftale) afsendes et udskrivningsbrev til kommunen – evt. suppleret med en telefonsamtale eller et overleveringsmøde på barselsafsnittet.
 • Familien tilknyttes sundhedsplejeindsatser i kommunen - forløbet afsluttes, når barnet er 8 uger.

Der udarbejdes underretninger til kommunen, når der er bekymring for barnets/familiens trivsel og udvikling.

Kontekst og formål

Nedenstående fem delmål underbygger det overordnede mål om at forebygge obstetriske og neonatale komplikationer for den sårbare gravide og barnet samt ruste forældrene til at mestre varetagelsen af barnets fysiske og mentale sundhed og trivsel i opvæksten.

 1. At sikre en for familierne overskuelig og koordineret indsats
 2. At styrke den sårbare families beskyttelsesfaktorer og reducere antal og grad af risikofaktorer
 3. At støtte den sårbare gravide og hendes partners deltagelse i sundhedsvæsnets almene tilbud og lokalsamfundets fællesskaber
 4. At motivere moderen/familien til at tage ansvar for sit eget og barnets sundhed og trivsel gennem at opbygge en struktureret hverdag
 5. At udvikle et pakkeforløb og afprøve delelementer

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

Barn på Vej understøtter ambitionen om sætte ind med tidlig opsporing og tidlige, forebyggende indsatser i forhold til børn, unge og familier i Hedensted Kommune, som har behov for dette.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Barn på Vej har haft en positiv effekt for såvel målgruppe som for fagprofessionelle. Projektet er omfattende med mange elementer og samarbejdsflader, hvorfor ikke blot én ting - men flere samtidige - har været med til at sikre projektets målopfyldelse.

Forbedret tværfagligt samarbejde: Samarbejdet er blevet forbedret både internt i organisationerne og mellem kommuner og hospital. Fagprofessionelle er kommet tættere på hinanden og har udviklet samarbejdet omkring målgruppen

Relationel koordinering i praksis. Barn på Vej spiller ind i teorien om relationel koordinering (Jody H. Gittell), hvor samarbejdsrammen har sikret koordinering og koordination i arbejdsprocesserne.

Målgruppen har oplevet projektet positivt og er blevet involveret mere. Den tætte kontakt og relationsopbygningen imellem de fagprofessionelle og den gravide/familierne har medført, at problemerne i de fleste tilfælde har kunnet tages i opløbet.

De næste skridt

Indsatserne fra projektet – tidlige graviditetsbesøg, kendt jordemoderordning, gravidteammøder, ad hoc gravidteammøder – er fortsat efter projektophør, idet de sammen har været med til at skabe forandring for målgruppen. I Hedensted Kommune under overskriften Barn på Vej – Tidlig Kontakt i Hedensted Kommune.

Potentialer for videreudvikling:

Involvering af fædre rummer potentiale. I løbet af projektperioden er de fagprofessionelles fokus på at involvere fædrene/partnerne blevet skærpet. Faderen/partneren kan være i besiddelse af ressourcer, som kan have afgørende betydning for såvel graviditeten som for forløbet efter fødslen.

Involvering af frivillige skaber forandring. I det rigtige match har familievennerne haft en meget stor betydning for familierne. De fagprofessionelles opmærksomhed på at synliggøre muligheder for at få tilknyttet frivillige skal fortsat have opmærksomhed, og rummer også potentiale i, at familiernes netværksdannelse styrkes.

Tæt samarbejde mellem hospitalet og kommunernes myndighedsområde. Samarbejdsfeltet mellem hospitalet og kommunernes myndighedsområde har i projektregi været katalyseret via den fremskudte socialrådgiver, hvor det øgede kendskab og samarbejde mellem fagområderne har været værdiskabende. I den fremtidige opgaveløsning har hospitalet kontakt til kommunernes modtagefunktion, hvorfor der skal være opmærksomhed på, at kendskabet mellem de fagprofessionelle også her kan få mulighed for at udvikle sig.

Udvidet samarbejde med psykiatriområdet rummer potentiale. Fagprofessionelles opgaveløsning opleves vanskeligere med denne målgruppe, hvorfor løbende opkvalificering og samarbejde med psykiatriområdet – såvel på hospitalet og i kommunerne – rummer potentiale.

Opretholdelse af motivation. Fagprofessionelles motivation for at arbejde med at skabe forandringer for målgruppen har været stor, også selvom det ofte kan være vanskeligt. En sideløbende opkvalificering samt en samarbejdsorienteret tilgang kan sikre, at motivation og gejst opretholdes.

Nødvendige ressourcer

Barn på Vej startede som et projekt under Sundhedsstyrelsen med et tilskud på 150.000 til indsatsen i Hedensted Kommune i projektperioden.

Det vigtigste råd til andre

Se 'potentialer for udvikling' under overskriften fremtidige udviklinger.

Hvis du vil vide mere

 • PDF

  Hedensted Kommune - Barn på Vej folder

×

Log ind