Kommunale praksiseksempler Andet

Vejle Kommune: Tværsektorielle helhedsløsninger

Vejle Kommune den 25. september 2018

Praksis og proces

Ved sager, der typisk er karakteriseret ved at falde ned i sprækkerne mellem sektoransvar og servicelov, har konsulent for inklusion og specialpædagogik fra Uddannelse & Læring hhv. Dagtilbud i samarbejde med relevant teamleder fra Familie- og Handicapafdelingen mulighed for at sætte ”stjerne” ved en sag og dermed vurdere, hvornår en sag er særlig vanskelig.

Gruppen drøfter sammen muligheder i de pågældende sager i forhold til at finde den løsning, som ud fra et samlet B&U-perspektiv er mest gavnlig for barnet/den unge.

Skoleledere, dagtilbudsledere og andre nøglepersoner kan inddrages efter behov til drøftelse og kvalificering af den konkrete sag.

Når sagen har været fagligt drøftet af gruppen, lægges sagen op til de relevante niveau 2 chefer med en klar anbefaling til en endelig beslutning.

De pågældende chefer drøfter indstillingen og træffer afgørelse om ansvarsfordelingen.

Sagerne handler ofte om, hvor ansvar og forpligtelser mellem Familie & Forebyggelse samt Dagtilbud/ Uddannelse & Læring starter og stopper. Sagerne er typisk karakteriseret ved at:

  • være særligt vanskelige, dilemmafyldte og går på tværs.
  • være sager, hvor for stærk sektorisering har mærkbare konsekvenser for andre områder i B&U, og som derfor fordrer et helhedsperspektiv på tværs af søjler.
  • kræve involvering af niveau-2 chef, fordi forslag til løsning er atypisk set fra et sektor-perspektiv og kan kræve yderligere bevillingskompetence.

Kontekst og formål

Børne- og Ungeforvaltningen i Vejle Kommune håndterer hvert år mange svære sager, som går på tværs og kalder på tværsektorielt samarbejde. Samarbejdet sker både løbende i det daglige arbejde i søjlerne og nogle gange specifikt inden for rammerne af den tværfaglige samarbejdsmodel eller via dialog mellem diverse visitationsudvalg. Få, meget komplicerede sager udfordrede nogle gange de etablerede samarbejdsstrukturer og krævede en helhedsløsning. Sagernes karakter og lovgrundlag gjorde, at der ofte ikke fandtes nogen enkel eller åbenlys vej frem i forhold til at afstemme den samlede Børne- og Unge-indsats for barnet. Det har denne model gjort muligt.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

Børne og Unge politikken

Vi møder børn og unge med et stort fagligt engagement: vi er nærværende, tænker i helheder og er ikke bange for at tage ansvar. Tværfaglighed og forebyggelse prioriteres

højt – vi skaber gode overgange for børn og unge.

Delpolitik for børn og unge med handicap

Med politikken ønsker vi at skabe sammenhæng og fælles retning på tværs af de mange forskellige afdelinger i kommunen, der i hverdagen møder børn og unge med et handicap.

Alle børn og unge med handicap skal mærke den røde tråd i vores indsats – fra barn til ung til voksen. For vi tænker helhedsorienteret og skaber sammenhæng.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

En nylig evaluering har vist positive resultater. Det er et begrænset antal sager, der når dette niveau, men de løsninger, der er godkendt på denne måde, har fungeret godt og gjort samarbejdet mellem sektorerne endnu bedre. Det er målet at skabe helhedsløsninger, der er forbundet med færre udgifter end de løsninger, de pågældende afdelinger hver for sig ville have sat i værk.

De næste skridt

Praksis fastholdes med præcisering af ansvarsniveau for udarbejdelse af sager og arbejdsgange.

Nødvendige ressourcer

Den ekstra tid, det kræver at udarbejde en indstilling med en helhedsløsning, får man igen, når løsningen fungerer.

Det vigtigste råd til andre

Fasthold fokus på at skabe den bedst mulige helhedsløsning for barnet. Vær specifik i formulering af ansvarsfordeling.

Hvis du vil vide mere

Kan du kontakte Jytte Engedal Jensen, som er konsulent for inklusion og specialpædagogik på skoleområdet på: JYEJE@vejle.dk

Eller den fælles mailadresse hos forvaltningen: bogu@vejle.dk

Du kan endvidere se Claus Svold fra Vejle Kommune fortælle om projektet herunder:

×

Log ind