Kommunale praksiseksempler Andet

Randers Kommune: Styrket døgn

Randers Kommune den 23. januar 2019

Praksis og proces

Styrket døgn er en styrkelse af den samlede indsats overfor anbragte børn og unge. Der skelnes mellem, hvem der løser myndighedsopgaven (MyndighedsCentret), der er at betragte som serviceregulering, og behandlingsopgaven (UngeCentret / Styrket Døgn), der er at betragte som serviceproduktion.

Ved påtænkt anbringelse fremsendes relevante sagsakter fra Myndigheds-socialrådgiver til Styrket Døgn med henblik på matchning af barn / ung i forhold til relevant døgninstitution / opholdssted.

Styrket Døgn forestår matchningen og giver socialrådgiveren en tilbagemelding samt en beskrivelse af det, der vurderes socialfagligt at ligge til grund for, at der er tale om et match.

Efterfølgende aflægger socialrådgiver sammen med Styrket Døgn et forbesøg på stedet, og Myndigheds-socialrådgiver træffer herefter sammen med sin afdelingsleder beslutning om valg af sted.

Styrket Døgn bistår med sparring samt forhandling af de økonomiske vilkår i forhold til indgåelse af kontrakt med den eksterne døgninstitution eller det eksterne opholdssted.

Myndigheds-socialrådgiver udarbejder handleplan for anbringelsen og foretager opfølgning på anbringelse i forhold til Serviceloven.

Styrket Døgn kan deltage i Myndigheds-socialrådgivers opfølgninger. Desuden følger Styrket Døgn løbende op på behandlingsplanen.

Kontekst og formål

Styrket Døgn er en styrkelse af den samlede indsats overfor de børn og unge, der er anbragte på dels eksterne døgninstitutioner og opholdssteder, dels internt på Randers Kommunes døgninstitution for unge. Initiativerne har til formål at styrke døgnområdet med blandt andet nyt fælles fokus på anbringelser, bedre matching, øget parathed ved hjemgivelse samt et tættere samarbejde mellem myndighed og udfører i forhold til anbringelser og indsatser overfor unge.

Formålet med Styrket Døgn er følgende:

  • Styrkelse / sikring af matchning mellem barnet / den unges behandlingsmæssige behov og den faglige profil døgninstitutionen / opholdsstedet skal have for at kunne imødekomme barnets / den unges behov.
  • Styrkelse / sikring af progression i anbringelsen. Dette således at der er øget fokus på, at barnet / den unge profiterer af anbringelsen, herunder at det behandlingsmæssige fokus er i overensstemmelse med handleplanen.
  •  Sparring / forhandling i forbindelse med kontraktindgåelse med eksterne døgninstitutioner / opholdssteder.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

Overskrifterne i børn og unge politikken omhandler blandt andet, at de professionelle skal blive bedre til at tænke på tværs samt iværksætte en tidlig indsats og opsporing. Styrket Døgn medvirker tydeligt til at styrke sammenhængen på tværs. Desuden kan indsatsen anskues som forebyggende (selv om det vedrører anbringelser), idet der arbejdes målrettet med, at barnet/den unge udvikler sine færdigheder, oplever bedre trivsel og opnår en positiv progression ift. målene i handleplanen. Dette understøtter målet om, at flere skal mestre eget liv og på længere sigt, at flere skal i uddannelse eller beskæftigelse.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Det er oplevelsen, at Styrket Døgn lykkes med at styrke og sikre bedre matchning mellem barn/ung og anbringelsesstedet, samt at et øget fokus på behandlingsplanen medvirker til, at anbringelsesstedet forholder sig mere aktivt i forhold til denne.

Styrket døgn medvirker til at udforme kontrakt og sikrer et rigtigt match mellem indhold og økonomi i forhold til den ønskede indsats.

Et opmærksomhedspunkt er samarbejdsfladen mellem Myndighed og Styrket Døgn. Der er fokus på, at samarbejdet fortsat udvikles.

De næste skridt

Praksis forventes fastholdt i forhold til selve Styrket Døgn-indsatsen, og endvidere videreudviklet i forhold til samarbejdet mellem Styrket Døgn og Myndighed.

Nødvendige ressourcer

Der er på nuværende tidspunkt ansat en konsulent i en nyoprettet stilling. Det er oplevelsen, at udgifterne hertil hentes ind på rette matchning, sikring af behandlingsmål samt bedre kontraktforhandlinger i forhold til opholdssteder/døgninstitutioner.

Det vigtigste råd til andre

Det er vigtigt at være opmærksom på snitfladen og samarbejdet mellem udfører (her den fastansatte konsulent i Styrket Døgn) samt rådgivere i myndighed. Myndighed kan, måske især i starten af forløbet, opleve at overgive noget suverænitet/magt til udfører i forhold til fx valg af opholdssted, opfølgningen på hvordan stedet arbejder med målene osv. Ofte vil det konkrete samarbejde og kendskab til hinanden imidlertid nedbryde disse barrierer og netop medvirke til øget sammenhæng på tværs. Vigtigt at kunne tegne billedet af, at indsatsen bliver bedre og mere målrettet ved systematisk at inddrage udfører i denne del af fasen også.

Hvis du vil vide mere

Henvendelse til UngeCentret på tlf.: 27 53 51 19

×

Log ind