Kommunale praksiseksempler Andet

Randers Kommune: Netværksenheden – ”Inddragende netværksmøder”

Randers Kommune den 23. januar 2019

Praksis og proces

MyndighedsCentret gik i 2016 i gang med at nytænke, hvordan der fremadrettet kunne arbejdes med øget inddragelse af det private og det professionelle netværk i forhold til sagsbehandlingen vedr. udsatte børn og unge. I forbindelse med Task force udviklingsprocessen blev afdelingen i 2016 undervist i den løsningsfokuserede metode og herunder anvendelsen af det inddragende netværksmøde.

Det inddragende netværksmøde tager afsæt i den løsningsfokuserede tilgang og Signs of Safety (SOS), hvor der i samarbejde med familien samt det private og det professionelle netværk er fokus på de ressourcer og løsninger, der allerede findes i familien og netværket. Det inddragende netværksmøde kan ses som en videreudvikling og en nytænkning af metoden Familierådslagning.

MyndighedsCentret udarbejdede i sommeren 2016 en ansøgning til A.P. Møller fonden med henblik på at få midler til at etablere en netværksenhed i afdelingen. Ansøgningen blev imødekommet i december 2016, hvorefter arbejdet omkring etableringen af Netværksenheden påbegyndte primo 2017.

I 2019 er der en fast netværksmedarbejder i alle teams i afdelingen, og der afholdes flere inddragende netværksmøder om ugen.

Netværksmedarbejderens rolle er at facilitere inddragende netværksmøder, hvor familien samles med deres rådgiver fra MyndighedsCentret og det private og professionelle netværk. Baggrunden for møderne kan være forskellige, men alle møderne har til formål at hjælpe familierne og netværket til at lægge en plan for, hvordan der ved fælles hjælp kan støttes op omkring barnet, den unge og familien, således at barnets/den unges udvikling og trivsel sikres i en positiv retning ved støtte/hjælp fra varige relationer.

Det inddragende netværksmøde tager afsæt i den løsningsfokuserede tilgang, hvor der i samarbejde med familien samt det private og det professionelle netværk er fokus på de ressourcer og løsninger, der allerede findes i familien og netværket.

Kontekst og formål

Det inddragende netværksmøde bidrager både til at skabe empowerment for den enkelte, men ligeledes i forhold til familien/netværket som helhed. De bliver i stand til at blive aktør i eget liv og opnår derfor motivation til at indgå i en fælles forandringsproces.

Det inddragende netværksmøde kan altså anvendes som et forebyggende element i forhold til at hjælpe familierne på vej mod en forandringsproces med begrænsede indsatser fra det offentlige system.

 

Det offentlige system kan bidrage til at løse/eller forbedre børnene/de unges liv via støtteforanstaltninger i hjemmet eller til den enkelte. Men det vil oftest kun være i en kortere periode af deres liv, hvorfor der er langt større effekt i at mobilisere netværket ind i opgaveløsningen, da det vil være dem, som er der for barnet/den unge hele deres liv.

Vi ved, at netværket kan byde ind med noget helt andet end det, vi kan som professionelle. Der er nogle andre følelser i spil og en anden kærlighed, omsorg og opmærksomhed. Ved det inddragende netværksmøde støttes familien/netværket i at skabe samhørighed, så de i fællesskab bliver i stand til at løfte opgaven. De lærer af hinandens erfaringer, metoder og fremgangsmåder, og det bliver tydeligt for dem, hvor de hver især har ressourcer til at bidrage i forhold til den konkrete udfordring i barnets, den unges og familiens liv.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

Overskrifterne i Børn og unge politikken omhandler tidlig indsats og opsporing, tværfagligt samarbejde og øget borgerinddragelse.

De politiske budgetmål relaterer sig til følgende overordnede politiske målsætninger:

  • Flere i uddannelse eller beskæftigelse
  • Flere skal mestre eget liv
  • Attraktiv bosætningskommune

MyndighedsCentret, er ved brug af Netværksenheden, og generelt optaget af at sikre hjælp til selvhjælp hos familierne. Formålet med netværksarbejdet er på den baggrund at sætte familierne, børnene og de unge i stand til at mestre eget liv i samarbejde med deres private og professionelle netværk.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Ved anvendelsen af Det inddragende netværksmøde som metode, er der tale om en gevinst for barnet/den unge, for familien og netværket, men i særdeleshed også på samfundsmæssigt niveau.

Det inddragende netværksmøde bidrager til, at langt flere familier bliver i stand til at stå på egne ben, bliver aktører i eget liv og anvende egne ressourcer i forhold til at mestre livets udfordringer uden indsatser fra professionelle.

De næste skridt

MyndighedsCentret er optaget af at øge anvendelsen af Netværksenheden og det inddragende netværksmøde i sagsbehandlingen overfor udsatte børn unge og deres familier. Der er pr. 1. januar 2019 en netværksmedarbejder på hvert team i afdelingen, og der er stort fokus på, hvordan vi i fællesskab med familierne, udfører området og almenområdet (skoler og dagtilbud og lign.) kan udvikle på Netværksarbejdet og herunder implementere anvendelsen af ”Sikkerhedsplaner” som en fast del af arbejdet med at skabe tryghed og sikkerhed for de udsatte børn og unge i kommunen. Der er endvidere igangsat et større arbejde i Familie med henblik på systematisk og på tværs af alle centre at arbejde målrettet med inddragelsen af netværket.

Nødvendige ressourcer

Det kræver uddannelse i eller kendskab til Den løsningsfokuserede metode og herunder afholdelse af inddragende netværksmøder. Derudover kræves, at der er en facilitator på mødet, som er neutral i forhold til sagen. Vi anbefaler derfor, at facilitator ikke er rådgiveren, som arbejder med familien. Rådgiveren deltager på mødet i lighed med de øvrige deltagere, men det er netværksmedarbejderen, som er mødeleder. 

Det vigtigste råd til andre

”Alle har et netværk”

Tro på at der altid er et netværk, som kan bidrage på den ene eller den anden måde. Det gælder om at være positivt insisterende i forhold til at opdrive/finde netværket. I Randers tror vi på, at alle har et netværk.

En del af opgaveløsningen for de professionelle er at støtte op om og hjælpe familierne med at tro på og opdrive ressourcerne i familiens eget netværk.

Hvis du vil vide mere

Henvendelse til MyndighedsCentret – Netværksenheden på hovednummer Tlf.: 89154670.

  • PDF

    Procedure for inddragende netværksmøder

×

Log ind