Kommunale praksiseksempler Andet

Nyborg Kommune: Familiestue Nyborg Kommune. En fælles indsats for et bedre familieliv

Nyborg Kommune den 15. februar 2019

Praksis og proces

I daginstitutionsregi i Nyborg Kommune har det siden 2016 været muligt for ca. 20 familier årligt at deltage i familiestue. Det startede oprindeligt som et pilotprojekt i én daginstitution og blev derefter udvidet til to daginstitutioner. I 2018 blev det politisk vedtaget at tilføre flere ressourcer til projektet, og i dag er Familietilbuddet en selvstændig enhed under Børneafdelingen.

Familiestue er et frivilligt tilbud til forældre, som i hverdagen oplever konflikter med deres børn. Det kan være ved tandbørstning, spisning, sovetid, påklædning m.m.

Indstillingen til familiestue foregår via de tværfaglige samarbejdspartnere omkring barnet og familien. Det kan både være sundhedsplejersken, dagplejen, kontaktpædagoger fra daginstitutionerne, PPR, socialrådgivere m.m.

Familier kan også selv henvende sig til familiestuen og derefter etableres et udvidet samarbejde med de fagpersoner, der er omkring barnet.

I familiestuen er der tilknyttet to pædagoger og 4-6 familier af gangen. Familierne får mulighed for gensidigt at blive inspireret og derved hjælpe hinanden med at få øje på de forandringer de skaber.

Indstilling til familiestue sker via daginstitutionen eller tværfaglige samarbejdspartnere og altid i samarbejde med forældrene.

Familiestuen forløber over 13 gange af 3 timers varighed sidst på eftermiddagen og slutter af med fælles aftensmad. I familiestuen deltager hele familien.

Vi anvender video som arbejdsredskab i familiestuen for at fastholde det, der virker.

I familiestuen samarbejder alle om at skabe forandringer i familierne og giver forældrene mulighed for at se på deres egne handlinger og mønstre. De øver sig sammen med deres børn i at skabe den ønskede forandring og det er trygt og betydningsfuldt for børnene at begive sig ad nye veje, når forældrene går forrest.

I forløbet er der en psykolog tilknyttet, som tilbyder MIM, som er en observationsmetode til at belyse styrker og udfordringer i relationen mellem forældrene og børnene. Aktiviteterne i familiestuen er tilrettelagt med henblik på at styrke familiens fællesskab og indbyrdes relationer og MIM metoden understøtter disse.

Undervejs i forløbet afholdes der 3 temaaftner for forældrene, hvor der kan udveksles erfaringer og holdninger familierne imellem.

I familiestuen er der en opstartssamtale, hvor forældre og personale fra dagtilbuddet deltager. Derudover kan der være andre relevante tværfaglige samarbejdspartnere, som også deltager. Samarbejdet på tværs faciliterer det igangværende og fremadrettede samarbejde med familierne.

Udover opstartssamtalen er der også en midtvejs- og evalueringssamtale i forløbet. Sammen udarbejdes der en arbejdsplan for forløbet, som indeholder konkrete mål og handlemuligheder for familiernes fremtidige familieliv.

Kontekst og formål

I 2016 indførte Nyborg Kommune ”Nyborgmodellen – Børns trivsel – fælles ansvar” i børn- og ungegruppen i Socialafdelingen samt på alle øvrige områder, der arbejder med udsatte børn og unge eksempelvis daginstitutioner, skoler, sundhedsplejen, PPR og familiehuset.

Formålet med modellen er, at alle områder arbejder sammen om en forebyggende og tidlig indsats for udsatte børn og unge i Nyborg Kommune. Dette initieres bl.a. ved, at der udvikles nye og forebyggende tiltag, som tidligt kan tilbydes barnet og familien i samarbejde med dagtilbud og skoler og, at tiltagene skal være mindst muligt indgribende.

Familiestuen er en tidlig forbyggende indsats. Flerfamiliesarbejdet giver rig mulighed for at arbejde med hele familiens dynamik ud fra et holistisk systemisk og anerkendende ståsted, hvor der er fokus på, hvordan familien agerer og relaterer sig til hinanden.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

En sammenhængende og helhedsorienteret børne og ungepolitik og dagtilbuds- og skolepolitik i Nyborg Kommune rammesætter det daglige arbejde med alle børn og unge, som overordnet skal understøtte, at alle børn og unge trives, lærer og udvikles som deltagere i fællesskaber og at det lykkedes at skabe livsduelige mennesker.

Arbejdet med livsduelighed fokuserer på temaer:

1. Inkluderende fællesskaber

2. Helhed og sammenhæng

3. Forpligtende samarbejde med familien

4. Omsorg, tryghed og trivsel for den enkelte

5. Læringsmiljøer af høj kvalitet

I en inddragende proces har forældrerepræsentanter, ledere, medarbejdere, embedsmænd, politikere, børn og unge været med til at grundlægge visioner og værdier for arbejdet med børn og unge i Nyborg Kommune.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Det udvidede fokus der er på familiearbejde i Nyborg Kommune har familiestuerne understøttet. Familiestuer har haft en positiv effekt for familierne og har styrket det tværfaglige samarbejde med institutionerne og øvrige samarbejdspartnere.

Erfaringerne fra de familier, som har været gennem et forløb er, at de har oplevet, at de har fået mulighed for at se deres familie i et nyt perspektiv, hvor størstedelen har formået at vende uhensigtsmæssige mønstre. Forældrene har i højere grad opnået en større bevidsthed og styrkelse omkring deres forældrerolle og måder at interagere i samspil med deres børn, hvilket har en positiv effekt på børnenes trivsel og udvikling.

Samtidigt har forældrene givet udtryk for, at det er værdifuldt at spejle sig i andre familier med samme udfordringer. De oplever sig ikke alene med problemerne og de kan trække på hinandens erfaringer. Familiestuemedarbejderne har haft et tæt samarbejde med barnets kontaktpædagog i institutionen. Kontaktpædagogen har deltaget i samtalerne i forløbet og har et indgående kendskab til familien, som yderligere er styrket i forløbet. Den øgede viden og forståelse for familien betyder, at kontaktpædagogen i hverdagen kan hjælpe og støtte familien, både under og efter forløbets afslutning. Institutionen skal i forløbet udfylde registreringsskema med arbejdspunkter.

De næste skridt

James Heckman kurve har cementeret, at tidlig investering i børns trivsel og udvikling fra de er 0-5 år er altafgørende. Samtidig har han også fokus på, at indsatser, som er målrettet forældre og forældrenes understøttelse af deres børn er de mest effektive. Familiestuerne bidrager betydeligt til kommunens sammenhængende politik med fokus på tidlig forebyggende indsats og fremadrettet er der fokus på fastholdelse af tilbuddet og udvikling.

Der afholdes kursus i familie- og flerfamiliesarbejde for at understøtte opkvalificeringen af det pædagogiske arbejde med familierne i daginstitutionerne og på sigt uddannelse af flere medarbejdere i tilbuddet. Ydermere er der gang i en proces, hvor medarbejderne fra familiestuerne udgør en form for videnscenter, som daginstitutionerne kan trække på i deres interne arbejde med familierne.

Nødvendige ressourcer

Det kræver altid ressourcer at udvikle, dog skal intentionen rettes mod lysten til udvikling, engagement, drivkraften med ønsket om gøre en forskel for børn og familier. Tilrettelæggelse af tilbud kan være individuelt fra kommune til kommune alt efter, hvordan går hånd i hånd med øvrige indsatser.

Det vigtigste råd til andre

I Nyborg Kommune startede familiestuerne som et pilotprojekt, en opfordring til at gå i gang og få skabt et evidensgrundlag, - det giver så god mening.

Hvis du vil vide mere

http://www.nyborg.dk/da/Borger/B%c3%b8rn-unge-ogfamilie/B%c3%b8rn-0-til-6-%c3%a5r/Familiestuer

×

Log ind