Kommunale praksiseksempler Andet

Lyngby-Taarbæk Kommune: Fokus på læring, undervisningens udvikling, elev-elev-feedback og vejledernes funktion

Lyngby-Taarbæk Kommune den 8. oktober 2018

Praksis og proces  

På Lundtofte Skole har vi haft et ønske om at understøtte udviklingen af professionelle læringsfællesskaber. Vi har en fast mødestruktur med otte årlige udviklingsmøder fordelt over hele året.   

Der er i den forbindelse blevet arbejdet med aktionslæring i en forenklet udgave. Udviklingsarbejdet er koncentreret omkring læringsmakkere, som har fået til opgave at observere hinandens undervisning i forbindelse med skolens fælles udviklingsfokus: elev-elev-feedback. Læringsmakkerne er forankret i enten dansk eller matematik omkring en-to årgange.  

Skolens læringsvejledere har i samarbejde med ledelsen stået for at organisere udviklingsmøderne - samt vejledt kollegerne undervejs i forløbet. 

Kontekst og formål  

På samarbejdskonferencen med deltagelse af alle skoler i Lyngby Taarbæk Kommunes skoler samt Center for Udvikling og Pædagogik (CUP), blev det besluttet, at kommunens indsatsområder er:  

  • Aktivt deltagende elever 
  • Viden om alle børns læring 
  • Feedback på alle niveauer  
  • Professionelle praksisfællesskaber

I lyset af dette, men endnu vigtigere pga. et forslag fra lærerne og udtalelser fra eleverne under elev-fokusgruppe-interview planlagde vi et fælles udviklingsområde omkring feedback med fokus på elev-elev feedback.   

Vi havde tidligere arbejdet med aktionslæringsforløb med valgfrit tema for at spore os ind på metoden. Vi kom frem til, at det var vigtigt, at vi valgte et fælles tema, som personalegruppen samlet set kunne diskutere og udvikle på.  

Sammenhæng til kommunal politik og strategi 

Vi lægger os op af de temaer, som CUP har vedtaget. Desuden har vi brugt den vision, som skolen har udarbejdet. Her er der bl.a. fokus på at: "…. give eleverne mulighed for at øge bevidstheden om egen læring samt læringsstrategier - og dermed fremme refleksiv tænkning". 

Ledelse og læringsvejledere har arbejdet med at skabe en struktur og nogle processer, der understøtter udvikling – men samtidig er forankret i skolens kultur. Eleverne er primært blevet hørt via fokusgruppeinterviews.  

Erfaringer og opmærksomhedspunkter 

Vi oplever, at professionelle læringsfælleskaber, hvor aktionslæringsforløb med observation og fælles refleksion indgår, er effektfuldt i forbindelse med skoleudvikling. Det er vigtigt at få en større åbenhed omkring egen praksis – at turde lukke andre ind i klasselokalet. Mange lærere har samtidigt givet udtryk for, at det er utroligt lærerigt at observere andres undervisning. De sammenligner det med et spejl, der bliver holdt op foran dem selv.  

Læringsvejledernes rolle er at fastholde engagementet og forsøge at meningsgøre tiltagene fx ved at eksemplificere ud fra egne erfaringer og eksperimenter.  

Vi skal samtidig berede os med tålmodighed og holde fast – det er svært i en tid, hvor der ofte sættes nye tiltag i gang.  

På vores skole er det stadig en udfordring at få både lærergruppen og pædagoggruppen til at arbejde med de samme tiltag. Vi har svært ved at mødes samtidig og få taget de fælles diskussioner. Der arbejdes derfor med separate udviklingsforløb for de to personalegrupper. Der har været udveksling af erfaringer med aktionslæringsforløb grupperne imellem, hvilket har givet positiv feedback. 

De næste skridt 

Praksis fortsætter i 2019. Vi skal begynde på en ny runde med klasserumsobservation.  

Læringsvejlederne deltager i et kommunalt kursus omkring observation – og planen er at udarbejde en observationsguide, så vi alle bliver endnu skarpere i vores observationer og refleksioner.  

Nødvendige ressourcer 

Det er vigtigt at ledelse og læringsvejledere har et godt samarbejde, hvor der er afsat tid til møder.  

Det kræver løbende opkvalificering af læringsvejlederne og ledelse. 

Det kræver en ledelse, der har fokus på at skabe en struktur, hvor der er afsat tid til elementer i eksempelvis aktionslæring.  

Det vigtigste råd til andre 

Det er vigtigt at være flere vejledere. Der er en god synergieffekt i at have en gruppe, som samarbejder med ledelsen om at sætte udviklingstiltag i gang.  

Hvis du vil vide mere

http://lundtofteskole.skoleporten.dk/sp

×

Log ind