Kommunale praksiseksempler Andet

Glostrup Kommune: Tilbud om skole og en særlig socialpædagogisk og familierettet indsats på en folkeskole

Glostrup Kommune den 23. oktober 2018

Praksis og proces

Målgruppen er børn, som ved indskrivning er mellem 11-14 år (dvs. mellem 5. og 8. klassetrin). Målet er, at børnene udvikler sig både fagligt og socialt, dvs. at de får en afgangseksamen fra folkeskolen og styrker de sociale kompetencer og fællesskab med hinanden, så de bedre kan agere i sociale kontekster og fx almene skolemiljøer.

Vi udvikler et særligt tiltag i et allerede eksisterende specialtilbud. Det eksisterende tilbud – Katamaranen - er et specialtilbud til normaltbegavede børn med faglige vanskeligheder begrundet i socioemotionelle problemer. I projektet kobler vi en behandlingsindsats på. Det vil sige, at vi udnytter de faglige kompetencer, som allerede findes på Katamaranen og supplerer det med en psykolog og en sagsbehandler. Samtidig får Katamaranen tilført ekstra ressourcer, så de kompenserer for, at nogle af de erfarne medarbejdere (lærere og pædagoger) bliver allokeret til eleverne i skoletilbuddet.

Når et barn bliver indskrevet i tilbuddet, udarbejder den tværfaglige medarbejdergruppe (lærer, pædagog, psykolog og socialrådgiver) sammen med forældrene en behandlingsplan for den enkelte elev.

Behandlingsplanen skal tematiseres efter de samme seks punkter, som en handleplan efter SEL § 140. Det vil sige:

  1. Udvikling og adfærd
  2. Familieforhold
  3. Skoleforhold
  4. Sundhedsforhold
  5. Fritidsforhold og venskaber
  6. Andre relevante forhold

Vi følger løbende op på den enkelte elev på baggrund af behandlingsplanen. Elevens udviklingsmål bliver drøftet på en tværfaglig behandlingskonference hver tredje måned.

Kontekst og formål

Vi vil gerne bevare en tæt tilknytning til almenområdet for den målgruppe af børn, som har behov for et mere vidtgående tilbud end blot specialundervisning, men som ikke nødvendigvis har behov for et skole- og dagbehandlingstilbud i traditionel forstand. Målgruppen er børn, som kan profitere af undervisningen, og som efter en indkøringsperiode mestrer en vis grad af selvregulering (det vil for eksempel sige, at de ikke er voldsomt udadreagerende).

Baggrunden er desuden et hverdagslivsperspektiv – i Glostrup Kommune har vi ikke et tilbud om skole- og dagbehandling til de ældste elever lokalt. Nærværende tilbud giver mulighed for, at børnene fortsat kan have en hverdag i Glostrup – og eksempelvis fortsat gå til fritidsaktiviteter og lignende.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

I Glostrup Kommune ønsker vi, at så mange børn som muligt skal blive ved med at være en del af fællesskabet lokalt – og helst i almenområdet.

Det skyldes både hverdagslivsperspektivet og det faktum, at forskningen på området viser, at børn og unge lærer og udvikler sig bedst i almene tilbud.

Derudover ligger tiltaget i forlængelse af kommunens Børne- og ungepolitik, hvor det blandt andet fremgår, at vi vil have børn og unge, der kan blive så dygtige, som de kan – og at vi vil have børn og unge, der trives og ser sig selv som en del af fællesskaber.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Timing og fleksibilitet er kernebegreber. Vi ønsker ikke et nyt tilbud, der automatisk bliver ”fyldes op”, men et tilbud/indsats, som bliver tilpasset de behov, der aktuelt er.

De næste skridt

Projektet ses også som et pilotprojekt, der skal bane vejen for andre former for særlige indsatser knyttet til allerede eksisterende tilbud frem for køb af eksterne tilbud, der ekskluderer ud af lokal- og almenområdet.

Erfaringerne fa Katamaranen skal indgå i kommende indsatser på området.

Nødvendige ressourcer

Medarbejderne skal være motiverede for at arbejde med en ny målgruppe/samarbejde med andre fagpersoner om målgruppen.

Medarbejderne skal se sig som brobyggere ud i almenområdet – målet er udvikling af den enkelte elev og elevens netværk, så eleven kommer ud i/tilbage til almenområdet. Organisationen skal være udviklingsorienteret og parat til at arbejde tværprofessionelt, så vi sammen udvikler nye praksisser.

Det vigtigste råd til andre

Tænk i fleksible løsninger – udnyt kompetencerne i eksisterende tilbud på nye måder. Det gør det samtidig lettere at skrue op og ned for kapaciteten efter behov.

Hvis du vil vide mere

Kontakt Familieafsnittet på telefon 4323 6433 eller Glostrup Skole på

telefon 9125 2980 – spørg efter Katamaranen.

www.glostrup.dk

×

Log ind