Kommunale praksiseksempler Andet

Dragør Kommune: Evidensbaseret Ressourceteam og Videncenter i Dragør Kommune

Dragør Kommune den 27. september 2018

Praksis og proces

Dragør Kommune har organiseret det tværfaglige samarbejde på børne- og ungeområdet i en særlig form, som bliver understøttet af International Child Development Programme (ICDP).

Modellen giver familier og medarbejdere en fælles basis, der gør arbejdet mere overskueligt og målrettet.

Alle medarbejdere fra Videncenter arbejder ud fra ICDP, når de – sammen med kolleger eller ledere – går i dybden med de problemer, der opleves i dagligdagen.

Videncenter

Dragør Kommunes Videncenter består af kommunens fire forvaltningschefer (Borger og Social, Skoleforvaltning, Børn og Pædagogik samt Sundhed og Omsorg), inklusionsvejledere, didaktiske ledere, socialrådgivere, sundhedsplejen og PPR. I videncenteret afholdes løbende faglige udviklingsforløb, erfaringsudveksling, videndeling og sparring. Fagpersoner i Videncenteret er også udpeget som ambassadører for arbejdet med forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn og unge.

Der afholdes tre møder om året i videncenteret mhp. erfaringsudveksling på tværs af fagområder.

Alle medarbejdere i ressourceteamet og videncenteret deltager i løbende videreuddannelse.

Ressourceteam

Der er nedsat ressourceteam på alle skoler og i alle dagtilbud i kommunen. På dagtilbudsområdet består ressourceteam af en socialrådgiver fra børneteamet (myndighedsområdet), en psykolog fra PPR, en sundhedsplejerske, leder af ressourcekorps og en talepædagog, hvis det omhandler børn på 0 – 6 års området.

På skoleområdet består ressourceteam af en socialrådgiver fra børneteamet (myndighedsområdet), en psykolog fra PPR, en sundhedsplejerske, en didaktisk leder og eventuelt en fysioterapeut, hvis der er tale om motoriske vanskeligheder hos barnet/den unge.

Der afholdes møder i ressourceteam hver 6. uge, hvor de respektive fagpersoner deltager mhp. drøftelser omkring specifikke problematikker omkring børn/unge.

Ressourceteam har til opgave at vejlede, rådgive og tage hånd om inklusionsopgaver samt at understøtte og igangsætte indsatser og komme med forslag til videre foranstaltninger, hvis dette skønnes nødvendigt.

Fagpersoner, der arbejder med børn og unge, kan tage hvilke som helst problematikker op i ressourceteamet med forældresamtykke.

Ressourceteamet bruges til rådgivning, sparring, vejledning og arbejder forebyggende.

Lederen af ressourcekorpset varetager den tværgående koordinering og fastholder ICDP som evidensbaseret basismodel.

Kontekst og formål

Det var nødvendigt at lave en ny organisering i kommunen med henblik på at organisere det tværfaglige samarbejde mere hensigtsmæssigt. Det var nødvendigt at skabe et forum, hvor der kunne være løbende udvikling af samt refleksion over den pædagogiske praksis og sikre kompetente vejledningsmuligheder for alle ansatte, der arbejder på børne- og ungeområdet i Dragør Kommune. Der var særlig opmærksomhed på at udvikle læringsmiljøet - både det fysiske og relationelle læringsrum.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

Ressourceteamet og videncenteret blev etableret med henblik på at understøtte implementeringen af kommunens sammenhængende Børne- og Ungepolitik samt Inklusionspolitik.

Ressourceteamet og videncenteret er alle uddannede i forebyggelse, opsporing og korrekte handlinger ved overgreb, så kommunens handleplan for forebyggelse, opsporing og håndtering af overgreb følges.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Denne struktur er yderst vellykket, og arbejdet på tværs af organisationen understøttes på bedste vis herved. Igennem denne struktur understøttes udviklingen af kompetencer samt tiltag omkring visitation og særlige indsatser, m.m.

De næste skridt

Strukturen omkring ressourceteamet og videncenteret fastholdes, da kommunen er meget tilfreds med organiseringen, som er med til at understøtte kompetenceudvikling af det samlede børne- og ungeområde, af særlige specialistgrupper samt ledelsesniveauet.

Nødvendige ressourcer

Der skal afsættes de nødvendige møder for de involverede medarbejdere, og der skal være den tilstrækkelige ledelsesmæssige opbakning, samt en tovholder der kan koordinere og planlægge alle møder.

Det vigtigste råd til andre

Arbejd med én fælles teoretisk baggrund – udbred den som ringe i vandet (inkrementelt).

Hvis du vil vide mere

borgerogsocial@dragoer.dk 

×

Log ind