Kommunale praksiseksempler Andet

Aalborg Kommune: Samråd for børn og unge

Aalborg Kommune den 30. september 2018

Praksis og proces

SamRåd for Børn og Unge er et tværsektorielt råd, som har til opgave at belyse og udarbejde anbefalinger til børn og unge under 18 år, som befinder sig i gråzonen mellem egentlig psykiatrisk behandling og socialfaglig indsats.

Der er kort sagt tale om børn og unge, som er i fare for at falde mellem to stole, da der er tvivl om hvilken behandling der er den rette. Der er tale om børn, hvor det er usikkert, om mistrivslen skyldes sociale forhold, en evt. psykiatrisk diagnose og usikkerhed om, hvor barnet kan få den bedste hjælp.

Det er de praktiserende læger og børnelæger, som kan henvise sager til Samråd for Børn og Unge.

Samrådet består af fagpersoner fra Aalborg Kommune, Børne- og Ungdomspsykiatrien samt praktiserende læger, og mødes 1 gang om måneden for at drøfte indkomne sager og udarbejde anbefalinger hertil. Der har i gennemsnit været 5 sager pr. samråd, dog med et højere antal i 2018.

Samrådet består af:

  • Psykolog fra PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), Aalborg Kommune • Psykolog fra Børnepsykologisk team, Aalborg Kommune • Praktiserende læge (fast medlem, der er altså ikke tale om barnets læge) • Specialpsykolog og Socialrådgiver fra Børne- og Ungdomspsykiatrien

Herudover er der nedsat en styregruppe, som har haft til formål at sikre projektets retning og drift.

Kontekst og formål

Der opleves i øjeblikket en kraftig stigning i antallet af børn og unge der henvises til psykiatrisk udredning, hvoraf en del af de borgere der henvises fra almen praksis oplever at blive afvist.

Ofte er der tale om komplekse sager som forudsætter omfattende tværprofessionelt samarbejde.

Formålet med Samrådet for børn og unge er netop at sikre tættere samarbejde og koordinering mellem de mange aktører, så flere børn og unge rettidigt får den rette hjælp.

Det er forventningen, at samrådet kan medvirke til, at kun de relevante sager henvises til psykiatrien og at færre borgere dermed oplever at blive afvist i psykiatrien, da de i stedet får den rette indsats i primærsektoren.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

Samrådet for børn og unge er i god overensstemmelse med de tanker, der beskrives i Aalborg Kommunes Børne- og Ungepolitik samt Skoleforvaltningens og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens fælles strategi ”Udviklingsstrategi for børn og unge”.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Der er en lang række positive erfaringer med Samråd for Børn og Unge; herunder:

  • at de involverede sektorer, herunder forvaltninger i Aalborg Kommune, videndeler og generelt lærer meget om hinandens arbejds- og ansvarsområder.
  • at de henviste børn får anbefalet en faglig relevant indsats på baggrund af samrådets arbejde
  • at anbefalingen vedr. fremtid indsats hviler på et bedre fagligt grundlag, end tidligere.
  • at der langt tidligere end normalt iværksættes en faglig relevant indsats, som vil hjælpe barnet/den unge mod en bedre tilværelse.

Der har været en del tekniske vanskeligheder i driften af projektet, idet der i alt indgår 6 forskellige IT-systemer, og der blev arbejdet på at automatisere så mange processer som muligt. Efter mange forsøg, blev det i forsommeren 2017 besluttet, at dette ikke kunne lade sig gøre. Derfor foretages processerne mellem systemerne manuelt af tovholderen. Dette er ikke det mest optimale, men processen fungerer dog. Der fortsættes indtil videre med denne løsning.

De næste skridt

Der skal udarbejdes en endelig evaluering ultimo 2018. Med de nuværende erfaringer forventes det, at samrådet permanentgøres.

Nødvendige ressourcer

Der anvendes pt. ca. 50 timer månedligt fordelt på tovholder (16-20 timer) og socialrådgiver fra familiegruppen, psykolog fra PPR, psykolog og læge fra Børne- og Ungepsykiatrien, praktiserende læger. Derudover er der afsat ressourcer på ledelsesniveau til deltagelse i styregruppemøder.

Det vigtigste råd til andre

Hvis vi skal lykkes med at skabe trivsel for alle børn, er samarbejde på tværs af sektorer helt essentielt. Der er kort sagt behov for ”at vi rykker sammen i bussen”.

Hvis du vil vide mere

https://sundhedstilbud.aalborg.dk/boern-og-familie/samraad-for-boern-og-unge/

×

Log ind