Børn og unge Folkeskolen

Mellemkommunal betaling

Vejledende takster for normalklasser, skolefritidsordning, beregningsmodeller for støttetimer og specialklasser samt den kommunale takst for vidtgående specialundervisning

Ændring af den kommunale udligning ændrer ikke kommunernes mellemkommunale betalingsforpligtigelse

I juni 2020 vedtog Folketinget en reform af det kommunale udligningssystem. Reformen medfører bl.a., at udligning fra 2021 baseres fuldt ud på CPR-folketallet fremfor det særlige betalingskommunefolketal.

Ændringerne i CPR-registreringen indebærer ikke ændringer i forhold til kommunernes generelle betalingsforpligtigelse. Reformen af udligningen har derfor ikke konsekvenser for, hvornår en kommune i forhold til den enkelte borger er forpligtiget til at refundere en anden kommunes udgifter. Reformen har alene konsekvenser for den enkelte kommunes tilskuds- og udligningsbeløb.

Vejledende takster 2023

KL har udarbejdet de vejledende takster for 2023 til hjælp for kommunerne.

De vejledende takster er beregnet på baggrund af senest kendte regnskabsår. Taksten omregnes ikke til skoleår, og er derfor gældende for det kommende budgetår. Undervisningsministeriet beregner takster til frie grundskoler på samme måde.

De vejledende takster kan anvendes, når begge kommuner har indgået en aftale om det. Hvis ikke skole- og betalingskommune har indgået en aftale, så gælder tilbagefaldsreglen i Bekendtgørelse om hvilken kommune udgiften til folkeskolens undervisning m.v. endeligt påhviler (BEK nr. 1000 af 15/09/2014).

Tilbagefaldsreglen for den almindelige undervisning er, at bopælskommunens betaling til skolekommunen udgør bopælskommunens gennemsnitlige udgift pr. folkeskoleelev, dog højst et beløb svarende til skolekommunens tilsvarende udgift.

Med andre ord - har kommunerne ikke indgået en aftale om betaling, skal betalingskommunen betale den mindste af de to kommuners gennemsnitlige udgifter

Beregningsmodeller for specialklasser og støttetimer 2023

Beregningsmodellerne er kun gældende for specialklasser og støttetimer. KL beregner og udmelder fortsat takster for normalklasser og børnehaveklasser på baggrund af statistiske data.

KL beregner normalt vejledende takster for SFO-området. Der er dog problemer med statistikken for antal indskrevne i SFO, og KL har derfor ikke haft mulighed for at beregne en ny vejledende takst. KL anbefaler at kommunerne enten tager udgangspunkt i senest beregnede takst og opregner den i 18-pl, eller selv beregner en ny takst.
 • PDF

  Vejledende takster for året 2023.pdf

 • XLS

  Beregningsmodel for specialklasser 2023.xls

 • XLS

  Beregningsmodel for støttetimer specialundervisning 2023.xls

 • PDF

  Vejledende takster for året 2022

 • XLS

  Beregningsmodel for specialklasser 2022.xls

 • XLS

  Beregningsmodel for støttetimer specialundervisning 2022.xls

 • PDF

  Vejledende takster for året 2021

 • XLS

  Beregningsmodel for specialklasser 2021.xls

 • XLS

  Beregningsmodel for støttetimer specialundervisning 2021.xls

 • PDF

  Vejledende takster for året 2020

 

×

Log ind