Børn og unge Folkeskolen

Håndtering af vikardækning og data om skoleårets planlægning

KL, Skolelederforeningen, Børne- og Kulturchefforeningen og Skole og Forældre har samarbejdet om at nedbringe behovet for vikardækning og styrke kvaliteten i den uundgåelige anvendelse af vikarer. Midlet hertil er vidensdeling og dialog om organisering og planlægning af skoledagen.

Håndtering af vikardækning

Det er helt afgørende, at man lykkes med at håndtere vikardækning i folkeskolen for elevernes skyld. For at skabe den bedst mulige folkeskole, hvor eleverne lærer, trives og udvikler sig er det ligeledes vigtigt, at der er tillid til skolerne i stedet for øget bureaukrati og nye dokumentationskrav. Det gør sig også gældende, når det handler om at håndtere vikardækning. KL, Skolelederforeningen, Børne- og Kulturchefforeningen og Skole og Forældre har en ambition om dels at nedbringe behovet for og anvendelsen af vikarer, dels at kvalificere den undervisning, der foregår, når det er nødvendigt at anvende vikarer.

Parterne har lavet en pjece, som skal give inspiration til skoleledelser med henblik på at håndtere vikardækningen så fornuftigt som muligt af hensyn til eleverne, herunder at få så god en kvalitet i vikardækningen som muligt. Pjecen er målrettet skoleledelsen, velvidende at skoleledelsen ikke skal stå alene med ansvaret. Forvaltningens opmærksomhed og understøttelse af videndeling, opkvalificering af vikarer, sikring af enkle systemer f.eks. fælles kalendersystemer, undervisningsportaler mv. er væsentlige. Det samme er skolebestyrelsens opgave vedr. principper og arbejdet med forældrekommunikation.

  • PDF

    Inspiration til håndtering af vikardækning

Bedre data for skolernes planlægning af skoleåret

Vejledning sætter fokus på at skabe bedre data for skolernes planlægning af skoleåret gennem forbedret og mere ensartet registrering i de IT-baserede planlægningsværktøjer. Vejledningen lægger ikke op til yderligere registreringer.

Retvisende planlægningsdata er et middel til at understøtte god ledelse på skolerne. Bedre data om lærernes undervisningsandel vil kunne understøtte ledelsen i dialogen med lærerne om opgavefordelingen samt i de løbende vurderinger af, om der er en fornuftig balance i lærernes arbejdsopgaver. Desuden vil et bedre datagrundlag medvirke til at skabe grobund for øget videndeling mellem skolerne og forvaltning samt skolerne imellem.

Ved at følge principperne for god planlægning og løbende driftsopfølgning i denne vejledning vil datakvaliteten på skolerne blive bedre. Data vil dermed også være mere egnede til anvendelse i ledelsesmæssige sammenhænge.

Vejledningen er udarbejdet af KL i samarbejde med en kommunal arbejdsgruppe og systemleverandørerne IST, KMD og Docendo.

  • PDF

    Få bedre data om lærernes undervisningsandel

×

Log ind