Børn og unge Folkeskolen

Ghettopakkens lovelementer

Den 1. marts 2018 fremlagde regeringen en målrettet strategi for bekæmpelsen af ghettoer i Danmark. Initiativerne, der skal sikre et Danmark uden parallelsamfund, går bredt på tværs af velfærdsområderne.

Initiativer på børne- og ungeområdet

På børne- og ungeområdet er der lovgivet om

 • Bedre fordeling i dagtilbud
 • Obligatoriske læringstilbud for 1-årige børn i udsatte boligområder
 • Obligatoriske sprogprøver i grundskolen
 • Styrket forældreansvar gennem mulighed for bortfald af børnecheck
 • Sanktioner overfor dårligt præsterende folkeskoler og ungdomsuddannelser

Initiativer på dagtilbudsområdet

Du kan læse mere om ghettopakkens lovgivning på dagtilbudsområdet herunder.

Obligatoriske sprogprøver i grundskolen

Med loven om obligatoriske sprogprøver i grundskolen skal skoler med over 30 procent elever bosat i boligområder, der inden for de seneste tre år har været på infrastrukturlisten over udsatte boligområder, gennemføre obligatoriske sprogprøver. Formålet med sprogprøven er at styrke elevernes sproglige forudsætninger for at få et godt udbytte af deres skolegang.

Der skal gennemføres to type sprogprøver

 • Obligatorisk sprogprøve målrettet elever i børnehaveklassen
 • Obligatorisk sprogprøve målrettet elever i 1.-9. klasse

Obligatorisk sprogprøve målrettet elever i børnehaveklassen

Alle elever i børnehaveklassen på skoler, hvor mere end 30 pct. af eleverne bor i et boligområde, der har været på listen over udsatte boligområder mindst en gang inden for de seneste tre år, skal bestå en obligatorisk sprogprøve før de kan overgå til 1. klasse.

Sprogprøverne gennemføres ad tre omgange i børnehaveklassen kombineret med en målrettet sprogstimulerende indsats i både klassen og i hjemmet for de elever, som ikke bliver vurderet sprogparate ved et sprogprøveforsøg.

Sprogstimuleringsforløbet skal styrke eleverne i de sproglige områder, som prøveforsøget viste behov for og understøtte eleven frem mod næste prøveforsøg.

Består eleven en sprogprøve, skal eleven ikke deltage i yderligere sprogprøver, og eleven kan begynde påbegynde undervisningen i 1. klasse efter sommerferien.

Elever der ikke består tredje sprogprøve tilbydes en frivillig fjerde sprogprøve. Som forberedelse til den fjerde sprogprøve, skal eleven mod betaling tilbydes deltagelse i frivillig undervisning i sommerferien. ’Sommerskolen’ koster 500 pr. påbegyndt uge.

Vurderes eleven ikke sprogparat ved det tredje obligatoriske eller fjerde frivillige sprogprøveforsøg, skal eleven som udgangspunkt igen undervises i børnehaveklassen i det efterfølgende skoleår.

En elev kan dog kun gå børnehaveklassen om én gang som følge af ikke at være vurderet sprogparat ved sprogprøven. Skolelederen på den enkelte skole kan beslutte, at eleven på trods af resultatet i sprogprøverne kan påbegynde 1. klasse, hvis det vurderes, at elevens faglige niveau er tilstrækkeligt.

Midler til de obligatoriske sprogprøver

Midlerne til de obligatoriske sprogprøver i grundskolen udmøntes gennem en pulje for hvert finansår. Du kan læse mere om pulje til opfølgning på obligatoriske sprogprøver i grundskolen på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Læs KL’s høringssvar til obligatoriske sprogprøver her.

Styrket forældreansvar gennem mulighed for bortfald af børnecheck

Elevers fravær fra skolen er et problem for deres læring og trivsel. Der er kommet nye regler for området, der betyder, at forældre kan miste børne- og ungeydelsen, hvis deres barn inden for et kvartal har ulovligt fravær på 15 procent eller derover. Reglerne gælder for alle elever i folkeskolen.

Børne- og Undervisningsministeriet har fået udarbejdet vejledningsmateriale til forældrene, som kan findes på Børn og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Evaluering af obligatoriske sprogprøver 

I september 2022 udarbejdede Trygfondens Børneforskningscenter ved Aarhus Universitet og Epinion for Styrelsen for undervisning og kvalitet en rapport. Rapporten er en evaluering af obligatoriske sprogprøver. Rapporten og billagsrapporten er vedhæftet nedenfor. 

 • PDF

  Evaluering af obligatoriske sprogprøver.PDF

 • PDF

  Bilagsrapport - Evaluering af obligatoriske sprogprøver.PDF

 

×

Log ind