Digitalisering på børne- og ungeområdet

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 (børn og unge)

Regeringen, KL og Danske Regioner har i samarbejde udarbejdet en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi for 2016-2020 kaldet "Et stærkere og mere trygt digitalt samfund". På denne side sættes der fokus på børne- og ungeområdet

Formål og baggrund

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, Et stærkere og mere trygt digitalt samfund er med til at sikre bedre muligheder for at styrke den lokale og borgernære service i kommunerne ved at forbedre en række rammevilkår for digitalisering. Strategien sætter samtidig retning for det fællesoffentlige samarbejde om digitalisering på tværs af fagområderne. Både med tværgående initiativer indenfor bl.a. it-sikkerhed, selvbetjeningsløsninger og it-arkitektur, men også med specifikke initiativer inden for fagområderne, herunder Børn og Folkeskole. Strategien afløser den forhenværende digitaliseringsstrategi Strategi for digital velfærd, der udløb med udgangen af 2015

Læs mere om initiativerne forankret i Kontor for Børn og Folkeskole

Strategien har i alt 33 initiativer, hvoraf Børn og Folkeskole er KL’s tovholder på følgende fire:

 • 3.4: Digital læring og undervisning
 • 3.5: Offentlige ansattes digitale kompetence
 • 7.5: Bedre sikkerhed på ID-løsninger målrettet børn og unge
 • 9.1: Digital dannelse for børn og unge

Du kan læse mere om de tre første initiativer herunder. Initiativ 9.1 om digital dannelse for børn og unge er forankret i den fællesoffentlige indsats it i folkeskolen. Du kan derfor læse mere om dette initiativ her.

Initiativ 3.4: Digital læring og undervisning

Formål og projekter

På folkeskoleområdet er der i regi af den fællesoffentlige indsats for it i folkeskolen afsat 500 mio. kr. i 2012-2017, der skal bidrage til at fremme anvendelsen af it i undervisningen. Der er endvidere ved Strategi for digital velfærd 2013-2020 gennemført en række initiativer på undervisningsområdet. Initiativet følger op på og viderefører gennem en række enkeltstående projekter disse indsatser.

Projekter på undervisningsområdet i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi:

 • Digitale skriftlige prøver
 • Brugerportalsinitiativet for folkeskolen
 • Analyse af fælles it-standarder og/eller infrastruktur til ungdomsuddannelserne
 • Samarbejdsplatform for dagtilbudsområdet
 • Den digitale uddannelsesmappe prøver
 • Udviklingsprojekt vedr. data om elevernes faglige progression (Forankret i It i folkeskolen)
 • Evalueringsprojekt vedr. anvendelse af digitale læringsplatforme (Forankret i It i folkeskolen)
 • Udviklingsprojekt vedr. lettere adgang til digitale læringsressourcer og læringsforløb via udvikling af fælles standarder (Forankret i It i folkeskolen)
 • Effektundersøgelse af indsatsen for it i folkeskole (Forankret i It i folkeskolen)

Læs mere om projekterne

Projekter der er forankret i it i folkeskolen gennemføres som udgangspunkt inden udgangen af 2017. Effektundersøgelsen gennemføres inden udgangen af 2018. Øvrige initiativer gennemføres frem mod 2020. Du kan læse mere om initiativerne under it i folkeskolen her.

Initiativ 3.5: Offentlige ansattes digitale kompetencer

Formål

For de ansatte på velfærdsområderne gælder det, at de skal have tillid til de teknologiske muligheder og være trygge brugere af de digitale løsninger. Der er særligt behov for en øget kompetenceudvikling i forhold til læreres og pædagogers it-didaktiske kompetencer og digital didaktik, hvilket blandt andet kræver, at der er adgang til relevante udbud af efter- og videreuddannelse for lærere og pædagoger i folkeskolen.

Projekter og leverancer

Initiativet køres fra KL's side af Kontor for Børn og Folkeskole i samarbejde med Center for Vækst og Beskæftigelse. En del af projekterne i initiativet er knyttet til 3.4 Digital læring og undervisning. Under initiativet er der på nuværende tidspunkt følgende aktive projekter:

 • UFM følger op på professionshøjskolernes målopfyldelse for 2015-2017
 • En kortlægning af udbud og efterspørgsel af kompetenceudviklingsaktiviteter i forhold til opkvalificering af lærere, pædagoger og skoleledere i folkeskolen samt kommunale konsulenter i forhold til digital didaktik og it-didaktiske kompetencer. (Forankret i It i folkeskolen)
 • På baggrund af kortlægningen udvikles og afprøves nye metoder og arbejdsformer til at understøtte et samlet kompetenceløft i forhold til digital didaktik og it-didaktiske kompetencer i et forpligtende samarbejde på professionshøjskoler, i CFU’er og i kommunerne. Der inddrages erfaringer fra blandt andet de netop afsluttede demonstrationsskoleforsøg. Der reserveres midler til udvikling og afprøvning af nye metoder og arbejdsformer i regi af indsatsen for it i folkeskolen, hvori denne indsats koordineres.
 • I regi af det eksisterende partnerskab om kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i folkeskolen drøftes, hvordan det sikres, at undervisningskompetencer på professionshøjskolerne i forhold til digital didaktik, de it-didaktiske kompetencer og udbud af praksisnære efter- og videreuddannelsesaktiviteter matches med kommunernes og skolernes efterspørgsel efter kompetenceudvikling.
 • Årlige informationskampagner om god sikkerhedsadfærd for offentligt ansatte og et ressourcebibliotek med relevant kampagnemateriale, der skal øge offentligt ansattes awareness om aktuelle trusler og god sikkerhedsadfærd m.m.
 • To analyser af awareness om informationssikkerhed hos offentligt ansatte, der måler udgangspunktet og den løbende udvikling af awareness og effekt af informationskampagnerne.
 • Derudover er der udarbejdet et e-læringsmodul med fokus på informationssikkerhed, som tilbydes alle offentligt ansatte

Initiativ 7.5: Bedre sikkerhed på ID-løsninger målrettet børn og unge

Formål

Der er behov for en indsats, der sikrer, at offentlige og private tjenesteudbydere af digitale løsninger målrettet børn og unge kan arbejde med et variabelt sikkerhedsbegreb, der dels tilbyder let og smidig adgang, dels tilfører tilstrækkelig høj sikkerhed, når det kræves.

Bedre sikkerhed på ID-løsninger målrettet børn og unge skal medvirke til, at både dataansvarlige (kommuner og selvejende institutioner) og databehandlere (typisk private leverandører) i endnu højere grad gøres i stand til at løfte deres opgaver, så der opstår den tilstrækkelige sikkerhed for it-løsningernes brugere. Størstedelen af disse brugere er børn under 15 år, som ikke har et NemID. Der er behov for, at behandlingen af fortrolige oplysninger sker sikkert og ensartet.

Sikkerhed består, for så vidt angår ID-løsninger, overordnet set af to delelementer: identitet og rettigheder (inkl. retten til anonymitet).

Initiativet køres fra KL's side af Kontor for Børn og Folkeskole i samarbejde med Center for Digitalisering og Teknologi og er tæt koblet til arbejdet med brugerportalsinitiativet. Du kan læse mere om Brugerportalsinitiativet her.