Digitalisering på børne- og ungeområdet Brugerportalsinitiativet

Materialer

Materiale fra arrangementer, kravspecifikationer og BPI-historie m.m.

Aftalen om brugerportalsinitiativet

 • PDF

  Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalsinitiativ - oktober 2014

 • PDF

  Bilag 1 - Finansiering af brugerportalsinitiativet - oktober 2014

 • PDF

  Tillægsaftale til brugerportalsinitiativet om laeringsplatforme - november 2018

Etableringen af Brugerportalsinitiativet

 • PDF

  Målarkitektur for Brugerportalsinitiativet - Oktober 2019.pdf

 • PDF

  Referencearkitektur for Brugerportalsinitiativet - Oktober 2019.pdf

Kravspecifikationer
 • PDF

  Generel kravspecifikation BPI Userstories - version 1.0

 • PDF

  Generel kravspecifikation for læringsplatform - version 1.0

 • PDF

  Generel kravspecifikation BPI - Informationssikkerhed og persondata - version 1.0, august 2016

Datamodel for dagtilbudsregister
 • PDF

  Datamodel for dagtilbudsregister - december 2018

Materialer om informationssikkerhed
 • PDF

  Rollekatalog for BPI-brugeraktører og brugerroller - oktober 2017

 • PDF

  Generel kravspecifikation til læringsplatform - august 2018

 • PDF

  Illustration af aftaler om databehandling i og omkring BPI - juni 2018

 • PDF

  Input til juridisk klassifikation for læringsplatforme - juni 2018

 • PDF

  Implementeringsvejledning til BPI-rollekatalog v.1.pdf

Håndtering af voksenansvarlige til anbragte børn

Ny Aula-visning understøtter arbejdet på opholdssteder m.m.
Plejeforældre samt medarbejdere
med voksenansvar på opholdssteder, døgninstitutioner, asylcentre og lign.
har brug for adgang til Aula og muligvis også læringsplatforme og andre tjenester på samme eller lignende vilkår som andre forældre, værger og kontaktpersoner.

Adgang til disse platforme er nødvendig for, at ovennævnte grupper kan varetage deres forpligtelser i forhold til at understøtte de anbragte børns læring
og trivsel og agere som børnenes primære voksne i den periode, børnene er
anbragt.

Plejeforældre har længe haft mulighed for at få adgang til Aula og andre systemer, som understøtter samarbejdet mellem dagtilbud/skole og hjem, på samme måde som forældre kan. Og i 2021 får medarbejdere med voksenansvar på opholdssteder, døgninstitutioner, asylcentre og lign. en Aula-visning udviklet specielt til deres behov.

”Officielt tilknyttet person”
I 2021 vil relationen ”Officielt tilknyttet person” skulle anvendes til kontaktpersoner, der har en relation til et barn i kraft af vedkommendes arbejde på fx et opholdssted. Officielt tilknyttede personer får derefter en egen visning i Aula.

I den nye visning vil medarbejdere, der får rollen som ”Officielt tilknyttet person” bl.a. opleve, at:

 • flere kolleger kan være tilknyttet samme barn i Aula.
 • kommunikationen fra skolen/dagtilbuddet går til opholdsstedet frem for til enkelte medarbejder.
 • der skelnes tydeligt i Aula mellem, om man tilgår systemet i egenskab af professionel kontaktperson for et barn eller privat som forælder.

BAGGRUNDEN FOR DEN NYE KONTAKTPERSONROLLE OG DEN TILHØRENDE AULA-VISNING:

To typer af voksenansvarlige for anbragte børn
Der sondres i denne sammenhæng mellem to typer af voksenansvarlige for anbragte børn, der er i folkeskolen eller dagtilbud under dagtilbudsloven:

Plejeforældre
Plejeforældre til børn, der er anbragt i plejefamilie efter § 66, stk. 1 nr. 1, 2, 3 & 4 i lov om social service.

Medarbejdere på opholdssteder, døgninstitutioner, asylcentre og lign.
Medarbejdere på opholdssteder, døgninstitutioner, asylcentre og lign., der er ansat:

 • på et anbringelsessted, der drives af en kommune, en region eller en privat leverandør, jf. § 66, stk. 1 nr. 5 & 6, i lov om social service.
 • på et anbringelsessted efter udlændingelovens § 62 l, jf. §§ 62 m-62 o, hvor uledsagede mindreårige udlændinge er anbragt.

Disse to typer medarbejdere har forskellige behov, da den daglige praksis omkring børnene er forskellig:

 • Børn, der er anbragt i en plejefamilie, indgår i familien på samme måde som familiens andre børn. Visningerne i systemerne, som plejeforældre
  får, skal derfor ikke adskille sig fra den visning, forældre til ikke-anbragte børn får.
 • Børn, der er anbragt på et opholdssted, døgninstitution, asylcenter lign., har flere forskellige voksenansvarlige, idet medarbejderne
  har vagter fordelt ud på døgnets timer og ugens dage. Der er dermed flere medarbejdere, der på skift kan have det primære ansvar for det anbragte barn. Disse medarbejdere er ikke på arbejde samtidig, men skal alle kunne følge med i kommunikation til og fra skolen eller dagtilbuddet omkring barnet. Desuden er det ikke den enkelte
  medarbejder, der indgår i kommunikation om barnet, og heller ikke den enkelte medarbejder, der optræder i kommunikation med skole eller andre, men anbringelsesstedet.

Mulighed for, at systemerne kan skelne mellem kontaktpersontyper
Det har længe været muligt at oprette plejeforældre i skoler og dagtilbuds administrative systemer og dermed give dem adgang til Aula og andre systemer, som understøtter samarbejdet mellem dagtilbud/skole og hjem, på samme måde som forældre kan.

Det har ikke tidligere været muligt at oprette en medarbejder på et opholdssted og lign. med en specifik angivelse af, at det netop er den type medarbejder, der er tale om. Derfor har Aula og de andre tjenester heller ikke haft mulighed for at skelne og foretage specifikke valg af visninger for denne type kontaktpersoner.

Med mulighed for at angive relationen ”Officielt tilknyttet person”, der blev lanceret i SkoleGrunddata og de tilhørende webservices i foråret 2020, var vejen banet for at give mulighed for at tilknytte en kontaktperson med denne nye type relation til et anbragt barn.

Siden foråret 2020 har leverandørerne af administrative systemer lagt et arbejde i, at angivelsen kan finde sted i de administrative systemer.

Ligeledes har KOMBIT – efter en omfattende behovsanalyse mhp. at afdække specifikke behov for medarbejdere på opholdssteder og lign. – designet en visning i Aula, der opfylder de særlige behov for denne gruppe medarbejdere. Hen over vinteren 2020-21, vil Netcompany, der er leverandør af Aula, udvikle
løsningen.

Oprettelse af kontaktpersoner
Oprettelse af børns kontaktpersoner foregår i et  administrativt system på skolen eller i dagtilbudsregi, der overfører data til SkoleGrunddata. Dermed skal voksenansvarlige til anbragte børn ligeledes registreres som sådan, efter henvendelse fra anbringelsesstedet.

Da der er behov for at kunne skelne sikkert mellem plejeforældre og medarbejdere på opholdssteder og lign., har det vist sig nødvendigt at dedikere relationen
”Officielt tilknyttet person” i SkoleGrunddata til medarbejdere på opholdssteder og lign.

Plejeforældre angives fortsat med relationen ”Andet” samt en angivelse af deres adgangsniveau.

Tidsplan for implementering af ændringerne i Aula
KOMBIT og Netcompany er i efteråret 2020 i fuld gang med at understøtte implementering af Aula på dagtilbudsområdet, der omfatter ca. 500.000 daglige
brugere. Dette er en stor opgave og kræver fuldt fokus fra alle implicerede i de næste måneder, men straks derefter vil implementering af Aula-visning for medarbejdere på opholdssteder, døgninstitutioner, asylcentre og lign. kunne påbegyndes, sådan at løsningen kan lanceres senest i andet kvartal 2021.

Brugeroprettelse 
Der er særlige processer omkring brugeroprettelse ifm. bl.a. Unilogin og Aula for forældre og børn, der ikke har CPR-numre og/eller NemID.

For at kunne blive oprettet som bruger i Unilogin kræves et CPR-nummer. Det er derfor problematisk, hvis en forælder eller et barn ikke har et CPR-nummer, da dette potentielt set kan afskære dem fra at tilgå digitale løsninger, der anvendes på det kommunale skole- og dagtilbudsområde. Forældre skal ydermere bruge NemID til at aktivere deres brugerkonto og for at give samtykker i Aula, og derfor kan det yderligere blive problematisk, hvis forælderen ikke har et NemID.

Nedenstående dokument er udarbejdet for at danne et overblik over cases vedrørende forældre og børn, der ikke har CPR-numre og/eller NemID, i forbindelse med Unilogin og Aula.

 • PDF

  Cases om CPR og NemID ifbm brugeroprettelse og adgang v. 1.0.pdf

Oprettelse af medarbejdere på bosteder 
Vejledningerne er guides til hvordan bostedsmedarbejdere oprettes i Aula, der er en vejledning for selve bostedet og en for skoleadministrationen.

 • PDF

  Vejledning til oprettelse af bostedsmedarbejdere - skoleadministration

 • PDF

  Vejledning til oprettelse af bostedsmedarbejdere

Vejledning og skabelon for akut nedlukning af adgang til børns data 

Skabelonen og vejledningen kan kommunerne benytte for at lægge en plan for akut nedlukning af eks. forældres adgang til børns data på digitale tjenester.

 • PDF

  Skabelon til plan for akut nedlukning

 • PDF

  Vejledning til akut nedlukning af adgang til børns data

 
×

Log ind