Kommunal tilsynspraksis i dagtilbud Cases

Udvikling af en ny tilsynsmodel i Frederiksberg Kommune – som del af strategi for kvalitet i dagtilbud

Frederiksberg Kommune har igangsat arbejdet med at udvikle en ny tilsynspraksis. Grundlaget er den styrkede pædagogiske læreplan og udgangspunktet for at identificere og vurdere kvaliteten af den pædagogiske praksis er en fælles kvalitetsforståelse.

En fælles kvalitetsforståelse

Det er hensigten at udarbejde en klar kvalitetsforståelse, som kan omsættes i praksis gennem de pædagogiske læreplaner. Herudover er det også hensigten at udarbejde en tilsynsmodel, som kan bidrage til at sikre sammenhængen mellem kvalitetsforståelsen og udmøntningen af forståelsen i praksis gennem læreplanerne.

Det er ønsket at tydeliggøre sammenhængen mellem kvalitetsforståelse, tilsynsmodel og pædagogiske læreplaner, ved at udvikle følgende:

Kvalitetsforståelse (hvad skal vi have øje på): definition af kvalitetsforståelse i Frederiksbergs dagtilbud (kvalitetsindikatorer). Kvalitetsforståelsen bygger på EVAs model hvor kvalitetsbegrebet indeholder tre elementer, nemlig Struktur-, Proces- og Resultatkvalitet. I kvalitetsforståelsen skal også indgå lovbestemte krav (fx fra de pædagogiske læreplaner).

Tilsynsmodel (hvordan undersøger vi): en tilsynsmodel med konkrete værktøjer til indsamling og analyse af data, der understøtter aspekterne i kvalitetsforståelsen samt model for systematisk opfølgning og sikre kobling til udviklingen af de pædagogiske læreplaner.

Pædagogiske læreplaner (hvordan omsætter vi i praksis): Udviklingen af læreplaner i sammenhæng med kvalitetsforståelsen. På baggrund af tilsynet justeres den pædagogiske læreplan med henblik på at målrette handlinger, der understøtter kvalitetsforståelsen.

Afprøvning af forskellige tilsynsmetoder

Fra forskning ved vi, at dagtilbuddenes pædagogiske kvalitet har stor indflydelse på børnenes muligheder for udvikling, trivsel, læring og dannelse. Kommunen er derfor interesseret i at udvikle en model for tilsyn, som kan give viden om kvaliteten både i det enkelte dagtilbud og om kvaliteten på tværs af dagtilbud. I den brede kvalitetsforståelse står tilsynsbesøgene ikke alene. Ved at benytte både kvalitative og kvantitative data som indikatorer på struktur-, proces- og resultatkvalitet kan kendskabet til kvaliteten i dagtilbuddene blive bredere funderet.

I forhold til at finde en metode til at indsamle viden om den pædagogiske kvalitet, er det besluttet at gå eksplorativt til værks.

Forvaltningen ønsker at finde en eller flere forskningsbaserede metoder, som kan bidrage til at tilsynsopgavens kontrol- og udviklingselementer kan give mening både i et forvaltningsperspektiv og for ledelse og medarbejdere i dagtilbuddene.

Frederiksberg Kommune har derfor indgået et samarbejde med Aalborg Universitet, hvor hensigten er at få erfaringer med tre forskellige tilsynsformer med henblik på at kvalificere de valg, der skal træffes.
Med henblik på sammenligning afprøves de evidensbaserede metoder KIDS og ECERS/ITERS i 3 udvalgte dagtilbud og kommunen udfører deres egen tilsynsform (uanmeldt tilsyn) i de udvalgte dagtilbud.

De tre dagtilbud er udvalgt, så de repræsenterer forskellige driftsformer, opbygning og størrelse:

  • Det ene er en mindre privat børnehave.
  • Det andet er et selvejet integreret dagtilbud i mellemstørrelse med både vuggestue og børnehave – de mindste børn op til 18 måneder er på en stue, mens resten er på aldersintegrerede stuer.
  • Det tredje er et større kommunalt dagtilbud med vuggestue og børnehave, hvoraf børnehavedelen er i skoven.

Efter undersøgelsen gennemføres tværgående analyse af resultaterne på tværs af de forskellige tilsynsformer. Der gennemføres interviews med medarbejdere og ledere samt forvaltning med henblik på erfaringsopsamling. Interviews gennemføres af Frederiksberg Kommune. Afrapportering sker i samarbejde mellem Frederiksberg Kommune og Aalborg Universitet.

Tilsynsbesøg som del af en samlet tilsynsmodel

Det er ikke intentionen med undersøgelsen af den pædagogiske kvalitet, at den pædagogiske praksis i dagtilbuddene skal ensrettes eller ensliggøres. I Frederiksberg er man bevidste om, at ingen undersøgelsesmetode afdækker den fulde sandhed og man vil fortsat arbejde med en samlet analyse af resultaterne af undersøgelsen af den pædagogiske kvalitet samt øvrig data vedr. struktur-, proces- og resultatkvalitet. Men det giver et bredere grundlag for at komme med bud på forslag til justeringer eller indsatsområder i forhold til at sikre en høj kvalitet i den pædagogiske praksis, når kvalitative og kvantitative data integreres, fortolkes og diskuteres. Det er ambitionen, at tilsynet dermed bidrager til, at dagtilbuddene hver især kan sætte fokus på de områder, som netop de har brug for at udvikle.

Hvis du ønsker at vide mere, kan du kontakte: Iben Lunderskov, dagtilbudsafdelingen, Frederiksberg Rådhus, iblu02@frederiksberg.dk

×

Log ind