Dagtilbud Kommunal tilsynspraksis i dagtilbud

Cases

Her kan du læse eksempler på arbejdet med tilsyn ude i kommunerne.

Herunder findes link til kommunecases

Der bliver løbende lagt nye op.

Udvikling af ny tilsynsmodel i Roskilde Kommune via Samskabt Styring

Roskilde Kommune har udviklet en ny tilsynsmodel for kommunens dagtilbud med udgangspunkt i metoden Samskabt Styring. Som led i et kommunalt fokus på afbureaukratisering er der udviklet en ny tilsynsmodel med en større grad af ejerskab, fordi der er samarbejdet på tværs af styringskæden om at skabe et meningsfuldt styringsredskab, der samtidig understøtter udviklingen af det enkelte dagtilbud. Læs mere om Roskilde Kommunes tilsynspraksis her.

Fra værdibaseret til databaseret pædagogisk tilsyn i Høje-Taastrup Kommune

I Høje-Taastrup Kommune har man tidligere gennemført tilsynsbesøg med afsæt i et observationsark, der var baseret på kommunens værdier og børne- og ungepolitik. Det blev dog erfaret, at der var en række udfordringer med observationsarket. I 2015 blev det derfor besluttet, at redskabet KIDS (Ringsmose og Kragh-Müller) skulle bruges som nyt afsæt for observationerne. Læs om Høje-Taastrup Kommunes arbejde med KIDS som redskab for det pædagogiske tilsyn her.

Samskabelse og fællesskab i det pædagogiske tilsyn i Holbæk Kommune

Holbæk Kommune har udviklet en udviklingsfokuseret tilsynsmodel for kommunens dagtilbud. Modellen bygger på Holbæk Kommunes værdi om samskabelse og fællesskab om kerneopgaven – at skabe trivsel og læring for kommunens dagtilbudsbørn. Modellen inddrager alle relevante aktører og giver den nødvendige kommunale indsigt i områdets kvalitet, samtidig med at den understøtter udviklingen af det enkelte dagtilbud på måder, der opleves meningsfulde for dagtilbuddet, dets forældreråd og forældrebestyrelserne. Læs mere om, hvordan Holbæk Kommune arbejder med det pædagogiske tilsyn her.

Evalueringskultur med plads til mange perspektiver og stemmer i Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune er som mange andre kommuner ved at give den kommunale tilsynspraksis et serviceeftersyn. Samtidig deltager Faaborg- Midtfyn Kommune i udviklingspartnerskabet i KL med en bredt sammensat ’Kommunegruppe’, som skal udvikle oplæg til en opdateret model for tilsyn. Kommunegruppen for Faaborg-Midtfyn Kommune har repræsentation fra såvel kommunale som private daginstitutioner, dagplejen samt forebyggelses- og centerchef. Der er fokus på, at videreudvikle en evaluerings- kultur og praksis på tværs af en stor organisatorisk mangfoldighed, hvor værdierne Tillid <=> Dialog <=> Læring fortsat skal være i centrum. Læs mere om Faaborg-Midtfyn Kommunes arbejde med at udvikle en evalueringskultur med plads til mange perspektiver og stemmer.

Pædagogisk tilsyn i Københavns Kommune

 Højkvalitetsdagtilbud er kendetegnet af tilstrækkelige normeringer og ordentlige arbejdsforhold. Der er tryghed, nærvær og lydhørhed mellem voksne og børn. Der er et højt fagligt kompetenceniveau blandt medarbejdere og ledere samt et stærkt forældresamarbejde. I København har vi stort fokus på en systematisk tilgang til udvikling af læringsmiljøet, og vi følger op hvert år i tilsynet. Læs mere om København Kommunes arbejde med det pædagogiske tilsyn her.