Dagtilbud Kommunal tilsynspraksis i dagtilbud

Cases

Her kan du læse eksempler på arbejdet med tilsyn ude i kommunerne.

Herunder findes link til kommunecases

Der bliver løbende lagt nye op.

Udvikling af ny tilsynsmodel i Roskilde Kommune via Samskabt Styring

Roskilde Kommune har udviklet en ny tilsynsmodel for kommunens dagtilbud med udgangspunkt i metoden Samskabt Styring. Som led i et kommunalt fokus på afbureaukratisering er der udviklet en ny tilsynsmodel med en større grad af ejerskab, fordi der er samarbejdet på tværs af styringskæden om at skabe et meningsfuldt styringsredskab, der samtidig understøtter udviklingen af det enkelte dagtilbud. Læs her om Roskilde Kommunes tilsynspraksis.

Fra værdibaseret til databaseret pædagogisk tilsyn i Høje-Taastrup Kommune

I Høje-Taastrup Kommune har man tidligere gennemført tilsynsbesøg med afsæt i et observationsark, der var baseret på kommunens værdier og børne- og ungepolitik. Det blev dog erfaret, at der var en række udfordringer med observationsarket. I 2015 blev det derfor besluttet, at redskabet KIDS (Ringsmose og Kragh-Müller) skulle bruges som nyt afsæt for observationerne. Læs her om Høje-Taastrup Kommunes arbejde med KIDS som redskab for det pædagogiske tilsyn.

Samskabelse og fællesskab i det pædagogiske tilsyn i Holbæk Kommune

Holbæk Kommune har udviklet en udviklingsfokuseret tilsynsmodel for kommunens dagtilbud. Modellen bygger på Holbæk Kommunes værdi om samskabelse og fællesskab om kerneopgaven – at skabe trivsel og læring for kommunens dagtilbudsbørn. Modellen inddrager alle relevante aktører og giver den nødvendige kommunale indsigt i områdets kvalitet, samtidig med at den understøtter udviklingen af det enkelte dagtilbud på måder, der opleves meningsfulde for dagtilbuddet, dets forældreråd og forældrebestyrelserne. Læs her om, hvordan Holbæk Kommune arbejder med det pædagogiske tilsyn.

Evalueringskultur med plads til mange perspektiver og stemmer i Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune er som mange andre kommuner ved at give den kommunale tilsynspraksis et serviceeftersyn. Samtidig deltager Faaborg- Midtfyn Kommune i udviklingspartnerskabet i KL med en bredt sammensat ’Kommunegruppe’, som skal udvikle oplæg til en opdateret model for tilsyn. Kommunegruppen for Faaborg-Midtfyn Kommune har repræsentation fra såvel kommunale som private daginstitutioner, dagplejen samt forebyggelses- og centerchef. Der er fokus på, at videreudvikle en evaluerings- kultur og praksis på tværs af en stor organisatorisk mangfoldighed, hvor værdierne Tillid <=> Dialog <=> Læring fortsat skal være i centrum. Læs her om Faaborg-Midtfyn Kommunes arbejde med at udvikle en evalueringskultur med plads til mange perspektiver og stemmer.

Pædagogisk tilsyn i Københavns Kommune

Højkvalitetsdagtilbud er kendetegnet af tilstrækkelige normeringer og ordentlige arbejdsforhold. Der er tryghed, nærvær og lydhørhed mellem voksne og børn. Der er et højt fagligt kompetenceniveau blandt medarbejdere og ledere samt et stærkt forældresamarbejde. I København har vi stort fokus på en systematisk tilgang til udvikling af læringsmiljøet, og vi følger op hvert år i tilsynet. Læs her om København Kommunes arbejde med det pædagogiske tilsyn.

Skanderborg Kommune: Pædagogisk tilsyn der bygger på tillid

Skanderborg Kommune manglede et fælles og eksplicit fundament i arbejdet med de pædagogiske tilsyn. Kommunen bryster sig af, at tillid er et værdiskabende nøgleord i en meget decentral styre- og organiseringsform. Læs her om Skanderborg Kommunes tilsynspraksis.

Pædagogisk tilsyn i Mariagerfjord Kommune med et særligt fokus på dagplejen

Mariagerfjord Kommune er ved at give den kommunale tilsynspraksis et kvalitetstjek. Der bliver arbejdet hen imod at skabe en fælles forståelse af, hvad kvalitet er på dagtilbudsområdet. Ligeledes er der et ønske om at skabe en fælles retning, der stræber mod at børnene bliver tilbudt de bedst mulige rammer for deres trivsel, læring, udvikling og dannelse. Læs her, hvordan Mariagerfjord Kommune arbejder med det pædagogiske tilsyn.

Ishøjmodellen for tilsynspraksis i dagtilbud

Ishøj Kommune har fokus på at udvikle en tilsynsmodel på dagtilbudsområdet, der bidrager til høj kvalitet i den pædagogiske praksis i et hverdagsperspektiv, så det bliver dagtilbuddets hverdagsliv, der er gennemgående for kvaliteten. Læs her om, hvordan Ishøj Kommune har udviklet deres nye tilsynsmodel.

Uvildighed i det pædagogiske tilsyn

Denne artikel beskriver Tønder Kommunes erfaringer med tilsyn, og den tilsynspraksis, som løbende er blevet udviklet og som fortsat vil blive justeret, for at opnå det bedst mulige grundlag at føre tilsyn på. Læs her om Tønder Kommunes erfaringer med det pædagogiske tilsyn.

Udvikling af en ny tilsynsmodel i Frederiksberg Kommune – som del af strategi for kvalitet i dagtilbud

Frederiksberg Kommune har igangsat arbejdet med at udvikle en ny tilsynspraksis. Grundlaget er den styrkede pædagogiske læreplan og udgangspunktet for at identificere og vurdere kvaliteten af den pædagogiske praksis er en fælles kvalitetsforståelse. Læs her om, hvordan Frederiksberg Kommune arbejder med det pædagogiske tilsyn.

Fra dokumentbaseret til observationsbaseret pædagogisk tilsyn i Vejle kommune

I Vejle Kommune har arbejdet med at gå fra et dokument- til et observationsbaseret tilsyn. Læs her om, hvordan denne proces har været for kommunen.

×

Log ind