Dagtilbud Kommunal tilsynspraksis i dagtilbud

Artikler

Her kan du læse artikler, der zoomer ind på tilsyn.

KL-artikler om det kommunale tilsyn

I en række artikler sætter KL spot på det kommunale tilsyn. Artiklerne trækker på indsigter fra KL’s udviklingspartnerskab om kommunal tilsynspraksis i form af faglige oplæg, kommunale eksempler på god tilsynspraksis og kommunedrøftelser. Herunder findes link til artiklerne. Der bliver løbende lagt flere op.

Artikel 1: Den kommunale tilsynspraksis skal styrkes

Det er fuldstændigt afgørende, at tilsynet med dagtilbud ligger i den kommunale organisation af flere årsager. For det første er det en forudsætning for, at tilsynet kan kobles til kvalitetsudviklingen af kommunens dagtilbudsområde generelt. Der genereres en viden i tilsynet, som skal komme institutioner og forvaltning til gode, hvis der skal ske en kontinuerlig kvalitetsudvikling. Denne viden må ikke sive ud af kommunen. For det andet muliggør et kommunalt tilsyn en nærhed til borgerne, dagtilbuddene og den lokale kontekst, som er helt central i leveringen af velfærdsydelser. Det er netop den udvikling en nærhedsreform understøtter; at lokal velfærd udvikles tæt på borgere, ledere og medarbejdere, så det bliver så meningsskabende som overhovedet muligt.

I denne artikel kan du læse mere om, hvordan man gennem samskabende udvikling og en systematisk tilgang til kvalitetsforståelse og metodevalg kan skabe et stærkere og mere ensartet fundament for tilsynet. 

Læs artiklen her.

Artikel 2: Kvalitetsforståelse og metode valg i kommunal tilsyns-praksis

Der er stor opmærksomhed på det kommunale tilsyn i dagtilbud. Og med god grund, for tilsyn er et vigtigt redskab til at vurdere og udvikle kvaliteten af den pædagogiske praksis i landets dagtilbud.

I en række artikler sætter KL spot på det kommunale tilsyn. Den anden og nærværende artikel handler om betydningen af en systematisk tilgang til kvalitetsforståelse og metodevalg. En systematik, der bidrager til at komme hele vejen rundt og ikke mindst styrker validiteten af tilsynet og de fund, der gøres.

Læs artiklen her.

Artikel 3: Indsamling og afrapportering af viden og data i tilsynet

Det kommunale tilsyn er et vigtigt redskab til at vurdere og udvikle kvaliteten af den pædagogiske praksis i landets dagtilbud. Derfor er det afgørende, at det er af høj kvalitet alle steder. Med det afsæt sætter KL spot på kommunal tilsynspraksis i en række artikler og kommunale eksempler på god tilsynspraksis. 

Den tredje og nærværende artikel handler om den viden og data, der danner afsæt for tilsynet, produceres i tilsynet og afrapporteres fra tilsynet. De næste artikler vil bl.a. handle om, hvordan man sikrer en opfølgning på tilsynet, der skaber forandring samt tilsynets bidrag til den politiske udvikling af det kommunale dagtilbudsområde.

Læs artiklen her.

Artikel 4: Kvalitet set med børnenes øjne

Denne artikel er den fjerde i en række af artikler, hvor KL sætter spot på den kommunale tilsynspraksis. Artiklerne trækker på indsigter fra KL’s udviklingspartnerskab om kommunal tilsynspraksis.

I den fjerde artikel er der fokus på arbejdet med børneperspektiver i tilsynet. Tilsynet skal inddrage børneperspektivet, fordi det både styrker kvaliteten i dagtilbuddene, men det øger også børnenes trivsel, udvikling og dannelse at opleve medbestemmelse. Der er derfor mange gode grunde til at lytte og inddrage børnene i og omkring deres hverdag.

Læs artiklen her.

Artikel 5: Vejen til opfølgning på tilsynet er faglig ledelse

Denne artikel er den femte i en række af artikler, hvor KL sætter spot på den kommunale tilsynspraksis. Artiklerne trækker på indsigter fra KL’s udviklingspartnerskab om kommunal tilsynspraksis.

I denne artikel er der særligt fokus på den faglige ledelse og kvalitetsudviklingen, som opfølgning på tilsynet.

Læs artiklen her.

Artikel 6: Tilsynet i dagplejen – hvad er det særlige?

Denne artikel er den sjette i en række af artikler, hvor KL sætter spot på den kommunale tilsynspraksis. Artiklerne trækker på indsigter fra KL’s udviklingspartnerskab om kommunal tilsynspraksis.

I denne artikel er der særligt fokus på den kommunale tilsynsopgave i dagplejen.

Læs artiklen her.

Artikel 7: Forvaltningens kompetencer af afgørende for effekten af tilsynet 

Denne artikel sætter fokus på sammenhængen mellem tilsynets bidrag til styrkelse af kvaliteten i dagtilbud og de kompetencer tilsynsførende konsulenter og ledelser har.

Læs artiklen her.

Artikel 8: Sammenhæng i ledelseskæden - en forudsætning for kvalitetsudvikling

KL's partnerskab for udvikling af den kommunale tilsynspraksis er afsluttet. På afslutningsseminaret, hvor interessenterne på området deltog, blev der sat fokus på betydningen af, at den kommunale tilsynspraksis og den opfølgende kvalitetsudvikling forankres i en sammenhængende ledelseskæde.

Læs artiklen her.

Artikel 9: De 4 paradokser i tilsyn

KL´s partnerskab for udvikling af den kommunale tilsynspraksis er afsluttet. På afslutningsseminaret for de deltagende kommuner blev der sat fokus på betydningen af, hvordan kommunerne løfter myndighedsopgaven og samtidig bidrager til at løfte kvaliteten i dagtilbud.

Læs artiklen her.

×

Log ind