Børn og unge Dagtilbud

Kommunal tilsynspraksis i dagtilbud

Der er stor opmærksomhed på det kommunale tilsyn i dagtilbud. Og med god grund, for tilsyn er et vigtigt redskab til at vurdere og udvikle kvaliteten af den pædagogiske praksis i landets dagtilbud. Derfor er kommunerne også meget optagede af at videreudvikle og styrke den lokale tilsynspraksis. På denne side kan du finde artikler, kommunecases samt andet inspirationsmateriale om kommunal tilsynspraksis på dagtilbudsområdet.

Nye skærpede krav til det kommunale tilsyn i dagtilbud

1. januar 2022 trådte den nye lovgivning med skærpede krav til den kommunale tilsynspraksis i kraft. Kravene skal være implementeret senest 1. maj 2022. 

De skærpede lovkrav til kommunernes tilsynspraksis betyder, at kommunerne skal revurdere egne tilsynsmodeller. Kommunerne står her med en stor og vigtig opgave i at udvikle og beskrive justerede tilsynsmodeller, der lever op til nye lovkrav og betrygger alle parter i, at tilsynsopgaven løftes kvalificeret af kommunerne.

KL har gennem partnerskaber om tilsyn understøttet kommuner i at videreudvikle deres eksisterende tilsynspraksis, særligt set i lyset af de nye krav. Den viden og erfaringsudveksling om kommunal tilsynspraksis, der er genereret i KL’s to partnerskaber om tilsyn, er nu omsat til en guide, der kan understøtte de beslutninger, der skal træffes i forbindelse med implementeringen af den nye lovgivning. Guiden giver et overblik over de nye krav og supplerer med refleksionsspørgsmål og opmærksomheder, som kommuner må forholde sig til i tilpasningen af egen praksis

  • PDF

    Guide-til-implementering-af-nye-krav-til-kommunal-tilsynspraksis-i-dagtilbud.pdf

Nedenfor finder du lovtekst og orienteringsskrivelsen om de nye tilsynskrav fra Børne- og undervisningsministeriet. 

Lov om ændring af dagtilbudsloven Minimumsnormeringer i daginstitutioner og styrket tilsyn med dagtilbud m.v.)

Orienteringsskrivelsen er sendt til alle kommuner og kan også hentes her: 

  • PDF

    Orientering om ændring af dagtilbudsloven (Min. norm. i daginstitutioner og styrket tilsyn med dagtilbud).pdf

KL har gennem partnerskaber og temamøder understøttet kommunerne i at videreudvikle tilsynsmodeller- og praksis.

Tilsyn er et kommunalt ansvar

Kommunalbestyrelsen har ansvar for at føre tilsyn med, at indholdet i dagtilbuddene lever op til de mål og rammer, der er beskrevet i dagtilbudsloven. Kommunalbestyrelsen skal ligeledes fastsætte og offentliggøre rammerne for det kommunale tilsyn. Tilsynet kan tilpasses den kommunale tilgang til kvalitetsarbejde og anvendes som et aktivt redskab i kvalitetsudviklingen.

Det er centralt, at den kommunale tilsynspraksis kobler sig til:

  • Kendetegn på god kvalitet
  • Har en systematisk tilgang til vurdering af kvaliteten  
  • Har en systematisk opfølgning på tilsynet.

KL vil på denne side om tilsyn sætte spot på den kommunale tilsynspraksis. Siden vil løbende blive opdateret med artikler, kommunecases, pejlemærker for god tilsynspraksis samt andet inspirationsmateriale for området. Artiklerne mv. trækker på indsigter fra KL’s udviklingspartnerskab om kommunal tilsynspraksis.

×

Log ind