Dagtilbud

Ghettopakkens lovelementer

Den 1. marts 2018 fremlagde regeringen en målrettet strategi for bekæmpelsen af ghettoer i Danmark. Initiativerne, der skal sikre et Danmark uden parallelsamfund, går bredt på tværs af velfærdsområderne.

Initiativer på børne- og ungeområdet

På børne- og ungeområdet er der lovgivet om

 • Bedre fordeling i dagtilbud
 • Obligatoriske læringstilbud for 1-årige børn i udsatte boligområder
 • Obligatoriske sprogprøver i grundskolen
 • Styrket forældreansvar gennem mulighed for bortfald af børnecheck
 • Sanktioner overfor dårligt præsterende folkeskoler og ungdomsuddannelser

Bedre fordeling i dagtilbud

Med loven om bedre fordeling i dagtilbud skal kommunalbestyrelsen sikre, at der i daginstitutioner maksimalt nyoptages 30 pct. børn fra udsatte boligområder i løbet af et kalenderår. Loven er trådt i kraft den 1. januar 2019, og kommunerne er forpligtede til at leve op til lovens krav fra den 1. januar 2020.

Lovens hovedelementer

 • Der må maksimalt nyoptages 30 pct. børn fra udsatte boligområder i løbet af et kalenderår
 • Anviser kommunalbestyrelsen en plads i dagtilbud til et barn, som har bopæl uden for et udsat boligområde, i et dagtilbud beliggende i et udsat boligområde, skal barnet også tilbydes en plads i et andet dagtilbud, som ikke er beliggende i et udsat boligområde.

Dispensationsmuligheder

Det er muligt for kommunerne at søge om dispensation fra kravet om, at der højst må nyoptages 30 pct. børn fra udsatte boligområder i løbet af et kalenderår. Derudover kan der søges dispensation fra, at børn uden for udsatte boligområder skal tilbydes to pladser som led i opfyldelsen af pasningsgarantien, hvis den ene plads er i en daginstitution, som er beliggende i et udsat boligområde.

Det er muligt at søge om dispensation fra reglerne om bedre fordeling i daginstitutioner via Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside. Ansøgningen anses som modtaget på det tidspunkt, hvor den i ansøgningen angivne kontaktperson modtager en kvittering per mail fra Børne- og Undervisningsministeriet. Det er derfor vigtigt, at man er opmærksom på, om man har modtaget et kvitteringssvar per mail fra ministeriet.

Der skal påregnes en sagsbehandlingstid på op til 3 måneder, fra Børne- og Undervisningsministeriet har sendt en kvitteringsmail.

Læs KL’s høringssvar til loven om bedre fordeling i dagtilbud her.

Obligatoriske læringstilbud for 1-årige børn i udsatte boligområder

Med loven om obligatoriske læringstilbud for 1-årige børn i udsatte boligområder indføres et nyt tilbud til børn fra udsatte boligområder, som ikke er optaget i en daginstitution eller en dagpleje, når de fylder 1 år.

Loven er vedtaget i december 2018 og trådte i kraft den 1. juli 2019.

Det obligatoriske læringstilbud skal sikre, at flere børn fra udsatte boligområder kommer i dagtilbud. Det skal blandt andet bidrage til at understøtte børnenes dansksproglige kompetencer og læringsparathed. Børnene skal i læringstilbuddet integreres i det almene læringsmiljø, og den pædagogiske indsats skal være i overensstemmelse med den pædagogiske læreplan i dagtilbuddet. Det obligatoriske læringstilbud skal samtidig indeholde målrettede forløb til børnene og deres forældre, ligesom kendskab til danske traditioner og normer skal sikres.

Loven har derudover følgende indhold

 • Det obligatoriske læringstilbud har en varighed på 25 timer ugentligt, skal fordeles jævnt, og skal som udgangspunkt ligge i barnets vågne timer
 • Et barn skal som udgangspunkt forblive optaget i et obligatorisk læringstilbud, indtil kommunen gennemfører den lovpligtige sprogvurdering i enten 2- eller 3-års-alderen efter de regler, som er fastsat i dagtilbudsloven
 • Forældre, der ikke ønsker at deres barn skal optages i et obligatorisk læringstilbud, har mulighed for at forestå indsatsen selv. Vælger forældrene dette, skal kommunalbestyrelsen gennem tilsyn sikre, at indsatsen står mål med det obligatoriske læringstilbud
 • Lederen i den enkelte daginstitution er ansvarlig for at registrere fremmødet i det obligatoriske læringstilbud
 • Lederens information til kommunen skal danne grundlag for kommunalbestyrelsens afgørelse om standsning af børneydelsen
 • Kommunalbestyrelsens eventuelle afgørelse om standsning af børneydelsen er gældende for et kvartal

KL har sammen med Børne- og Undervisningsministeriet udarbejdet et notat, der samler spørgsmål og svar til loven om obligatoriske læringstilbud. Læs det her.

Se KL’s høringssvar til loven om obligatorisk læringstilbud her.

Se flere materialer til dagtilbud og forældre om det obligatoriske læringstilbud herunder

Initiativer på skoleområdet

Du kan læse mere om ghettopakkens lovgivning på skoleområdet herunder.