Børn og unge Dagtilbud

Den styrkede pædagogiske læreplan

Den styrkede pædagogiske læreplan udgør rammen for det pædagogiske arbejde og har til formål at sikre øget læring, trivsel og udvikling for alle børn. Kommunalbestyrelsens arbejde med udvikling af dagtilbudsområdet skal derfor tage afsæt i læreplanernes pædagogiske grundlag. KL bakker op om den styrkede pædagogiske læreplan og understøtter kommunernes arbejde med at implementere ændringerne i forvaltninger og institutioner.

Kommunalbestyrelsens rolle

Ifølge loven skal kommunalbestyrelsen ikke længere godkende den pædagogiske læreplan eller drøfte dagtilbuddets evalueringer af læreplanen. I stedet skal kommunalbestyrelsen hvert andet år sikre en politisk drøftelse af udviklingen på dagtilbudsområdet.

Skriftlig pædagogisk læreplan

Kravet om en skriftlig pædagogisk læreplan gælder alle dagtilbud efter § 19 stk. 2-5 og § 21, stk. 2 og 3 i den fremsatte lov. Lovændringen indebærer, at private dagtilbud også skal udarbejde en pædagogisk læreplan.

Implementering senest den 1. juli 2020

Arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan skal igangsættes ved lovens ikrafttræden den 1. juli 2018. Den lovgivningsmæssige ramme for den pædagogiske
læreplan skal være implementeret i dagtilbuddene senest to år efter lovens ikrafttræden 1. juli 2020.
Tre centrale dele i den pædagogiske læreplan:
  1. Det fælles pædagogiske grundlag
  2. De seks læreplanstemaer
  3. Brede pædagogiske mål for sammenhængen mellem læringsmiljøet og børns læring
Læreplanens pædagogiske grundlag lægger bl.a. vægt på leg, børnefællesskaber og et bredt læringsbegreb. Det er elementer, der skal være med til at skabe en forståelse og en tilgang til arbejdet med børns trivsel, udvikling, læring og dannelse.
De seks læreplanstemaer er:
  • Kultur og æstetik og fællesskab
  • Alsidig personlig udvikling
  • Social udvikling
  • Kommunikation og sprog
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Natur, udeliv og science

Pædagogiske læringsmiljøer

Der skal arbejdes og udvikles pædagogiske læringsmiljøer gennem hele dagen både i spontane- og rutinesituationer. Andre væsentlige elementer, som også indgår i det pædagogiske grundlag, er inddragelse af børneperspektivet, forældresamarbejde om børns læring, barnets demokrati og medbestemmelse, sammenhæng til skolen og etablering af en evalueringskultur.

Ledelsens opgave

Det er en vigtig ledelsesmæssig opgave at udvælge, oversætte og sætte en retning for arbejdet med den pædagogiske læreplan og herunder de tre centrale dele.

EMU

På EMU's hjemmeside findes en række inspirationsmaterialer. Du finder materialerne her.

Lovgivning og bekendtgørelse

Du finder den nyeste version af dagtilbudsloven samt bekendtgørelsen om den styrkede pædagogiske læreplan herunder: