Børn og unge Dagtilbud

Den styrkede pædagogiske læreplan

Den styrkede pædagogiske læreplan udgør rammen for det pædagogiske arbejde og har til formål at sikre øget læring, trivsel og udvikling for alle børn. Kommunalbestyrelsens arbejde med udvikling af dagtilbudsområdet skal derfor tage afsæt i læreplanernes pædagogiske grundlag. KL bakker op om den styrkede pædagogiske læreplan og understøtter kommunernes arbejde med at implementere ændringerne i forvaltninger og institutioner.

Den styrkede pædagogiske læreplan

Den styrkede pædagogiske læreplan trådte i kraft 1. juli 2018. Det betyder bl.a., at alle dagtilbud og kommuner fik et fælles pædagogisk grundlag at stå på i arbejdet med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Tre centrale dele i den pædagogiske læreplan:
  1. Det fælles pædagogiske grundlag
  2. De seks læreplanstemaer
  3. Brede pædagogiske mål for sammenhængen mellem læringsmiljøet og børns læring
Læreplanens pædagogiske grundlag lægger bl.a. vægt på leg, børnefællesskaber og et bredt læringsbegreb. Det er elementer, der skal være med til at skabe en forståelse og en tilgang til arbejdet med børns trivsel, udvikling, læring og dannelse.
De seks læreplanstemaer er:
  • Kultur og æstetik og fællesskab
  • Alsidig personlig udvikling
  • Social udvikling
  • Kommunikation og sprog
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Natur, udeliv og science

Kommunalbestyrelsens rolle

Ifølge loven skal kommunalbestyrelsen ikke længere godkende den pædagogiske læreplan eller drøfte dagtilbuddets evalueringer af læreplanen. I stedet skal kommunalbestyrelsen hvert andet år sikre en politisk drøftelse af udviklingen på dagtilbudsområdet.

Skriftlig pædagogisk læreplan

Kravet om en skriftlig pædagogisk læreplan gælder alle dagtilbud efter § 19 stk. 2-5 og § 21, stk. 2 og 3 i den fremsatte lov. Lovændringen indebærer, at private dagtilbud også skal udarbejde en pædagogisk læreplan.

Pædagogiske læringsmiljøer

Der skal arbejdes og udvikles pædagogiske læringsmiljøer gennem hele dagen både i spontane- og rutinesituationer. Andre væsentlige elementer, som også indgår i det pædagogiske grundlag, er inddragelse af børneperspektivet, forældresamarbejde om børns læring, barnets demokrati og medbestemmelse, sammenhæng til skolen og etablering af en evalueringskultur.

Ledelsens opgave

Det er en vigtig ledelsesmæssig opgave at udvælge, oversætte og sætte en retning for arbejdet med den pædagogiske læreplan og herunder de tre centrale dele.

Evaluering af den styrkede pædagogiske læreplan

Børne- og Undervisningsministeriet igangsatte i 2018 en evaluering af kommunernes og dagtilbuddenes arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan. Formålet med evalueringen er at opnå viden om, hvordan og i hvilket omfang dagtilbuddene arbejder med udvalgte fokusområder i den styrkede pædagogiske læreplan.

Evalueringen består af to undersøgelsesspor: en spørgeskemaundersøgelse blandt dagtilbudschefer, dagtilbudsledere og dagplejepædagoger, som er gennemført i 2018 og igen i 2021, og en række casestudier i dagtilbud med fokus på dagtilbuds arbejde med børnefællesskaber og børn i udsatte positioner. Evalueringen kan findes på her på Danmarks Evalueringsinstituts hjemmeside.

Evalueringen viser helt overordnet, at dagtilbudschefer, daginstitutionsledere og dagplejepædagoger vurderer, at den pædagogiske læreplan er rammesættende for dagtilbuddene, og at dagtilbuddene ledes med udgangspunkt i læreplanen.

EMU

På EMU's hjemmeside kan du findes en række inspirationsmaterialer vedrørende arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan 

Lovgivning og bekendtgørelse

Du finder den nyeste version af dagtilbudsloven samt bekendtgørelsen om den styrkede pædagogiske læreplan herunder:

×

Log ind