Kommunale opgaver Børn og unge

Dagtilbud

Dagtilbud af høj kvalitet er et kommunalt ansvar og nødvendigt for den fortsatte udvikling af vores velfærdssamfund.

Dagtilbud af høj kvalitet er et kommunalt ansvar

Kommunerne spiller en afgørende rolle for at skabe rammer for kvaliteten i dagtilbud. Det er kommunerne, der har ansvaret for at udvikle og drive daginstitutioner og dagpleje i Danmark. Det er derfor en kommunalpolitisk forpligtigelse at tage ansvar for at udvikle kvaliteten på dagtilbudsområdet.

Hvert år bruger kommunerne omkring 25 mia. kr. (2017) på dagtilbud til de 0-5 årige, hvilket svarer til ca. 70.000 kr. pr. indskrevet barn. Kommunerne investerer derfor mange penge i de mindste børn. Det gør de for at give alle den bedste start på livet og børn et rigt børneliv.

Den tidlige indsats og dagtilbud af høj kvalitet er afgørende for, at vi lykkes med at sikre en god start på livet for alle børn og sikre den sociale mobilitet. Forskningen viser, at dagtilbud af høj kvalitet har afgørende betydning for børns trivsel, læring og udvikling, og at investering i dagtilbud af høj kvalitet betaler sig. Også på den lange bane.

Der er derfor behov for stærkt og vedvarende politisk fokus på udviklingen af kvalitet i alle landets dagtilbud.

Politisk fokus

KL arbejder for, at tidlig indsats prioriteres højere på den politiske dagsorden både lokalt og nationalt gennem styrket viden om, hvad der virker. Det handler blandt andet om at arbejde for at styrke en tidlig, helhedsorienteret og sammenhængende indsats ved at tænke hele vejen rundt om barnet på tværs af fagligheder, forvaltninger og ministerier.

Kendetegn på god kvalitet 

Det nationale afsæt for kvalitet i dagtilbud er defineret i dagtilbudsloven, det pædagogiske grundlag og den styrkede pædagogiske læreplan. Det pædagogiske grundlag beskriver centrale elementer, der er styrende for tilgangen til arbejdet med børns lærings, udvikling, trivsel og dannelse. Elementer, der afspejles i læreplanstemaerne i den styrkede pædagogiske læreplan. Hvordan det pædagogiske grundlag og den styrkede pædagogiske læreplan kommer til udtryk i den enkelte kommune, kan være forskelligt, ligesom der kan være forskellige kendetegn på kvalitet i dagtilbud. Det er vigtigt, at kommunerne gør sig klart, hvordan kvalitet ser ud i deres dagtilbud, herunder hvilke kendetegn der er på kvalitet hos dem.

Alle børn er forskellige, og arbejdet med kvalitet skal tage højde for børnenes behov og dagtilbuddenes rammer i de forskellige kommuner. Derfor er det vigtigt, at det er kommunalbestyrelsen, der sætter retningen for udviklingen af kvaliteten og følger op, så de forskellige muligheder, udfordringer og erfaringer bringes i spil. Arbejdet med at styrke kvaliteten i dagtilbud handler om at sikre, at ressourcerne bruges bedst til gavn for børnene. Der er flere elementer, der har indflydelse på kvaliteten i danske dagtilbud herunder normeringer, god faglig ledelse, kvaliteten af de pædagogiske læringsmiljøer, kvaliteten af de pædagogiske uddannelser og relevant og anvendelse viden.

I KL arbejder vi løbende for at understøtte kommunernes rammer for og arbejde med udvikling af kvalitet i dagtilbud. Kvalitet i dagtilbud er derfor et centralt fokus for KL's interessevaretagelse og et centralt tema på bl.a. KL's årlige dagtilbudskonference og Børn & Unge Topmødet.

Tilsyn i dagtilbud

Tilsyn spiller en central rolle for vurdering, udvikling og dialog om kvaliteten på dagtilbudsområdet. Det er kommunalbestyrelsens ansvar at føre tilsyn med, at indholdet i dagtilbuddene lever op til de mål og rammer, der er beskrevet i dagtilbudsloven, ligesom kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre rammerne for kommunale tilsyn. Lovgivningen giver gode rammer for, at tilsynet kan tilpasses den kommunale tilgang til kvalitetsarbejde og anvendes som et aktivt redskab i kvalitetsudviklingen. Det betyder samtidig, at tilsynet kan antage mange former og se forskelligt ud fra kommune til kommune. Det er centralt, at tilsynet er tilrettelagt på en måde, der kobler sig til kendetegn på god kvalitet og at der anvendes en systematisk tilgang til vurdering af kvaliteten. En systematisk opfølgning på tilsynet og de indsatser, der igangsættes på baggrund heraf er ligeledes afgørende for at sikre løbende kvalitetsudvikling i de enkelte dagtilbud.

KL opstartede i februar 2020 et udviklingspartnerskab om kommunal tilsynspraksis. Udviklingspartnerskabet, der løber til udgangen af 2020, har til formål at understøtte deltagerkommunernes udvikling af egen tilsynspraksis samt generere viden om god kommunal tilsynspraksis, der kan deles med de resterende kommuner og understøtte KL's interessevaretagelse på området.

Dagtilbudsloven

Den 1. juli 2018 trådte en ny dagtilbudslov i kraft. Det medførte en række nye opgaver til kommunerne. Den styrkede pædagogiske læreplan og øget fleksibilitet er nogle af de elementer, som kommunerne arbejder for at omsætte til lokale forhold. Ligeledes skal den kommunale tilsynspraksis afspejle arbejdet med det styrkede pædagogiske læreplan.

Det følger af lovændringen, at arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan igangsættes ved lovens ikrafttræden den 1. juli 2018, men først skal være fuldt implementeret senest to år efter lovens ikrafttræden. Det betyder, at kommuner og dagtilbud er forpligtede til at være i mål med den styrkede pædagogiske læreplan den 1. juli 2020. Læs mere om den styrkede pædagogiske læreplan og læreplanstemaerne her.

Du kan også læse om de kommunale kerneværdier på børne- og ungeområdet her.

Blanketter

Du kan finde blanketter på dagtilbudsområdet ved at klikke på linket nedenfor