Børn og unge

Dagtilbud

Dagtilbud af høj kvalitet er et kommunalt ansvar og nødvendigt for den fortsatte udvikling af vores velfærdssamfund.

Dagtilbud af høj kvalitet er et kommunalt ansvar

Kommunerne spiller en afgørende rolle for at skabe rammer for kvaliteten i dagtilbud. Det er kommunerne, der har ansvaret for at udvikle og drive daginstitutioner og dagpleje i Danmark. Det er derfor en kommunalpolitisk forpligtigelse at tage ansvar for at udvikle kvaliteten på dagtilbudsområdet. Hvert år bruger kommunerne omkring 25 mia. kr. (2017) på dagtilbud til de 0-5 årige, hvilket svarer til ca. 70.000 kr. pr. indskrevet barn. Kommunerne investerer derfor mange penge i de mindste børn. Det gør de for at give alle den bedste start på livet og børn et rigt børneliv. Den tidlige indsats og dagtilbud af høj kvalitet er afgørende for, at vi lykkes med at sikre en god start på livet for alle børn og sikre den sociale mobilitet. Der er derfor behov for stærkt politisk fokus på udviklingen af kvalitet i alle landets dagtilbud.

KL's dagtilbudskonference

Sæt allerede nu kryds i kalenderen onsdag den 26. maj 2021, hvor KL afholder den årlige dagtilbudskonference.

Kendetegn på god kvalitet 

Der kan være forskellige definitioner og kendetegn på kvalitet i dagtilbud. I KL arbejder vi for at få mere klarhed over, hvilke faktorer der er afgørende for, at børnene trives, lærer og udvikler sig. Kvalitet i dagtilbud er derfor også løbende et centralt tema bl.a. på KL's årlige dagtilbudskonference, Børn & Unge Topmødet og i KL's interessevaretagelse i øvrigt. Gennem vedvarende fokus kan vi også opnå styrket viden om, hvad der virker.

Kommunalpolitisk opgave

Kommunerne spiller en afgørende rolle for at skabe gode rammer for kvaliteten i dagtilbud. Det er kommunerne, der har ansvaret for at udvikle og drive daginstitutioner og dagpleje i Danmark. Det er derfor en kommunalpolitisk forpligtigelse at tage ansvar for at udvikle kvaliteten på dagtilbudsområdet.

Forskningen viser, at dagtilbud af høj kvalitet har afgørende betydning for børns trivsel, læring og udvikling, og at investering i dagtilbud af høj kvalitet betaler sig. Også på den lange bane.

Politisk fokus

KL arbejder derfor for, at tidlig indsats prioriteres højere på den politiske dagsorden både lokalt og nationalt gennem styrket viden om, hvad der virker. Det handler blandt andet om at arbejde for at styrke en tidlig, helhedsorienteret og sammenhængende indsats ved at tænke hele vejen rundt om barnet på tværs af fagligheder, forvaltninger og ministerier.

Ny dagtilbudslov medfører nye opgaver

Den 1. juli 2018 trådte en ny dagtilbudslov i kraft. Det medfører en række nye opgaver til kommunerne. Den nye pædagogiske læreplan og øget fleksibilitet er nogle af de elementer, som kommunerne arbejder for at omsætte til lokale forhold.

Det følger af lovændringen, at arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan skal igangsættes ved lovens ikrafttræden den 1. juli 2018, men først skal være fuldt implementeret senest to år efter lovens ikrafttræden. Det betyder, at kommuner og dagtilbud først er forpligtede til at være i mål med den styrkede pædagogiske læreplan den 1. juli 2020. Læs mere om den styrkede pædagogiske læreplan og læreplanstemaerne her. Du kan også læse om de kommunale kerneværdier på børne- og ungeområdet her.

Blanketter

Du kan finde blanketter på dagtilbudsområdet ved at klikke på linket nedenfor