Børn og unge

Dagtilbud

Dagtilbud af høj kvalitet er afgørende for børnenes trivsel og udvikling – også på den lange bane.

Dagtilbud af høj kvalitet er et kommunalt ansvar

Dagtilbudsområdet er et af de væsentligste velfærdsområder i Danmark. Forskningen viser, at dagtilbud af høj kvalitet har afgørende betydning for børns trivsel, læring og udvikling, og at investering i dagtilbud af høj kvalitet betaler sig. Også på den lange bane.

Kommunerne spiller en afgørende rolle for at skabe rammer for kvaliteten i dagtilbud. Det er kommunerne, der har ansvaret for at udvikle og drive daginstitutioner og dagpleje i Danmark. Det er derfor en kommunalpolitisk forpligtigelse at tage ansvar for at udvikle kvaliteten på dagtilbudsområdet.

Læs mere om de kommunale kerneværdier på børne- og ungeområdet her.

Hvert år bruger kommunerne omkring 25 mia. kr. (2017) på dagtilbud til de 0-5 årige, hvilket svarer til ca. 70.000 kr. pr. indskrevet barn. Kommunerne investerer derfor mange penge i de mindste børn. Det gør de for at give alle den bedste start på livet og et rigt børneliv.

Der kan være forskellige definitioner og kendetegn på kvalitet i dagtilbud. I KL arbejder vi for at få mere klarhed over, hvilke faktorer der er afgørende for, at børnene trives, lærer og udvikler sig. Kvalitet i dagtilbud er derfor løbende et centralt tema bl.a. på KL's årlige dagtilbudskonference, Børn og Unge Topmøde og i KL's interessevaretagelse i øvrigt. Du kan læse yderligere om redskaberne til arbejdet med kvalitet i dagtilbud her.

KL's Dagtilbudskonference

KL's Dagtilbudskonference vender stærkt tilbage i 2020. Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen den 26. maj 2020.

Ny dagtilbudslov medfører nye opgaver

Den 1. juli 2018 trådte en ny dagtilbudslov i kraft. Det medfører en række nye opgaver til kommunerne. Den nye pædagogiske læreplan og øget fleksibilitet er nogle af de elementer, som kommunerne arbejder for at omsætte til lokale forhold.

Det følger af lovændringen, at arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan skal igangsættes ved lovens ikrafttræden den 1. juli 2018, men først skal være fuldt implementeret senest to år efter lovens ikrafttræden.Det vil sige, at kommuner og dagtilbud først er forpligtede til at være i mål med den styrkede pædagogiske læreplan den 1. juli 2020.

Blanketter

Du kan finde blanketter på dagtilbudsområdet ved at klikke på linket nedenfor