Brugerportalsinitiativet

Læringsplatforme

Læringsplatforme er digitale platforme, der understøtter det daglige arbejde med elevens læringsproces. Alle kommuner har anskaffet en læringsplatform og er i gang med at udbrede den til alle skoler.

Formålet med læringsplatformene

Læringsplatformene skal understøtte elever og pædagogisk personale digitalt i deres arbejde med elevernes læring, progression og trivsel. Det gør platformene bl.a. ved at give elever, forældre, pædagogisk personale og ledere adgang til en lang række digitale funktioner, der hjælper elevens læring på vej.

Ved udgangen af 2017 havde alle kommuner anskaffet en læringsplatform og var begyndt at udbrede den til alle skoler. Kommunerne har selv valgt deres læringsplatform. I dag er 5 leverandører af læringsplatforme repræsenteret på Danmarks folkeskoler:

  • EasyIQ
  • ItsLearning
  • KMD (MinUddannelse)
  • Meebook
  • Systematic (MoMo).

Læringsplatformenes vigtigste funktioner

En række funktioner danner fundamentet for det digitale arbejde med elevens læring i læringsplatforme og giver mulighed for at skabe en sammenhængende it-understøttelse af elevernes læring, herunder tilrettelæggelse, gennemførsel og evaluering af undervisningen:

Læringsforløb: Et læringsforløb er en afgrænset serie af aktiviteter, der skal lede frem mod et læringsudbytte.

Integration til digitale læremidler: Det skal være let at arbejde med produkter og dokumenter og andet indhold, som ligger i andre systemer, under tilrettelæggelse og gennemførsel af et læringsforløb og f.eks. arbejde med video, billeder, lyd links og andre digitale værktøjer i læringsforløbet.

Elevplanen: Er et dynamisk redskab, der kan give overskuelighed over og danne baggrund for dialog om elevens faglige niveau, læring, progression og trivsel, mellem elev, lærer, lærergrupper og forældre.

Portfolio: Elever, forældre og pædagogisk personale skal have adgang til portfolio, som en samling af produkter en elev udarbejder samt eventuelle evalueringer.

Årsplan: Pædagogisk personale og ledelse anvender årsplaner som ramme for at planlægge elevernes læring, progression og trivsel

Ledelsesinformation: Ledelsen skal let kunne samarbejde med og støtte det pædagogiske personale i arbejdet med elevernes læring og trivsel. Ledelsen skal derfor have overblik og adgang til læringsforløb, læringsmål, og elevplaner.

Læs rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut om skolernes erfaringer med implementering af læringsplatforme.

Tillæg fra Brugerportalsinitiativet til SKI-aftale 02.19 om indkøb af læringsplatforme

KL har i regi af Brugerportalsinitiativet udarbejdet dokumentet SKI 02.19 Tillæg ved anskaffelse af læringsplatform under BPI, henvendt til alle kommuner, som står foran anvendelse af SKIs Rammeaftale 02.19 SaaS & Cloud (april 2019).

I forbindelse med, at der i april 2019 forventes oprettet en ny SKI-aftale 02.19 til brug ved indkøb af læringsplatforme, har KL udarbejdet et tillæg til aftalen baseret på KL's kravspecifikation om læringsplatforme fra januar 2016.

Tillægget kan anvendes som vejledning ved kommunernes indkøb af læringsplatform til anvendelse i dagtilbud og folkeskoler. Tilsvarende kan tillægget anvendes, når der forhandles kontrakter, og giver kommunen hjælp til at sikre sig, at minimumskrav for, at en læringsplatform overholder BPI-aftalens lovgivningsmæssige rammer og kan indgå i den infrastruktur, der er for Brugerportalsinitiativet.

Afspejling af lovgivning

Tillægget angiver anbefalede minimumskrav for, at læringsplatformen understøtter målene i Brugerportalsinitiativet.

Tillægget indeholder tillige minimumskrav, som læringsplatformene skal opfylde for at kunne indgå i systemkomplekset på folkeskoleområdet og understøtte den politiske aftale om Brugerportalsinitiativet, bekendtgørelser og anden lovgivning.

Læringsplatformene er udviklet på det private marked og i konkurrence og kan have funktionalitet og integrationsformer, der ligger ud over afledte krav fra Brugerportalsinitiativets formål og aftaler. Dette dokument beskriver udelukkende minimumskrav i forhold til Brugerportalsinitiativet.

Leverandører af læringsplatforme opfordres til at holde sig ajour med planer for de enkelte integrationsformer i disses eget regi.

Tilføjelse af lokale krav

Det er vigtigt at holde sig for øje, at man som kommune kan have andre og flere krav end dem, der er indeholdt i tillægget, og som kommunen derfor selv skal være opmærksom på at tilføje sin aftale med leverandøren.

Disse krav vil typisk være krav, der ikke er direkte udsprunget af aftalen om Brugerportalsinitiativet, men som har betydning for, om læringsplatformen kan indgå i kommunens lokale systemlandskab, for sikkerhed og for understøttelse af den lokale praksis omkring elevernes læring, progression og trivsel. Herunder forslag til punkter, man med fordel kan sikre sig, også er en del af kontrakten. Vær opmærksom på, at listen ikke er udtømmende og vil afhænge af lokal praksis og systemlandskab:

  • Lokal praksis omkring anvendelse af elevplan
  • Kommunens og pædagogisk personales frie muligheder for anvendelse og indkøb af digitale læremidler
  • Mulighed for genbrug og flytning af læringsforløb udviklet af pædagogisk personale
  • Mulighed for at elevresultater fra forløb gennemført i digitale læremidler og andre steder samles i læringsplatformen
  • Mulighed for integration til de vejledningssystemer, der anvendes i forbindelse med UPV.

Desuden kan det være relevant at sikre sig, at krav fra Generel kravspecifikation BPI - Informationssikkerhed og persondata v. 1.0 er opfyldt.