Gode eksempler på kommunernes beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsatsen under covid-19

Randers Kommune: Målrettet virksomhedskontakt og fokus på jobskabelse

Corona-krisen har haft store konsekvenser for det danske arbejdsmarked og derfor også på måden hvorpå arbejdsmarkedet skal håndteres. Jobcenter Randers Erhverv, har under- og efter nedlukningen arbejdet med en række initiativer, for at gøre virksomhederne, borgerne og kommunen beredte på morgendagens udfordringer.

Intens virksomhedskontakt under nedlukningsperioden
Som en konsekvens af de nye midlertidige love og hjælpepakker, gjorde Jobcenter Randers Erhverv en ekstra indsats for at understøtte de lokale virksomheder. Jobcenter Randers Erhverv havde i nedlukningsperioden en intens kontakt med de lokale virksomheder, som kommunen samarbejder med. Kontakten koncentrerede sig særligt om virksomheder der befinder sig i udsatte brancher, hvor nedlukningen havde de største konsekvenser.

Formålet med indsatsen var at gøre opmærksom på, at kommunens Virksomhedsservice stadig var til rådighed, trods medarbejderne var hjemsendt, ligesom kontakten gav kommunen et indblik i, hvordan virksomhedernes aktuelle tilstand var. Kontakten gav derudover anledning til spørgsmål i forhold til hjælpepakker, lønkompensation mv., hvor virksomhederne var i tvivl om hvordan de skulle forholde sig. Virksomhedskontakten resulterede derved og i, at begge parter har haft et bedre udgangspunkt for at berede sig på den nye hverdag.

Taske Force initiativ
I forlængelse af den intensive virksomhedskontakt, har Jobcenter Randers Erhverv oprettet en såkaldt ”SWAT-team-indsats”, der specifikt har til formål at rådgive virksomheder i den særlige situation. Randers Kommune har således i nedlukningsperioden været i kontakt med 480 virksomheder, der alle har gjort brug af lønkompensationsordningen, for at tilbyde sin service. Rådgivningen har særligt omhandlet de opkvalificeringsmuligheder, virksomhedernes medarbejdere havde mulighed for at søge under hjemsendelsen. Årsagen til, at Jobcenter Randers Erhverv havde fokus på dette er, at opkvalificering er en god mulighed for at tilføre medarbejderne mere viden, som på længere sigt kan gavne virksomhederne.

Øget fokus på jobskabelse
Som en del af byrådets genåbningsstrategi, har Jobcenter Randers Erhverv, siden primo juni, intensiveret arbejdet med opsøgende virksomhedskontakt. Formålet er at få ny-ledige i lønnede timer forud for et eventuelt praktikforløb. Indsatsen har haft påvirkning på afdelingernes organisering, da flere jobkonsulenter midlertidigt arbejder i virksomhedsdelen, således antallet af jobkonsulenter i perioden er fordoblet. Det er ikke alle virksomheder for hvem corona har haft negative konsekvenser, hvorfor kontakterne har koncentreret sig om virksomheder, som har oplevet en positiv påvirkning og derfor søger nye medarbejdere. Det øgede fokus har givet mærkbare resultater. En intern benchmarkundersøgelse viser, at det øgede fokus på jobskabelse har resulteret i, at jobåbningerne samlet er steget med 267% sammenlignet med 2019, hvor småjobs er steget med 575% og ordinære- og fleksjob er steget med henholdsvis 231% og 262%. Indsatsen har dermed opnået rigtig gode resultater, men har også krævet ekstra ressourcer i afdelingen.

 

Kontaktoplysninger

For mere information om Jobcenter Randers Erhvervs tiltag, kontakt:

Tine Arensbach
Afdelingsleder, Jobcenter Randers Erhverv
Mail: tan@randers.dk
Telefon: 5160 0111