26. november 2021

Positivt med fokus på billige boliger i ny aftale

KL er tilfreds med, at den bolig- og hjemløseaftale, der er faldet på plads fredag, i højere grad end tidligere fokuserer på at skaffe flere billige boliger.

Fredag er der landet en bolig- og hjemløseaftale, der skal skaffe over 4.000 billige boliger, som kan bruges til en Housing First-indsats for hjemløse. Boligerne skal skaffes ved nybyggeri og midlertidigt huslejetilskud. Samtidig får kommunerne bedre mulighed for at gøre brug af udslusningsboliger i indsatsen mod hjemløshed.

”Boliger, der er til at betale, er noget af det vigtigste i forhold til at få løftet borgerne ud af hjemløsheden. For ingen har godt af at bo lang tid på herberger. Derfor er vi glade for, at den nye aftale giver mulighed for at koble socialpolitik og boligpolitik bedre sammen,” siger Ulrik Wilbek, formand for KL’s Socialudvalg og fortsætter:

”Vi er især tilfredse med, at det nu er muligt at yde tilskud til huslejen for socialt udsatte, og at der bliver afsat flere midler til at bygge billige boliger, som de hjemløse også kan få gavn af.

Aftalen har desuden fokus på at give de udsatte og hjemløse borgere en sammenhængende og helhedsorienteret indsats, der øger chancerne for, at de kan blive i deres nye boliger. Det gælder især den del, der handler om den kommunale refusion, og at det nu er muligt at hæve perioden for en udslusningsbolig fra 2 til 5 år.

Flere redskaber til at skabe social balance

KL glæder sig også over, at aftalen giver kommunerne flere redskaber til at sikre en større mangfoldighed i byernes boligudbud og en bedre social balance i hele landet.

”Kommunerne har længe ønsket sig bedre redskaber, og fra KL’s side har vi fremført konkrete forslag til, hvordan vi skaber en balanceret boligudvikling i hele lande. Derfor er det rigtigt positivt, at det har været et fokus i boligaftalen. Særligt i byerne er det en voksende udfordring at finde boliger til de mest udsatte, men der er efterspørgsel efter billige boliger i kommuner på tværs af landet,” siger Leon Sebbelin, formand for KL’s Kultur-, Erhverv- og Planudvalg og fortsætter:

”Det er positivt, at der med aftalen i det hele taget ses på mulighederne for at understøtte en variation af boligtyper generelt. Vi ser nu frem til dialogen med staten om, hvordan der sikres nok billige boliger til at tage hånd om både hjemløse og andre udsatte borgere. ”

Vigtigt med tæt dialog

De to KL-udvalgsformænd vil nu følge det videre arbejde og forventer, at KL bliver inddraget tæt.

”Det er et stort og komplekst arbejde, som kommunerne skal til at i gang med, og der udestår et stort arbejde i forhold til, hvordan aftalen bedst implementeres. Det glæder vi os til at gå i dialog med NGO’er, private aktører og boligselskaberne om,” siger Ulrik Wilbek og suppleres af Leon Sebbelin:

”Vi bemærker også, at der med aftalen igangsættes en række initiativer, der kan få stor betydning på boligområdet i øvrigt, eksempelvis en omlægning af Landsbyggefondens økonomi og muligheder for at afhjælpe tomme almene ældreboliger. Det arbejde vil vi følge nøje.”

×

Log ind