21. juni 2021

Debatindlæg: Fremtidens ældrepleje står og falder med rekrutteringen

Ældretopmøde 2021 skal bruges til at tage temperaturen på de mange indsatser, der er sat i gang siden efteråret. Skal vi lykkes med at nytænke ældreplejen, kræver det en fælles og langsigtet indsats med fokus på bl.a. ledelsesopgaven, styrkede tilsyn, ændrede arbejdsgange og ikke mindst rekruttering.

Af Jette Skive, formand for KL’s Sundheds- og Ældreudvalg

For godt et år siden gik KL sammen med Social- og Ældreministeriet, FOA og Ældre Sagen om at arbejde for en ny fælles retning for ældreplejen i Danmark.

Det gjorde vi bl.a., fordi ældreområdet er under pres. Antallet af ældre er stigende, fordi vi heldigvis lever længere. Flere og flere borgere med kroniske og komplekse sygdomme har brug for pleje og omsorg. Indlæggelsestiden på hospitalerne er faldende, og en væsentlig større del af behandlingen foregår nu i borgernes eget hjem.

Den hastige omlægning stiller nye og større krav til de medarbejdere og ledere i kommunerne, som skal løfte udviklingen og sikre en høj kvalitet af plejen. Og det kræver, at vi i fællesskab nytænker vores tilgang til ældreplejen – og sammen tager livtag med de svære prioriteringer. Det er faktisk helt nødvendigt.

Ældretopmødet 2020 var startskuddet til dette samarbejde. Og det var to gode og inspirerende dage, hvor vi fik vi taget hul på nogle vigtige diskussioner om, hvordan vi sikrer, at alle ældre får en tryg og værdig alderdom. Efter topmødet modtog vi også et væld af gode input – både fra borgere, pårørende og andre organisationer på området.

Flere nye indsatser igangsat 

De idéer har vi siden arbejdet videre med på højtryk inden for seks udviklingsspor – både i kommunerne og på nationalt plan. Og vi glæder os til at tage temperaturen på den viden og de mange initiativer, som er kommet ud af udviklingsarbejdet, på et nyt Ældretopmøde 2021 til efteråret. 

Sammen med de faglige organisationer har vi bl.a. sat en række nye projekter i gang i regi af Fremfærd Sundhed & Ældre. Vi arbejder fx med et projekt inspireret af den hollandske Buurtzorg-model om en ny organisering af hjemmeplejen og hjemmesygeplejen. Her glæder vi os meget til at følge erfaringerne med bl.a. selvstyrende teams.

Og så har vi sat et projekt i gang om, hvad det konkret er for en opgave, ledere i ældreplejen har, og hvad der kræves af lederne for at levere en ældrepleje af høj faglig kvalitet.

Brug for handling på tilsynsområdet

Som opfølgning på sidste topmøde er der også lagt op til en bredere drøftelse af det samlede tilsyn med ældreplejen. Det ser vi frem til, men der er også brug for handling.

Kommunerne bruger i dag rigtig meget tid på at forberede og gennemføre tilsyn, der nogle gange kontrollerer stort set det samme, og andre gange stiller modstridende krav til, hvordan tingene skal gøres. Tid som i stedet kunne bruges på kerneopgaven. Derfor er der brug for en ny, forenklet tilsynsmodel på ældreområdet.

Som eksemplerne viser, er der søsat mange spændende og gode initiativer, som kan være med til at styrke ældreplejen. Hertil hører også en række vigtige initiativer, der handler om at styrke kvaliteten i plejen og sikre bedre pårørendeinddragelse.

Alle disse indsatser står og falder dog med én ting – rekrutteringen.

Rekrutteringsudfordringerne kræver en særlig indsats

Vores evne til at skaffe de rigtige – og nok – hænder til opgaven er og bliver afgørende for, at ældre også i fremtiden kan få den pleje, de har brug for og fortjener.

Derfor er det også rigtig positivt, at der i forbindelse med OK21 blev indgået en aftale, der over en bred kam understøtter rekrutteringsbehovet på ældreområdet.

Med aftalen er der bl.a. afsat 140 mio. kr. årligt til en rekrutteringspulje målrettet til SOSU-området. Den kommer oven i aftalen fra 2018, hvor der også blev prioriteret flere midler til området. Derudover indeholder OK21 en ny aftale, der giver kommunerne mulighed for at ansætte unge mennesker i fritidsjob på plejehjemmene, så de kan lære faget at kende samt midler til at understøtte styrket ledelse på området og en ny karrierevej for social- og sundhedspersonale. Dertil kommer finanslovsaftalen for 2021, hvor der netop er udmøntet midler til at ansætte erstatningspersonale, mens ufaglært personale i ældreplejen tager en uddannelse som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent.

Og så er der også netop indgået en ny lærepladsaftale, som skal styrke social- og sundhedsuddannelserne og understøtte, at flere vil søge uddannelserne og færdiggøre dem.

Så rigtig meget er i gang, men der er brug for endnu mere fokus på opgaven. Det har vi i hvert fald tænkt os at have fra KL’s side.

Der bliver med andre ord rigeligt at tage fat på i den kommende tid. Vi glæder os derfor til endnu engang at samle tropperne ved Ældretopmødet og sætte spot ældreområdets udfordringer og løsninger En ting er sikker: Det kræver en langsigtet og fælles indsats at komme udfordringerne til livs.

Debatindlægget er bragt på Altinget Ældre den 21. juni 2021