28. januar 2021

Afskaf minimumstimetal i folkeskolen

Hvis vi skal kunne tilrettelægge en mere fleksibel og varieret skoledag, der i højere grad tager udgangspunkt i de enkelte elevers behov og de lokale muligheder, bør man lempe på bindingerne på timetallene for folkeskolens fag, lyder det fra KL i forbindelse med Børn & Unge Topmødet 2021.

I dag er der:

  • Bindende minimums- og maksimumstal for skoledagens samlede længde (inkl. pauser og understøttende undervisning)
  • Bindende minimumstimetal for det samlede antal fagtimer på hvert klassetrin og samlet for skoleforløbet
  • Bindende minimumstimetal i dansk, matematik og historie på hvert klassetrin og samlet for skoleforløbet
  • Vejledende timetal for hvert af de øvrige fag på hvert klassetrin og samlet for skoleforløbet
  • Krav om indberetning af planlagte timetal for alle fag på alle klassetrin.

”Det er godt nok mange bindinger på tilrettelæggelsen af skoledagen, og rigtig mange steder sætter det en kæp i hjulet for mulighederne for at planlægge skoledagen mere fleksibelt og mere ud fra de lokale forudsætninger og elevernes behov. Og det spænder også ben for, at vi fx kan introducere et nyt fag som teknologiforståelse, uden at eleverne skal gå længere tid i skole hver dag. Derfor ser vi gerne, at man lemper en hel del på bindingerne,” siger Thomas Gyldal Petersen, formand for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg.

Konkret foreslår KL, at man erstatter de nuværende timetalsbindinger for de enkelte fag i folkeskolen med vejledende timetal for hver af de tre fagblokke – henholdsvis humanistiske fag (inkl. dansk), naturfag (inkl. matematik) samt praktiske/musiske fag. Der vil betyde, at der ikke længere er minimumstimetal for dansk, matematik og historie og heller ikke vejledende timetal for hvert enkelt af de øvrige fag.

Større frihed

For at sikre, at fagundervisningen ikke svækkes, foreslås det, at det nuværende bindende minimumstimetal for antallet af undervisningstimer i folkeskolens fag samlet set fastholdes – både for hvert klassetrin og samlet for skoleforløbet. Dermed vil der ikke kunne reduceres i antallet af fagtimer, men kun ændres i vægtningen mellem de forskellige fag og emner.

Samtidig bør man også afbureaukratisere reglerne for indberetning af timetal. Det kunne fx være, at skolerne i stedet for at indberette de planlagte timetal for hvert enkelt fag og klassetrin kun var forpligtet til at indberette det samlede timetal for undervisningen i folkeskolens fag og emner.

”Med de her justeringer vil skoler og kommuner få større frihed til at tilrettelægge undervisningen med udgangspunkt i lokale behov. Det flugter både med regeringens tanker om en nærhedsreform, samt med tankerne bag politiske forslag om mere frihed i folkeskolen, som flere partier på Christiansborg har fremsat,” siger Thomas Gyldal Petersen.