03. november 2020

Debatindlæg: Tryghed i mødet med kommunen er afgørende

For mange klagesager bliver omgjort. Kommunerne skal blive bedre til at inddrage borgeren og klæde sagsbehandlerne ordentligt på. Og så skal reglerne forenkles for at sikre borgernes retssikkerhed på socialområdet.

Af Ulrik Wilbek, formand for KL’s Socialudvalg

Borgere med handicap eller psykiske vanskeligheder skal for enhver pris føle sig trygge i mødet med kommunen, og de skal altid opleve, at kommunen træffer de rigtige afgørelser. Det er helt afgørende for retssikkerheden.

Men vi har et problem, når Ankestyrelsen i de førstekvartaler af 2020 har omgjort 1813 klagesager inden for serviceloven. Bag hver eneste sag er et menneske eller en familie, der har alvorlige problemer. I alt for mange tilfælde skal de vente længe på at få afklaret, hvilken hjælp, de kan få.

Kommunerne arbejder hele tiden på at blive bedre til at træffe de rigtige afgørelser. Det kræver et kontinuerligt fokus på især tre områder.

Inddrag borgeren

For det første skal vi i kommunerne blive endnu bedre til at gå i dialog med, og inddrage borgerne. Erfaringer fra adskillige kommuner viser, at jo bedre vi er til at få en god dialog med borgeren, jo større er chancen for, at de er trygge, og at vi bevilger de rigtige indsatser, som rent faktisk gør en positiv forskel for den enkelte.

Vi er allerede i gang. Til januar afholder vi sammen med Danske Handicaporganisationer en række virtuelle webinarer om borgerinddragelse. Vi tror også på, at den nye voksenudredningsmetode, som Socialstyrelsen har lanceret sammen med os, vil betyde, at borgernes egne ønsker, håb og drømme i højere grad kommer i fokus.

Styrk kompetencerne

For det andet skal vi sikre, at medarbejdere og ledere på socialområdet har de rette kompetencer. Vi har allerede dygtige og engagerede medarbejdere og ledere, men det er et område, hvor der hele tiden opstår ny viden, der kan styrke sagsbehandlernes faglighed.

KL har for nyligt besluttet at etablere et fælles kommunalt udviklingscenter. Centeret skal rådgive kommunerne og tilbyde kompetence- og ledelsesudvikling. Det skal sikre, at kommunale ledere og medarbejdere bliver endnu bedre til at løfte kerneopgaverne i fremtiden – og dermed også træffe flere rigtige afgørelser på socialområdet.

Enklere regler

Men for at kommunens bestræbelser på at gøre det bedre skal kunne mærkes, har vi som det tredje brug for, at reglerne i serviceloven forenkles, så de bliver lettere at forstå for borgerne og nemmere at administrere for kommunerne. Og det vil også betyde, at kommunerne kan spare ressourcer på administration og i stedet bruge dem på velfærd til borgerne.

Det er især vigtigt at forenkle reglerne om merudgifter. I dag skal kommunerne foretage tunge og ofte uetiske vurderinger. I en konkret sag skulle en kommune fx vurdere, om det var bedst for et skolebarn med inkontinens at bruge ble eller at skifte underbukser, når barnet havde tisset i dem. Det er en helt umulig opgave, og det er en del af forklaringen på, hvorfor mange klager hjemsendes til kommunerne til ny behandling.

Hver eneste sag, som påklages, og som Ankestyrelsen hjemviser til kommunen for at blive behandlet igen, skader samarbejdet mellem borger og kommune og tilliden til systemet.

KL’s Socialudvalg vil vi derfor sætte retssikkerhed i toppen af vores politiske dagsorden. Vi vil gå i dialog med det kommunale bagland, med Social- og Indenrigsminister Astrid Krag og med de mange organisationer på området om, hvordan vi kan arbejde med at styrke retssikkerheden.

Debatindlægget blev bragt på Altinget.dk den 3. november 2020.