02. juni 2020

Debatindlæg: Kommunernes erfaringer skal bruges i aftale om affald

KL ønsker en politisk aftale om affald for at bidrage til regeringens klimahandlingsplan. Politikerne opfordres til at inddrage kommunernes erfaringer.

Af formand for KL’s Miljø- og Forsyningsudvalg, Jacob Bjerregaard (A), borgmester i Fredericia Kommune

Regeringen har som del af deres udspil til en klimahandlingsplan skudt gang i vigtige og nødvendige forhandlinger om affald. Vi skal genanvende meget mere, vi skal blive bedre til at sortere vores affald, og vi skal brænde mindre affald af. Det var hovedbudskaberne fra miljøministeren og klimaministeren. Det er fine og gode visioner, som KL bakker op om.

Men regeringens udspil efterlader også en række ubesvarede spørgsmål. Hvordan opnår vi CO2-neutralitet? Hvordan får vi mindre affald, mindre spild og mere genanvendelse? Hvordan kan forbrændingskapaciteten tilpasses på den klogeste måde? Og hvordan kan offentligt og privat samarbejde fremmes - for ingen kan løse opgaven alene?

Det er ubesvarede spørgsmål, som KL håber kan give anledning til dialog og en politisk aftale.

Affald kan ikke stå alene

Det er vigtigt at huske på, at affaldshåndtering ikke kan stå alene. Det er bare én af flere kommunale opgaver, som bidrager til den grønne omstilling. Affaldshåndtering hænger sammen med vigtige redskaber som en langsigtet energiplanlægning, borgeres og virksomheders affaldssortering og bidrag til virksomhedernes cirkulære økonomi. Kommunerne har det daglige ansvar for opgaver, der går på tværs og hænger tæt sammen, og den erfaring ønsker vi at spille ind på forhandlingsbordet. 

For det første skal vi se på sammenhængen til energiplanlægning. Fjernvarmen er en dansk succes, som også anerkendes af regeringen som et centralt redskab til at opnå CO2-reduktioner. I dag kommer cirka en fjerdedel af fjernvarmeenergien i vores radiatorer fra energi fra affald. Men hvis der i fremtiden skal være mindre affald, skal der findes andre energikilder, der kan erstatte affaldsenergien på en måde, så forsyningssikkerheden opretholdes.

Det kræver tid, langsigtede investeringer og en koordineret indsats at finde frem til de rigtige alternative løsninger. KL peger på strategisk energiplanlægning som midlet og på kommunerne som de oplagte til at løse opgaven. Det kræver selvfølgelig også statslige rammer, der giver en klar retning og et sikkert grundlag at tage beslutninger ud fra.

Vi skal have virksomhederne med

For det andet skal vi forbedre borgernes og virksomheders affaldssortering. KL har i samarbejde med staten og affaldssektoren udarbejdet succesfulde piktogrammer, der gør det nemt at sortere affaldet i de rigtige spande - både i borgernes hjem, på arbejdspladsen, i det offentlige rum eller på genbrugspladsen.

Hvis virksomhederne får mulighed for at få indsamlet deres husholdningslignende affald via de kommunale indsamlingsordninger, som også Klimarådet og Klimapartnerskab for affald, vand og cirkulær økonomi har foreslået, kan vi yderligere mindske mængden af affald, der bliver sendt til forbrænding.

For det tredje har KL for nyligt udarbejdet et fælles forslag med erhvervslivet om at styrke cirkulær økonomi, miljøtilsyn og affaldstilsyn. Det vil gøre tilsynet mere fokuseret og datadrevet, og kommunerne får større mulighed for at vejlede virksomhederne i cirkulære løsninger.

KL er klar til forhandling

I KL ønsker vi at tage vores bidrag et skridt videre. Vi vil gerne påtage os ansvaret for, at kapaciteten på affaldsenergianlæggene tilpasses til de nationale affaldsmængder og reduceres, efterhånden som mængderne af affald, der ikke kan genanvendes, må forventes at falde.

Men vi har brug for en aftale om grundlaget for sådan et arbejde og for dialog om de mange ubesvarede spørgsmål.

KL er klar til at indgå en politisk aftale med regeringen, så arbejdet kan sættes i gang, og vi i 2030 kan opnå markante CO2-reduktioner og genanvende 60 procent af det kommunale affald. Vi håber, at regeringen er klar til at inddrage de kommunale erfaringer i de politiske forhandlinger om affaldsområdet.

Debatindlægget er bragt på Altinget Forsyning 2.juni 2020.