20. februar 2020

Justering af førtidspension og fleksjob skal have borgeren i centrum

Borgerne skal sættes i centrum, og de administrative lænker skal slækkes, hvis der skal skabes forbedringer på førtidspensions- og fleksjobområdet. Sådan lyder det i en række nye forslag fra KL til en justering af ordningerne.

Det politiske arbejde med en reform af fleksjob og førtidspension er gået i gang efter at beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard har bebudet en kritisk gennemgang af området. Det er et arbejde, som KL meget gerne tager del i, og har derfor udarbejdet en række konkrete forslag til, hvordan man både kan slække på de administrative bånd samtidig med at kommunernes fokus på området bliver skærpet.

Forslagene indeholder blandt andet mere ansvar til rehabiliteringsteamene, bedre inddragelse af borgerens egne læger og mere fokus på meningsfulde ressourceforløb. Alle forslagene har til sammen ét for øje – nemlig borgerne og det at sikre, at borgernes møde med jobcentrene resulterer i et godt forløb og ikke en følelse af at komme i klemme.

”Ministeren taler om mere værdighed i behandlingen af borgerne, og han kan være helt sikker på, at det også er med netop dét udgangspunkt, at arbejdet i landets jobcentre foregår. Men vi administrerer også en lovgivning – udstukket og bestemt af Folketinget vel at mærke – som stiller krav til folk, og som ikke altid harmonerer med borgernes egne ønsker. Hvis vi for alvor vil gøre noget her, er der derfor brug for, at de mange regler og retningslinjer på området, som indsnævrer arbejdsrummet for sagsbehandlerne på jobcentrene, lempes, så vi i stedet kan få lov til at sætte borgerne i centrum,” siger Martin Damm, der er næstformand i KL og fortsætter:

”Vi håber, at de tiltag, som vi nu har fremlagt, kan skabe værdi på to måder. For det første skal borgerne opleve, at de forløb, som de gennemgår i jobcentret, i langt højere grad er fleksibelt og tager højde for deres situation. For det andet så skal de også være med til at lette den administrative byrde, og samtidig gøre sagsbehandlingstiden væsentligt kortere, hvilket igen også skal komme borgerne til gode, siger Martin Damm.

Kommunerne kan sikre bedre ressourceforløb

Mange af udfordringerne på området kan løses ved at se på de lovmæssige rammer. Kommunerne kan dog også selv byde ind med konkrete tiltag – eksempelvis i forhold til brugen af ressourceforløb. 

Mange borgere har i dag stor glæde af deres ressourceforløb, og forløbene kan ofte med fordel tænkes ind langt tidligere i de enkelte sager. Ligeledes har kommunerne et ansvar for at sikre, at der sker en løbende evaluering – både af igangværende forløb, men også af om der er borgere, som har brug for ressourceforløb.

"Det er vigtigt, at landets kommuner har fokus på ressourceforløbene som et effektivt værktøj. For de borgere, som kommer i et forløb, er det dog lige så vigtigt, at der løbende sker en evaluering, så der hele tiden er mål og retning på indsatserne så borgerne føler, at det giver mening. Det er en vigtig kommunal opgave og i KL vil vi sætte øget fokus på kommunernes ansvar for blandt andet tværfagligt samarbejde, så borgerne oplever en sammenhængende og koordineret indsats," siger Martin Damm. 

×

Log ind