11. marts 2019

Kulturen spiller en stor rolle for den kommunale sammenhængskraft

En ny analyse peger på kulturens store værdi og betydning ift. sammenhængskraft, dannelse og udvikling og understreger nødvendigheden af, at politikerne taler kulturen op. Alt sammen noget, som KL’s Kultur-, Erhverv- og Planudvalg arbejder aktivt med.

Onsdag den 6. marts offentliggjorde Altingets kulturpolitiske netværk og Tænketanken Mandag Morgen ”Mellem ballet og biografer”, som er den første analyse af kulturens betydning ifølge danskerne. I kulturanalysen har 2.000 borgere mellem 18 og 75 år forholdt sig til spørgsmål om kulturens rolle, kulturens betydning og kulturens finansiering. 

Analysen viser, at danskerne er storforbrugere af kultur, og at de værdsætter kunst og kultur meget højt. Det flugter med at KL’s synspunkt om, at kulturen har en særlig værdi, både i sin egen ret og som del af andre kommunale sammenhænge i den kommunale helhed. KL har derfor også de seneste år øget indsatsen omkring formidling, udvikling og samarbejder omkring kulturområdet.

”Vi har i KL’s Kultur-, Erhverv- og Planudvalg besluttet, at kulturen skal have et særligt fokus for udvalgets arbejde i de kommende år. Vi sætter bl.a. indsatser i gang omkring kultur- og fritidslivets betydning for sammenhængskraften i lokalsamfund, og det må man sige, at borgernes besvarelser i kulturanalysen bakker op om,” siger Leon Sebbelin, der er formand for KL’s Kultur-, Erhverv-, og Planudvalg.

Størstedelen af danskerne peger i undersøgelsen på, at kulturen i lokalsamfundene bidrager til at styrke den lokale sammenhængskraft, og at lokale kulturoplevelser giver en følelse af tilknytning til forståelsen for deres medborgere i lokalsamfundet.

Børns dannelse og udvikling

Analysen viser også, at kulturens rolle ift. børns dannelse og udvikling i høj grad er noget, der ligger borgerne på sinde. Mere end 8 ud af 10 danskere mener, at kulturoplevelser i barndommen er med til at stimulere børns fantasi, at kunst og kultur gavner børns faglige kompetencer og udvikling og understøtter børns faglige læring, og 72 pct. mener, at kulturoplevelser bidrager til at styrke relationer mellem børn.

Også i denne forbindelse har Kultur-, Erhverv- og Planudvalget besluttet at sætte et arbejde i gang, som bl.a. kommer til at knytte sig til Åben Skole, hvor samarbejder med kulturinstitutioner skal undersøges, understøttes og udvikles.

Finansiering af kulturen

Når danskerne bliver spurgt, hvor stor en del af kulturlivet, der skal finansieres af offentlige midler, er der opbakning til, at hovedparten af kulturlivet skal have tilskud, og at tilskuddene skal gå til både brede og smalle tilbud. Lidt over halvdelen af danskerne er mest enige i, at ”et stærkt kulturliv er en del af det grundlag, samfundet er bygget på. Derfor er det nødvendigt, at det offentlige er med til at finansiere en stor del af kunst- og kulturlivet”. Dette er helt i tråd med den danske praksis for, at både stat og kommuner tager del i finansieringen af store dele af dansk kulturliv.

Særligt biblioteker og museer står højt på listen over kulturtilbud, som danskerne sætter pris på, og bliver også vurderet som de institutioner, der særligt bør støttes af offentlige midler. Kommunerne bidrager med 2,6 mia. kr. til bibliotekernes drift og er ligeledes hovedbidragsyder til museerne med ca. 670 mio. kr. årligt, hvor staten står for ca. 450 mio. kr. 

”Vi glæder os selvfølgelig over, at der er samklang mellem borgernes ønsker og praksis, og at de mener, at biblioteker og museer er vigtige kulturinstitutioner i Danmark. Vi har et godt samarbejde med staten om finansieringen af vores kulturinstitutioner, men samtidig må vi bare konstatere, at det er kommunerne, der er hovedbidragsydere ift. kulturområdet, og at staten gradvist bidrager mindre og mindre over en bred kam. Det er en situation, vi er opmærksomme på og også har en dialog med både staten og kulturinstitutionerne om. For vi er helt på linje med borgerne ift., at kulturens rolle og værdi er unik og skal bevares,” siger Leon Sebbelin.