05. marts 2019

KL sætter det gode ældreliv til debat

Med 12 spørgsmål i bagagen tager KL’s Sundheds- og Ældreudvalg de kommende måneder rundt i landet for at debattere med lokale politikere og aktører på ældreområdet, hvad et godt ældreliv er.

Frem mod 2030 stiger antallet af borgere i Danmark over 80 år med hele 69 pct. Det betyder, at de ældre kommer til at lægge beslag på flere ressourcer i kommunerne, almen praksis og på sygehusene. Samtidig står kommunerne over for udfordringer med at finde kvalificeret personale til de stigende opgaver på ældreområdet, fordi store medarbejderårgange går på pension, og fordi optaget på uddannelserne har været faldende.

De ældre selv, medarbejderne, de pårørende og civilsamfundet spiller en vigtig rolle, og det er, når vi samarbejder, at vi allerbedst kan støtte den ældre i at kunne mest muligt selv.
Jette Skive, formand for KL's Sundheds- og Ældreudvalg

Det er derfor tid til en drøftelse af, hvordan kommunerne i samarbejde med andre aktører i samfundet kan bidrage til, at borgere kan leve et værdigt og selvstændigt ældreliv. Til det formål har KL udarbejdet debatoplægget ”Hvad er et godt ældreliv?”, som KL’s Sundheds- og Ældreudvalg de kommende måneder vil debattere med lokalpolitikere over hele landet.

”Ældreområdet er under forandring. Vi får både flere meget friske ældre, men vi har også en lille gruppe meget dårlige ældre, der har behov for meget hjælp fra kommunen. Samtidig vil antallet af de ældste ældre vokse massivt de kommende år. Men for de fleste er behovet for hjælp meget lille frem mod 80 år – så spørgsmålet er, om vi overhovedet er ’ældre’, bare fordi vi har rundet de 65 år?” Spørger Jette Skive, formand for KL’s Ældre- og Sundhedsudvalg, og fortsætter: 

”Vi skal sikre os, at dem med de største behov får den nødvendige hjælp. Samtidig er det vigtigt, at vi hjælper de ældre til at kunne bibeholde og forbedre deres funktionsevne og helbredstilstand så længe som muligt. Derfor sætter vi nu fokus på, hvordan vi sikrer os, at borgerne får den bedste pleje i forhold til deres behov.”

Sammen er vi bedst

Debatoplægget sætter fokus på nogle af de områder, hvor vi kan tænke ældreområdet anderledes, end vi gør i dag.

”Vi kommer ikke med færdigstrikkede løsninger, men spørgsmål til debat. Ét svar har vi dog – nemlig at vi ikke kan løse opgaven alene i kommunerne. De ældre selv, medarbejderne, de pårørende og civilsamfundet spiller en vigtig rolle, og det er, når vi samarbejder, at vi allerbedst kan støtte den ældre i at kunne mest muligt selv,” siger Jette Skive.

Kommunernes bud på et godt ældreliv

KL’s Sundheds- og Ældreudvalg afholder i alt 4 kommunale debatmøder på tværs af landet med deltagelse af kommunalbestyrelsesmedlemmer med ansvar for sundheds- og ældreområdet. Efterfølgende afholdes et åbent debatmøde for aktører og interessenter på sundheds- og ældreområdet. Målet er, at KL inden udgangen af 2019 kan komme med et politisk udspil.

”Jeg glæder mig meget til sammen med de øvrige medlemmer af KL’s Sundheds- og Ældreudvalg at tage debatten med vores kollegaer i kommunalbestyrelserne landet over. Jeg ser det her som en ret unik mulighed for, at vi sammen kan få de gode eksempler på bordet, inspirere hinanden, få taget de vigtige diskussioner og sammen komme frem til kommunernes bud på, hvordan vi sikrer en god og værdig ældrepleje også i årene fremover,” siger Jette Skive. 

Læs mere og tilmeld dig de 4 debatmøder

12 debatspørgsmål: 

TEMA 1: Ældre er forskellige – og skal behandles forskelligt

 • I hvilket omfang skal vi som kommuner stille tilbud til rådighed for de mange ældre, der er sunde og aktive?
 • Hvordan kan borgerens mål for et godt ældreliv blive omdrejningspunktet for den indsats, kommunen yder, når borgeren rammes af svækkelse og sygdom?
 • Hvordan kan kommunerne understøtte, at borgere med svær sygdom får en værdig tilværelse, hvor der tages hånd om deres sygdom i nærmiljøet?

TEMA 2: Medarbejderne skal kunne løse de rette opgaver på det rette tidspunkt

 • Kan andre medarbejdergrupper end de klassiske faggrupper på sundheds- og ældreområdet inddrages i arbejdet med borgernes plejebehov?
 • Hvordan kan kommunerne sikre, at der både leveres effektiv pleje af høj kvalitet og samtidig opfylde borgerens behov for, at færrest mulige medarbejdere indgår i plejen af den enkelte borger?
 • Hvilke opgaver skal teknologien bruges til at løse på sundheds- og ældreområdet?

TEMA 3: Pårørende er en vigtig partner på ældreområdet

 • Hvordan kan kommunen indgå i et samarbejde med de pårørende, og kan kommunen forvente, at de pårørende stiller sig til rådighed, når deres nærmeste bliver svækkede eller syge?
 • Hvor omfattende bør kommunernes tilbud være til de pårørende, der har det svært?
 • Hvordan forebygger vi ensomhed og udsathed hos ældre, der ikke har nogle pårørende?

TEMA 4: Civilsamfundet og kommunen kan sammen løse store udfordringer

 • Hvilke forventninger kan kommunen have til borgernes deltagelse i civilsamfundet?
 • Hvordan sikres det, at medarbejdere og frivillige mest hensigtsmæssigt samarbejder omkring de ældre?
 • Hvor meget plads kan kommunerne give de frivillige inden for lovgivningens rammer?