19. februar 2019

Svagt stigende kommunale sagsbehandlingstider

Nye tal for kommunernes sagsbehandlingstider på bygge- og miljøområdet viser, at kommunerne overholder aftalte servicemål for miljøgodkendelser og går en smule over for byggesager.

En ny opgørelse fra KL af kommunernes sagsbehandlingstider for 2018 viser, at sagsbehandlingstiderne for miljøgodkendelser af virksomheder ligger inden for de aftalte servicemål. For Bilag 1-virksomheder, som vurderes at have væsentlig risiko for at forurene miljøet, er sagsbehandlingstiden steget fra 107 til 112 dage. For bilag 2-virksomheder, som er produktionsvirksomheder, der kan forurene miljøet, er sagsbehandlingstiden uændret på 83 dage. Servicemålene på hhv. 200 og 130 dage er overholdt.

For byggesagerne bevæger landsgennemsnittet for tre ud af fem kategorier sig en smule over servicemålene. Der er tale om en forlænget sagsbehandlingstid på to til fem dage for simple konstruktioner, industri- og lagerbygninger samt etagebyggeri og erhverv. Samtidig er det antal sager, der ligger inden for servicemål faldet fra 70 til 67 pct. siden sidste opgørelse.

”Der bliver bygget rigtig meget mange steder i landet disse år. Det er også slået igennem i enten flere eller mere komplekse og tidskrævende byggeansøgninger," fortæller Jacob Bjerregaard, formand for KL’s Miljø- og Forsyningsudvalg.

Der bliver bygget rigtig meget mange steder i landet disse år. Det er også slået igennem i enten flere eller mere komplekse og tidskrævende byggeansøgninger.
Jacob Bjerregaard, formand for KL’s Miljø- og Forsyningsudvalg

For simple konstruktioner er antallet af ansøgninger steget med 25 pct. ift. 2017. For de erhvervsrettede byggerier er antallet af ansøgninger på landsplan faldet med 18 pct. siden 2017. Til gengæld er det ofte store og komplekse byggerier, der søges om. Byggerier, som fx kræver selvstændig infrastruktur og vejanlæg eller har meget komplicerede brandforhold, hvor der også skal indhentes godkendelse hos andre myndigheder.

Stigningen i antallet af ansøgninger sker samtidigt med, at kommunerne er i gang med at implementere et helt nyt regelsæt på byggesagsområdet, som giver en del merarbejde. Usikkerhed om de nye regler både hos borgere og virksomheder øger kravene til kommunernes vejledningsindsats og giver også flere tilbageløb på en ansøgning, inden den kan afgøres.

"Det er klart, at det koster lidt på sagsbehandlingstiden. Og selvom arbejdsmarkedet for erfarne byggesagsbehandlere er presset i kommunerne, lykkedes det alligevel kommunerne stort set at holde sagsbehandlingstiderne, så borgere og virksomheder kan komme videre med deres projekter. Det er flot arbejde," siger Jacob Bjerregaard.

Faktaboks - måltallene

Servicemålkategorier

Servicemål

  Gennemsnitlig sagsbehandlingstid,
  98 kommuner
  1. januar - 31. december 2018

Byggesager: Simple konstruktioner

40 dage

42 dage

Byggesager: Enfamilieshuse

40 dage

39 dage

Byggesager: Industri – og lagerbygninger

50 dage

55 dage

Byggesager: Etagebyggeri erhverv

55 dage

57 dage

Byggesager: Etagebyggeri Bolig

60 dage

50 dage

Miljøsager:    Bilag 1-virksomheder

200 dage

112 dage

Miljøsager:    Bilag 2-virksomheder

130 dage

83 dage

Kommunernes sagsbehandlingstid opgøres fra en virksomhed har sendt en ansøgning, til kommunen enten har godkendt eller givet afslag på ansøgningen. Der opgøres statistik på sager indsendt fra 1. juli 2016, som er afgjort i 2018. Sager indsendt før denne dato indgår ikke, uanset at de er afgjort efter 1. juli 2016. Igangværende sager indgår ikke i statistikken.