24. februar 2019

KL: En offerfond vil være rette løsning for ofre for overgreb

Hensynet til ofrene er det vigtigste i sager om overgreb. Men som reglerne er i dag, må en kommune ikke automatisk udbetale godtgørelse. KL foreslår, at der oprettes en national offerfond, som kan give ofrene en officiel undskyldning og godtgørelse.

De seneste år har en række sager om kommuners ansvar været prøvet ved de danske domstole i  sager om overgreb på børn.

Sagerne har haft forskelligt udfald, men én ting står fortsat klart: Der er ikke to sager eller to domme, som er ens. Kommunerne vil fortsat altid skulle foretage en grundig vurdering af nye konkrete sager, før der kan træffes en afgørelse om, hvad næste skridt er.

”Som lovgivningen er i dag, må en kommune ikke udbetale godtgørelse, hvis ikke kommunen har pådraget sig et ansvar. Det skyldes et generelt princip, der gælder i en retsstat som DK, nemlig at offentlige myndigheder – stat, kommuner og alle andre offentlige myndigheder – altid skal have hjemmel til alt. Det gælder for indgreb over for borgerne – påbud, tvangsfjernelser og meget andet – og det gælder også når en offentlig myndighed skal udbetale penge i alt fra sager om kontanthjælp til godtgørelser,” siger KL’s juridiske chef Pernille Christensen og fortsætter:

”Vi oplever i vores dialog med kommunerne, at der er et stort ønske om så skånsomme forløb for borgerne som muligt. Men der er desværre et regelgrundlag, som gør, at kommunerne og andre offentlige myndigheder simpelthen ikke bare i alle sager kan indgå forlig og udbetale godtgørelse – uanset hvor gerne en kommune ellers ville. Det er kun hvis en ny sag, ud fra den retspraksis vi nu har, må formodes at ende med, at kommunen dømmes til at betale godtgørelse, at kommunen har mulighed for at indgå forlig om en godtgørelse.”

Det officielle Danmarks undskyldning

KL har derfor ad flere omgange foreslået at oprette en såkaldt offerfond, der kan stå for udbetaling af godtgørelse til personer, der som børn har været udsat for overgreb – uden at der skal bruges mange menneskelige og økonomiske ressourcer på at føre retssager.

Udbetaling af  godtgørelse fra fonden ville betyde, at det officielle Danmark anerkender, at de pågældende børn har været udsat for et svigt. En offerfond forhindrer ikke ofrene i at anlægge sag mod de relevante myndigheder, hvis de ønsker det.

”Ingen har lyst til at se ofre for seksuelle overgreb blive trukket igennem lange retssager og mediemøllen. Det forekommer absurd, at en række advokater tjener en masse penge, som ikke rigtig står mål med det beløb ofrene – måske – får,” siger Pernille Christensen og fortsætter: 

”Vi kender fx princippet om en offerfond fra den ordning, der er for voldsofre, hvor staten via et nævn yder erstatning og godtgørelse for personskade til personer, der udsættes for vold - fx hvis man er i byen og bliver slået ned. Hvordan vi på bedste vis kan udarbejde en model, der først og fremmest har ofrenes bedste for øje, vil vi meget gerne i dialog med regeringen og andre aktører på området om.”