16. december 2019

En samlet Lærerkommission har fremlagt sine anbefalinger

Lærerkommissionen har d.d. offentliggjort sin rapport og sine anbefalinger til KL og Lærernes Centralorganisation. Det er en samlet lærerkommission med deltagelse af både lærere og skolechefer, der står bag rapporten.

Lærerkommissionen har netop afleveret sin rapport til KL (Kommunernes Landsforening) og LC (Lærernes Centralorganisation) på et pressemøde på Gungehusskolen i Hvidovre Kommune. Rapporten kommer efter 16 måneders intensivt kommissionsarbejde, der har budt på fire større undersøgelser, 27 skolebesøg i 23 kommuner samt næsten 300 samtaler med vigtige aktører på skoleområdet.

Formand for Lærerkommissionen, Per B. Christensen, udtaler om arbejdet:

”Da jeg sidste år sagde ja til at blive formand for kommissionen, forventede jeg en svær og arbejdskrævende, men også meget spændende opgave. Det har det været. Kommissionsmedlemmerne har bidraget med meget forskellige perspektiver på, hvor de vigtigste problemer lå, og hvor løsningerne skulle findes. Vi har lyttet til og bøjet os mod hinanden – ud fra en fælles vilje til at nå et resultat, som skolen kan være tjent med. Nu står vi her 16 måneder senere og er enige om en rapport og en række anbefalinger, der samtidig bygger på et solidt og omfattende vidensgrundlag. Vi tror på, at vi nu har givet parterne det fornødne grundlag for at nå i mål med en ny arbejdstidsaftale. Rapporten bidrager til, at parterne finder en ny vej, der kan tilgodese legitime mål for begge parter.”

Rapporten og anbefalingerne følger tre hovedspor, der understøtter hinanden og peger i samme retning: en ny arbejdstidsaftale, en styrket lærerprofession og en tydelig lokal skoleledelse.

"Kommissionen har gjort et vigtigt og stort arbejde, som vil være brugbart for parterne i forhandlingsrummet. Det analysearbejde, der ligger til grund for kommissionens rapport, er grundigt og et rigtig solidt og fælles udgangspunkt for at lave helt nødvendige aftaler for folkeskolen og dens lærere. Derudover lægger kommissionen vægt på samarbejde på alle niveauer - både på vejen mod en arbejdstidsaftale, men også som en central del af løsningen. Det er nu op til os parter at realisere det samarbejde, så vi sammen kan drive folkeskolen tilbage. på sporet og sikkert ind i fremtiden,” lyder det fra Anders Bondo Christensen, formand for LC, om Lærerkommissionens rapport og anbefalinger, som blev præsenteret i dag.

”Jeg vil gerne takke Lærerkommissionen for en grundig og omfattende rapport, som jo helt tydeligt er gennemsyret af en stor kærlighed til og respekt for folkeskolen. En kærlighed og respekt som vi alle deler. Det er vigtigt, at børnene får den bedste skole at gå i, og at vores medarbejdere får ordentlige rammer at udføre deres vigtige opgave i. Lærerkommissionens anbefalinger giver os et godt grundlag for at få landet en aftale, så vi derefter sammen kan sætte fuldt fokus på den fortsatte udvikling af den folkeskole, vi gerne vil have. Vi ser nu frem til at dykke ned i rapportens anbefalinger og komme i gang med et konstruktivt forhandlingsforløb.” Sådan siger Jacob Bundsgaard, formand for KL’s bestyrelse.

Rapport

Rapport Læs Lærerkommissionens rapport

Hele rapporten inkl. bilag kan læses her

Parternes forhandlinger om en arbejdstidsaftale

Parterne vil nu gå i gang med at læse rapporten i sin helhed samt det omfattende bilagsmateriale og forberede sig på forhandlinger om en ny arbejdstidsaftale. Lærerkommissionens rapport skal indgå i parternes kommende forhandlinger.

Kort om Lærerkommissionen

Lærerkommissionen er nedsat af KL og LC som en del af den aftale, der blev indgået mellem parterne ved overenskomstforhandlingerne i 2018. Resultatpapiret om lærernes arbejdstid fra forhandlingerne har således udgjort kommissoriet for kommissionens arbejde; det er gengivet i fuld længde i bilag 1. Kommissionens arbejde omfatter folkeskoleområdet samt ungdomsskoler og kommunale sprogcentre, der er omfattet af samme arbejdstidsregelsæt for lærerne.

Lærerkommissionen er en uafhængig undersøgelseskommission, der har haft til opgave at afdække og komme med forslag og anbefalinger i forhold til arbejdstid og øvrige initiativer med det formål at skabe størst mulig kvalitet i undervisning, understøtte et godt arbejdsmiljø og styrke den professionelle kapital.

Kommissionen har indsamlet viden fra forskning, egne undersøgelser, skolebesøg samt dialog med en bred kreds af aktører på skoleområdet. Med afsæt i denne viden har kommissionen udarbejdet sine anbefalinger.

Arbejdet er gennemført i perioden august 2018 til december 2019, og kommissionen har afholdt i alt 16
kommissionsmøder.

Kommissionens medlemmer

Formand: Per B. Christensen. Formand for Akkrediteringsrådet for de videregående uddannelser. Tidligere formand for følgegruppen om læreruddannelsen og senest medlem af ekspertgruppen om samme uddannelse. Medlem af A. P. Møller Fondens vurderingsudvalg vedr. Folkeskoledonationen. Tidligere børne- og kulturdirektør i Næstved og tidligere formand for Børne- og kulturchefforeningen. Uddannet lærer.

Lærer David Møller, Store Heddinge Skole i Stevns Kommune, hvor han frem til 2018 har været lærer i både almen- og specialklasser. Underviser aktuelt på Stevns Kommunes læse- og skrivekompetencecenter. I perioden 2014-18 kredsstyrelsesmedlem i Lærerkreds 44, Køge og Stevns. Folkeskolelærer siden 1999.

Lærer Lars Søltoft Buur Holmboe, Mølholmskolen i Vejle Kommune. Har erfaring fra flere lokale udviklingsarbejder og er meget engageret i den lokale skoleudvikling i Vejle Kommune. Folkeskolelærer siden 2005.

Chef for Uddannelse og Læring Ulla Riisbjerg Thomsen, Vejle Kommune. Tidligere skoleleder i 12 år og tidligere
tilknyttet University College Lillebælt som uddannelseschef på lærer- og pædagoguddannelserne. Uddannet lærer.

Skolechef Flemming Skaarup, Horsens Kommune, tidligere skolechef i Varde Kommune og tidligere skoleleder i Middelfart og viceskoleleder i Vejle. Uddannet lærer.

Professor Lotte Bøgh Andersen, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, og VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd). Er desuden leder af Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse og har i mange år forsket og undervist i motivation, ledelse og styring i offentlige (og private) organisationer. I 2017-18 medlem af Ledelseskommissionen.

Forskningschef Andreas Rasch-Christensen, VIA University College, ph.d. Har en omfattende erfaring med at gennemføre og lede forsknings- og evalueringsopgaver inden for pædagogiske og socialfaglige områder. Forfatter til flere bøger og videnskabelige artikler. Medlem af en lang række råd og udvalg.

Højesteretsdommer Lars Hjortnæs, derudover næstformand for Arbejdsretten, formand for Retsplejerådet og tidligere chef for Justitsministeriets Lovafdeling.

Pressehenvendelser

Ønsker om interviews eller lignende bedes rettet til følgende:

Lærerkommissionen
Sekretariatschef, Mads Mikkelsen
Tlf.: 2835 7278
Mail: mm@laererkommissionen.dk

KL
Pressechef, Line Oxholm Thomsen
Tlf.: 3370 3536
Mail: LNT@kl.dk

LC
Pressechef, Jens Dissing Munk
Tlf.: 3017 8874
Mail: jdm@dlf.org