Uddannelse

Sundhedsuddannelser

På denne side kan du læse om sundhedsuddannelserne. Her er beskrevet et udvalg af de relevante projekter og udviklinger på området.

Sunhedsuddannelser

Sundhedsuddannelserne indbefatter bl.a. Social- og sundhedsuddannelserne, Sygeplejerskeuddannelsen, Ergoterapeutuddannelsen, Fysioterapeutuddannelsen, Serviceassistentuddannelsen og Ernæringsassistentuddannelsen.

Det er en central del af KL's interessevaretagelse at deltage i relevante råd, nævn og udvalg på uddannelsesområdet. På sundhedsuddannelsesområdet har KL fast repræsentation i følgende råd:

  • Fagligt udvalg for Pædagogisk assistent- og Social- og sundhedsuddannelserne (PASS)

  • Efteruddannelsesudvalget for Pædagogiske og Social- og sundhedsområdet (EPOS)

  • Specialuddannelsesrådet for Sundhedsplejerskeuddannelsen

  • Sundhedsstyrelsens råd for Sygeplejerskers videre- og specialuddannelser (SSVS)

Dimensionering af SOSU og PAU 2017/18

Kommuner og regioner er ifølge erhvervsuddannelseslovgivningen LBK 271 §43 stk. 4. forpligtede til oprette praktikpladser til SOSU-hjælper- og SOSU-assistentuddannelsen samt den pædagogiske assistentuddannelse. Antallet af praktikpladser skal modsvare behovet for færdiguddannede i regionen.

Dimensioneringen er den årlige fastsatte antal minimumspladser på uddannelserne. For 2017-2018 er dimensioneringen fastsat i en politisk aftale mellem KL, LO, Danske Regioner og staten. Aftalen indebærer, at kommunerne i aftaleperioden årligt opretter min. 2.200 SOSU-hjælper-pladser og 3.226 SOSU-assistent-pladser.

Klik her for at læse dimensioneringsaftalen om offentlige praktikpladser på SOSU og PAU.

For at sikre at antallet af pladser på uddannelsen modsvarer behovet i de regionale KKR områder, er den nationale dimensionering fordelt i fem kvoter svarende til fordelingen af ældre i kommunerne. KKR godkender i 1. kvartal dimensioneringen for det kommende. De fem regionsråd er ligeledes forpligtede til at stille pladser til rådighed - dog kun for SOSU-assistentuddannelsen.

Se den kommunefordelte dimensionering nedenfor.

  • PDF

    Dimensionering af SOSU og PAU 2018.pdf

Revision af SOSU-uddannelsen 2016

Fra den 1. januar 2017 er Social- og sundhedsuddannelsen omlagt til to selvstændige uddannelser hhv. Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent. Ændringen indebar, at den trindelte assistentuddannelses trin 1 (hjælper) og trin 2 (assistent) blev lagt sammen. Formålet med omlægningen var at styrke assistenternes faglige niveau samt øge deres fokus på sammenhængende indsatser for borgere og patienter – både i form af tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.

Med omlægningen blev rækkefølgen af de tre praktikområder lagt fast startende med det nære sundhedsvæsen (40 uger), herefter psykiatrien (18 uger) og slutteligt det somatiske område (40 uger) med særligt fokus på det sammenhængende patientforløb.

Ligeledes overtog kommunerne en mindre andel af regionernes praktik herunder skal flere elever i psykiatripraktik i kommunalt regi. Samtidig ændres den somatiske sygehuspraktik fra 16 til 12 uger. Opgaven med at finde det nødvendige antal praktikpladser til psykiatripraktikken påhviler (for den kommunale andel af opgaven) den enkelte kommune.

Særlig betydning får omlægningen ift. psykiatripraktikken. I og med at det samlede antal elever er øget, skal kommunerne stille flere praktikpladser til rådighed i psykiatripraktikken. På landsplan øges dimensioneringen på assistentuddannelsen med ca. 1.000 pladser. Implementeringen af de nye uddannelser følges tæt af KL.

Reform af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser 

I 2014 igangsattes et projekt af Uddannelses- og Forskningsministeriet, der havde til formål at sikre, at fremtidige dimittender på de sundhedsfaglige professionsuddannelser besidder de relevante kompetencer, som efterspørges i sundhedsvæsnet. Udviklingsprojektet blev afsluttet med udstedelse af nye bekendtgørelser og uddannelsesordninger for 9 sundhedsfaglige professionsuddannelser i august 2016.

KL var repræsenteret i arbejdet i den centrale styregruppe såvel som i fire af de ni nedsatte monofaglige arbejdsgrupper. De øvrige repræsentanter var Danske Regioner, Sundhedsstyrelsen, Sundhedskartellet, Danske Professionshøjskoler og Styrelsen for Videregående Uddannelser. Styregruppen vedtog undervejs tre centrale dokumenter, og herunder fremgår notatet med den juridiske ramme for udviklingen.

Notat: Juridisk ramme for udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser

Til at følge og understøtte implementeringen af de reviderede sundhedsprofessionsuddannelser vedtog styregruppen, at der for hver uddannelse findes en monofaglig følgegruppe. KL er repræsenteret i de fire: Sygeplejerske, Ernæring- og Sundhed, Fysioterapeut og Ergoterapeut. De monofaglige følgegrupper skal sikre, at de enkelte uddannelser opfylder de ændrede kompetencebehov.

KL initiativ mhp. at følge implementeringen

Med de reviderede sundhedsuddannelser vedtager hver Professionshøjskole sin egen studieordning. For Sygeplejerskeuddannelsen er der således 7 forskellige uddannelsesordninger. Med henblik på at følge og understøtte implementeringen har KL oprettet en kommunal følgegruppe: KL's sundhedsuddannelsesforum.

Formålet er at koordinere samt indhente kommunale erfaringer og viden om implementeringen af de nye studieordninger på Ergoterapeut, Fysioterapeut, Ernæring og sundhed samt Sygeplejerskeuddannelsen. Samtidig skal forummet sikre videndeling kommunerne imellem på baggrund af anbefalingerne fra Next Practice. Foruden de fire professionsbacheloruddannelser har KL også inddraget erhvervsuddannelsen  Social- og sundhedsassistenter i sundhedsuddannelsesforummet.

Ny specialuddannelse for sygeplejersker

Sundhedsstyrelsen har på Sundhedsminister Ellen Trane Nørbys foranledning nedsat en arbejdsgruppe med det formål at komme med forslag til en ny specialuddannelse for sygeplejersker i kommuner og almen praksis. Formålet med den nye specialuddannelse er ifølge kommissoriet, at uddannelsen skal hæve de kommunale sygeplejerskers kompetencer herunder styrke de kliniske kompetencer samt sikre et større teoretisk videngrundlag. Et centralt tema i specialuddannelsen forventes at blive at forbedre sygeplejerskernes håndtering af patienter med tværsektorielle patientforløb for at understøtte det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

KL er repræsenteret med tre medlemmer i arbejdsgruppen. Herudover er Danske Regioner, samt en række andre parter repræsenteret.

Der er på nuværende tidspunkt aftalt 4 møder i arbejdsgruppen i løbet af efteråret 2017:

4. september, kl. 10.30 -14.30
5. oktober, kl. 10.30 -14.30
2. november, kl. 10.30 -14.30
7. december, kl. 10.30 – 14.30

Møderne afholdes i Sundhedsstyrelsen.

Se arbejdsgruppens kommissorium og medlemsliste nedenfor. 

Sundhedsplejerskeuddannelsen

Uddannelsen til sundhedsplejerske er en specialuddannelse af 1½ års varighed, hvoraf ½ år er praktik, som foregår i en kommune, hvor man som sygeplejerske er ansat i en uddannelsesstilling. Uddannelsen er SU-berettiget i teoriperioderne og lønnet i praktikken. Den teoretiske del af uddannelsen foregår enten på Professionshøjskolen Metropol i København eller VIA i Aarhus. Optagelse på uddannelsen forudsætter en ansættelsesaftale med en kommune for praktikken. Uddannelsen er hjemlet i en bekendtgørelse udstedt af Sundhedsstyrelsen.

Next Practice

Det danske sundhedsvæsen er under forandring, og de sundhedsfaglige opgaver, som kommunerne varetager i dag, vil ændre sig markant over de næste 10-15 år. For at realisere det nære sundhedsvæsen i kommunerne og understøtte forandringerne, skal de sundhedsfaglige medarbejdere rustes til de nye opgaver.

D. 7. januar 2014 lancerede KL udspillet "Next Practice - Udvikling af det nære sundhedsvæsen gennem bedre sundhedsuddannelser". Her kommer KL med konkrete anbefalinger til seks uddannelser: Social- og sundhedsassistent, Sygeplejerske, Fysioterapeut, Ergoterapeut, Tandlæge og Speciallæge i almen medicin. Formålet er at formulere en række pejlemærker for sundhedsuddannelserne, så de udvikles til at understøtte kommunernes fremtidige opgaver i såvel det nære sundhedsvæsen som i samarbejdet med de specialiserede supersygehuse. Fælles for anbefalingerne til de seks uddannelser er, at der er behov for nye og bredere kompetencer hos de ansatte i det kommunale sundhedsvæsen.

Klik her for at læse udspillet

Klik her for at læse KL's pressemeddelelse