Tværgående aftaler Fravær

Barnets 1. og 2. sygedag

Fortolkningsbidraget er udarbejdet med henblik på at skabe klarhed over reglerne om barnets 1. og 2. sygedag.

Det fremgår af de enkelte overenskomster, at der kan gives hel eller delvis tjenestefrihed med løn til pasning af et sygt barn på dettes første og anden sygedag, hvis:

- barnet er under 18 år, og
- har ophold hos den ansatte, og
- fravær er nødvendigt af hensyn til barnet, og
- det er foreneligt med forholdene på tjenestestedet.

Personkreds:

Et barn betragtes altid som havende ophold hos den ansatte, når det opholder sig hos sin biologiske far og/eller mor eller opholder sig hos sine adoptivforældre.

Tilsvarende gælder, hvor den ansatte har forældremyndighed over det hjemmeboende barn - uden at være biologisk- eller adoptivforælder.

Tilfælde, der falder uden for ovennævnte, må afgøres efter et konkret skøn. Vejledende herfor bør være dels hensynet til barnets tarv og den ansattes tilknytning  til barnet. Som hovedregel vil det være rimeligt at lægge til grund, at der kan gives tjenestefrihed til en ansat, der har samme folkeregisteradresse som barnet på sygdomstidspunktet. Denne hovedregel finder dog ikke anvendelse, hvis den ansatte lever i kollektiv eller anden form for bofællesskab, hvor man f.eks. efter tur passer kollektivets/bofællesskabets syge børn.

Efter en konkret vurdering kan der således gives tjenestefrihed til afholdelse af barnets 1. og 2. sygedag til en "papforælder". Det afgørende er hensynet til barnets tarv og den ansattes tilknytning til barnet.

Barnets 1. sygedag:

Om et barns sygdom kan begrunde tjenestefrihed må bero på en konkret vurdering af sygdommens art sammenholdt med barnets alder. Afgørende i alle tilfælde er, at der er et akut pasningsbehov, som nødvendiggør fraværet.

Barnets 1. sygedag er som udgangspunkt den kalenderdag, hvor barnet bliver syg. Hvis barnet bliver sygt sent på døgnet og det som følge heraf ikke er muligt at finde anden pasningsmulighed, vil barnets 1. sygedag dog være den efterfølgende kalenderdag.

Bliver barnet eksempelvist syg på en fridag, så har medarbejderen ikke mulighed for at holde barnets 1. sygedag på den efterfølgende arbejdsdag. I dette tilfælde kan medarbejderen holde barnets 2. sygedag, såfremt det ikke har været muligt at finde anden pasningsmulighed.

Det er kun muligt at holde barnets 1. sygedag én gang. Dette gælder i de tilfælde, hvor begge forældre er kommunalt, regionalt eller statsligt ansat samt i de tilfælde, hvor den ene af forældrene er privat ansat og den anden forældre er offentligt ansat.

Spørgsmålet om fortolkning af barnets 1. sygedag har tillige været behandlet i en faglig voldgift mellem Kristelig Fagforening og Kristelig Arbejdsgiverforening af 5. juli 2005. KL skal i den forbindelse henvise til KL’s indlæg på arbejdsgiverweb den. 27. juli 2005, som fortsat er gældende. 


KL’s indlæg på arbejdsgiverweb af 27. juli 2005 er vedhæftet.

Barnets 2. sygedag:

Barnets 2. sygedag kan afholdes fra den 1. april 2009. Barnets 2. sygedag holdes i forlængelse af barnets 1. sygedag efter de samme kriterier som gælder for afholdelse af barnets 1. sygedag. Det vil sige, at det også her er afgørende, at der er opstået et akut pasningsbehov, der gør fraværet nødvendigt.

Barnets 2. sygedag afholdes på den efterfølgende kalenderdag uanset om det er en arbejdsdag eller en fridag.

Afholdes barnets 1. sygedag eksempelvis om fredagen, så er barnets 2. sygedag om lørdagen på den efterfølgende kalenderdag. Barnets 2. sygedag ligger således ikke om mandagen.

Barnets 1. og 2. sygedag kan holdes uafhængigt af hinanden. Det vil sige, at en ansat kan bevilges tjenestefrihed på barnets 2. sygedag, selvom den pågældende ikke har holdt barnets 1. sygedag.

Bliver faderen, der er privatansat, kaldt hjem for at passe sit syge barn og bliver moderen, der er kommunalt ansat, hjemme og passer barnet dagen efter, så holder moderen barnets 2. sygedag.

Situationen er den samme, hvis faderen er offentligt ansat.

Er begge forældre kommunalt ansat, så kan forældrene kun afholde barnets 1. og 2. sygedag én gang, dvs. at forældrene ikke kan blive hjemme ved barnet i sammenlagt 4 arbejdsdage.

 

  • PDF

    Barns 1. sygedag - faglig voldgiftskendelse

×

Log ind