Arbejdsgiver KL's Casebank: Rekrutteringsinitiativer på ældre- og sundhedsområdet

Sønderborg Kommune: Mere faglig ledelse – til gavn for borgeren

I Sønderborg Kommune omlagde man i begyndelsen af 2020 den kommunale Hjemme- og Sygepleje, som består af ca. 500 medarbejdere. Omlægningen skal sikre et løft i plejen på området, og at der i det daglige tages udgangspunkt i den enkelte borgers situation. Omlægningen har bidraget til et øget fokus på at bringe medarbejdernes faglighed på spil på tværs af faggrupper samt en styrket feedback kultur.

Se video: Mere faglig ledelse

Kort om indsatsen

Med den nye organisering af Hjemme- og Sygeplejen er der skabt en fælles ledelsesstruktur og en tydelig sammenhæng mellem distriktsledelsen og den daglige ledelse af de respektive hjemme- og sygeplejegrupper. Målet er dels en sammenhængende og tæt faglig sparring i borgerforløbene og dels at øge medarbejdernes motivation om kerneopgaven. Der arbejdes efter en fælles faglig kvalitetsramme, ”I Sikre Hænder”, som giver ledergruppen et fælles udgangspunkt.

Derudover er der etableret en ny tværgående planlægningsenhed, som tilrettelægger de sammenhængende borgerforløb efter faste pejlemærker. De udekørende enheder er organiseret i mindre tværfaglige borgerteams, og der er indført en ny mødestruktur med Fælles Vagtstart – i både morgen og aftenvagt. Den fælles vagtstart giver klarhed om opgaven – og den faglige leder mulighed for at tilpasse indsatsen med afsæt i de tilgængelige ressourcer og kompetencer og med afsæt i den enkelte borgers situation.

 

Effekter af indsatsen

Indsatsen evalueres i 2022, men den foreløbige vurdering er, at omorganiseringen har medført øget faglighed og mere målrettede indsatser. Den faglige ledelse under Fælles Vagtstart giver klarhed om både opgave og ramme hos medarbejderne og styrker sammenhængskraften i indsatsen. Samtidig sikres det løbende, at de rette kompetencer tildeles med udgangspunkt i borgernes situation.

Indsatsen kombineret med det øgede fokus på faglig ledelse sikrer, at lederne er helt tæt på deres medarbejdere og kerneopgaven og at det i tide opdages, hvis noget ikke håndteres med den rette indsats eller faglighed. Det betyder i praksis, at medarbejdernes motivation øges fordi deres kompetencer anvendes til rette opgaver og borgerne nu hurtigere får den rette indsats, fordi den faglige kapacitet disponeres bedre.

Yderligere information

I PDF-filen kan du læse mere om Sønderborg Kommunes vej til den nye organisering.

  • PDF

    Præsentation af faglig ledelse på baggrund af Ny Organisering

Kontaktinformation

For yderligere information om Sønderborg Kommunes fokus på faglig ledelse og omorganisering af Hjemme- og Sygeplejen, er du velkommen til at kontakte:

Camilla Neuper Kjeldal
Analyse- og udviklingskonsulent
Mail: cake@sonderborg.dk

×

Log ind