KL Arbejdsgiver

KL's Casebank: Rekrutteringsinitiativer på ældre- og sundhedsområdet

Her kan du finde forskellige kommuners initiativer på ældre- og sundhedsområdet til inspiration og vidensdeling på tværs.

KL's Casebank: Rekrutteringsinitiativer på ældre- og sundhedsområdet

Som et led i KL’s handleplan, ’Flere hænder til ældre- og sundhedsområdet 2.0’, fra 2021, drifter KL en casebank med kommunale eksempler på vellykkede indsatser i forhold til rekruttering og fastholdelse på ældre- og sundhedsområdet.

KL vil indsamle og dele gode indsatser i forhold til rekruttering for at skabe inspiration blandt kommunerne. Indsatserne er oftest lokalt forankret, men kan give god inspiration på tværs.

Bidrag til casebanken

Casebanken er målrettet kommunale politikere, praktikere og andre med interesse i ældre- og sundhedsområdet. Læs mere om, hvordan I kan bidrage til KL's Casebank på siden: Sådan bidrager I til KL's Casebank. Her kan man også finde en trin-for-trin-guide og Q&A. I er også velkomne til at kontakte os på mail: KLcasebank@kl.dk.

Vil du trække dit samtykke til medvirken tilbage?

I overensstemmelse med reglerne i GDPR kan medvirkende i en af casebank-videoerne til hver en tid trække sit samtykke til medvirken tilbage.

Ønsker du at trække dit samtykke til medvirken i en video tilbage, så send en mail til KL@KL.dk (tekst til emnefelt: ”APC – vedr. samtykke til casebank-video”) så fjernes videoen hurtigst muligt og senest indenfor 14 dage.  

 

KL´s Casebank

Københavns Kommune: Sprogindsats for elever med dansk som andetsprog forbereder sproglige kompetencer og reducerer frafald

Siden 2021 har Københavns Kommune afprøvet en model for intensiv og individuel tilpasset sprogstøtte til 155 SOSU-elever med dansk som andet sprog. Indsatsen har sikret sproglig progression blandt eleverne og bidraget til at reducere frafaldet af SOSU-elever med dansk som andetsprog.

 

KL´s Casebank

Odense Kommune: Fra ledig til velfærdsmedarbejder

Odense Kommune igangsatte i 2020 et tværgående arbejdsprogram ”Velfærdsmedarbejder – nu og i fremtiden”. Programmet skal bidrage til, at kommunen kan opretholde samme velfærdsniveau som i dag, hvilket bl.a. forudsætter at flere ledige borgere hjælpes i job på velfærdsområdet.

 

KL´s Casebank

Esbjerg Kommune: Praktikvejledere på fuldtid nedbringer frafaldet markant

I Esbjerg Kommune har man siden 2017 haft praktikvejledere ansat som fuldtidsvejledere. Deres opgave er at give vejledning og støtte til SOSU-elever i praktik. Indsatsen har bidraget til højere kvalitet i praktikforløbene, mere tilfredse elever og et markant fald i frafaldet for både social- og sundhedshjælpere og -assistentelever.

 

KL´s Casebank

Haderslev Kommune: Digital hjemmepleje fordeler sparsomme hænder og sikrer selvstændighed til borgere

I november 2021 oprettede Haderslev Kommune e-distriktet, som en ny måde at levere hjemmepleje til kommunens borgere ved hjælp af teknologi. E-distriktet skal bidrage til at re-designe kommunens velfærdsservices, der hvor teknologiske virkemidler kan erstatte hjemmebesøg og gøre borgerne mere selvhjulpne.

 

KL´s Casebank

Frederikshavn Kommune: Fastholdelsessamtaler mindsker elevfrafald markant

I Frederikshavn kommune har man siden 2019 arbejdet målrettet med en fastholdelsesstrategi for SOSU-elever. Indsatsen har resulteret i et markant fald i frafaldet og et styrket samarbejde om eleverne mellem SOSU-skolen og praktikken.

 

KL´s Casebank

Mariagerfjord Kommune: Mentorer gør en forskel for SOSU-elever

Siden 2021 har Mariagerfjord tilbudt elever, der oplever særlige kulturelle, personlige eller faglige udfordringer, vejledning og støtte af to mentorer i deres social- og sundhedsuddannelse. Indsatsen har bidraget til fastholdelse at flere elever i uddannelse samt tidligere tydeliggjort elevernes kompetencer og eventuelle støttebehov.

KL's Casebank

Helsingør Kommune: Arbejdstid er noget, vi taler om

I 2018 undersøgte Helsingør Kommune medarbejdernes syn på arbejdstid, på ældreområdet. På den baggrund begyndte lederne at tilbyde deres medarbejdere at gå op i tid – evt. på fuldtid. Det har skabt fleksibilitet omkring medarbejdernes ønsker til arbejdstid og har, i forhold til rekrutteringsudfordringerne, gjort kommunens arbejdspladser mere attraktive.

KL's Casebank

Hedensted Kommune: Fra rulleplan til pusleplan giver bedre vagtdækning

Siden 2021 har man i Hedensted Kommune arbejdet innovativt med vagtplanlægning, idet man er skiftet fra rulleplaner til såkaldte ’pusleplaner’. Navnet indikerer, at man er gået fra planer med faste vagtrul til planer, der er lagt som et puslespil, der tager højde for både medarbejdernes ønsker og behovet for vagtdækning til borgere. Pusleplanerne har medført større fleksibilitet mellem arbejds- og privatliv, hvilket har øget trivsel og arbejdsglæde blandt medarbejderne og sikret bedre vagtdækning i de udekørende teams.

KL's Casebank

Odense Kommune: Mere tid er bedre tid

I november 2021 igangsatte Odense Kommune projektet ’Lidt op i tid. Gør en forskel’. Indsatsen er målrettet social- og sundhedspersonale ansat på deltid, og skal øge medarbejdernes opmærksomhed på behovet for, at flere går op i tid. Indsatsen er ét blandt flere initiativer, der skal imødegå rekrutteringsudfordringerne på ældre- og sundhedsområdet.

KL's Casebank

Tønder Kommune: Digitech-elever er SOSU-fagets teknologi-ambassadører

Siden 2019 har Tønder og tre andre sønderjyske kommuner i samarbejde med SOSU-Syd tilbudt social- og sundhedsassistentuddannelsen med en velfærdsteknologisk toning; den såkaldte Digitech-linje. Med den særlige teknologi toning får social- og sundhedsassistent eleverne digitale kompetencer såvel som kompetencer i brug og implementering af velfærdsteknologi.

KL's Casebank

Kolding Kommune: Hånd i hånd: Et fritidsjob med mening

Kolding Kommune har ansat ca. 30 unge hånd-i-hånd-medarbejdere rundt om på kommunens plejehjem. Indsatsen er til stor gavn for både beboere og unge, der gennem indsatsen får glæde af hinandens selskab. Herudover får de unge medarbejdere et spændende indblik i social- og sundhedsfaget.

 

KL's Casebank

Københavns Kommune: Brancheskiftere motiveres via oplæringsstillinger

I 2021 etablerede Københavns Kommune en række oplæringsstillinger på kommunens plejehjem og i hjemmeplejen. Stillingerne er målrettet folk uden SOSU-baggrund, der ønsker et brancheskifte til pleje- og sundhedsområdet.

 

KL's Casebank

Tønder Kommune: Unge fritidsjobbere giver smil

Tønder Kommune har siden 2018 arbejdet med at synliggøre mulighederne for jobs indenfor ældreplejen overfor unge mennesker. Ansættelse af unge fritidsjobbere på kommunens plejecentre skal hjælpe med at øge interessen for fagområdet blandt unge, så fremtidens arbejdskraft tiltrækkes fagområdet.

 

KL's Casebank

Kolding Kommune: Supervision skaber fagligt overskud

Kolding Kommune igangsatte i 2020 et pilotprojekt om supervision på kommunens plejehjem, der havde til formål at fremme faglig refleksion og undgå udbrændthed og stress blandt medarbejderne. Indsatsen har medført et større fagligt overskud og styrkede relationer mellem medarbejderne.

 

KL's Casebank

Horsens Kommune: Unge spirer til SOSU-uddannelserne

I 2019 udviklede Horsens Kommune sammen med FOA en såkaldt spire-ordning, målrettet unge mellem 13-17 år. Ordningen skal gennem et fritidsjob, give unge mulighed for at prøve kræfter med arbejdet på ældre- og sundhedsområdet. Målet er at øge de unges interesse for og kendskab til arbejdet inden for ældreplejen og på sigt motivere dem til at uddanne sig indenfor faget.

 

KL's casebank

Fredensborg Kommune: Fuldtidsvejledere og fast struktur under praktik reducerer frafald

Siden august 2019 har Fredensborg Kommune udviklet en fast struktur for praktikken og ansat 7 fuldtidsvejledere. Vejlederne er ansat uden for medarbejdernormeringen og har til opgave at danne rammer for en fokuseret og struktureret vejledning af SOSU-elever, der er under oplæring i kommunen.

 

KL's Casebank

Holstebro Kommune: Introforløb for ledige: Et springbræt til SOSU

I Holstebro Kommune har man i løbet af 2021 haft ledige igennem et kort introducerende SOSU-forløb. Indsatsen har til formål, at rekruttere flere til SOSU-uddannelserne ved at ledige kan afprøve faget.

 

KL's Casebank

Horsens Kommune: Hverdagsguider sætter ord på faglig stolthed

I Horsens Kommune har man siden 2016 uddannet medarbejdere i hjemmeplejen til såkaldte ’hverdagsguider’. Indsatsen har bidraget til, at der er kommet fokus og ord på fagligheden – og skabt faglig stolthed blandt social- og sundhedsmedarbejderne.

KL's Casebank

Sønderborg Kommune: Mere faglig ledelse – til gavn for borgeren

I Sønderborg Kommune omlagde man i begyndelsen af 2020 den kommunale Hjemme- og Sygepleje, som består af ca. 500 medarbejdere. Omlægningen skal sikre et løft i plejen på området, og at der i det daglige tages udgangspunkt i den enkelte borgers situation. Omlægningen har bidraget til et øget fokus på at bringe medarbejdernes faglighed på spil på tværs af faggrupper samt en styrket feedback kultur.

KL's Casebank

Aalborg Kommune: Mentorindsats forebygger frafald på SOSU-uddannelser

Aalborg Kommune indførte i 2020 en ny trivselsindsats – i form af en mentorordning kaldet ’læringsbuddy’ for at øge trivsel og forebygge frafald blandt elever med særlige udfordringer på SOSU-uddannelserne. Indsatsen har betydet, at flere elever er fastholdt i uddannelse.

 

Sådan bidrager I til KL's Casebank

Sådan bidrager I til KL's Casebank

KL’s Casebank er åben for alle kommuner. Formålet er at skabe en eksempelbank, hvor man kan finde inspiration til nye konkrete rekrutterings- og fastholdelsesindsatser på ældre- og sundhedsområdet.

×

Log ind