KL Arbejdsgiver

KL's Casebank: Rekrutteringsinitiativer på ældre- og sundhedsområdet

Her kan du finde forskellige kommuners initiativer på ældre- og sundhedsområdet til inspiration og vidensdeling på tværs.

KL's Casebank

Som et led i KL’s handleplan, ’Flere hænder til ældre- og sundhedsområdet 2.0’, fra 2021, etablerer og drifter KL en casebank med kommunale eksempler på vellykkede indsatser i forhold til rekruttering og fastholdelse på ældre- og sundhedsområdet.

KL vil indsamle og dele gode indsatser i forhold til rekruttering for at skabe inspiration blandt kommunerne. Indsatserne er oftest lokalt forankret, men kan give god inspiration på tværs.

Casebanken er målrettet kommunale politikere, praktikere og andre med interesse i ældre- og sundhedsområdet.

Esbjerg Kommune: Praktikvejledere på fuldtid nedbringer frafaldet markant

I Esbjerg Kommune har man siden 2017 haft praktikvejledere ansat som fuldtidsvejledere. Deres opgave er at give vejledning og støtte til SOSU-elever i praktik. Indsatsen har bidraget til højere kvalitet i praktikforløbene, mere tilfredse elever og et markant fald i frafaldet for både social- og sundhedshjælpere og -assistentelever.

 

KL's Casebank

Horsens Kommune: Hverdagsguider sætter ord på faglig stolthed

I Horsens Kommune har man siden 2016 uddannet medarbejdere i hjemmeplejen til såkaldte ’hverdagsguider’. Indsatsen har bidraget til, at der er kommet fokus og ord på fagligheden – og skabt faglig stolthed blandt social- og sundhedsmedarbejderne.

 

KL's Casebank

Varde Kommune: Klar til SOSU

Varde Kommune afdækkede i 2019 kommunens arbejdskraftreserve med henblik på at identificere kvalificeret arbejdskraft til ældre- og sundhedsområdet. Analysen afslørede, at der blandt kommunens borgere var en betydelig gruppe fra Østeuropa, der var interesserede i at blive SOSU-medarbejdere.

 

KL's Casebank

Lolland Kommune: Sproglige forudsætninger er – Vejen til SOSU

Lolland og Vordingborg Kommuner startede i september 2021 et pilotprojekt i form af forløbet ’Vejen til SOSU’. Indsatsen skal give tosprogede med interesse i SOSU-faget, mulighed for at skifte branche og gøre dem klar til at gennemføre en af de to SOSU-uddannelser.

 

KL's Casebank

Frederikshavn Kommune: Fastholdelsessamtaler mindsker elevfrafald markant

I Frederikshavn kommune har man siden 2019 arbejdet målrettet med en fastholdelsesstrategi for SOSU-elever. Indsatsen har resulteret i et markant fald i frafaldet og et styrket samarbejde om eleverne mellem SOSU-skolen og praktikken.

 

KL's Casebank

Sønderborg Kommune: Mere faglig ledelse – til gavn for borgeren

I Sønderborg Kommune omlagde man i begyndelsen af 2020 den kommunale Hjemme- og Sygepleje, som består af ca. 500 medarbejdere. Omlægningen skal sikre et løft i plejen på området, og at der i det daglige tages udgangspunkt i den enkelte borgers situation. Omlægningen har bidraget til en tydeligere faglig ledelse, som gør, at medarbejderne i højere grad får sat deres faglighed i spil – i sidste ende sikrer det mere værdi for borgerne.

 

KL's Casebank

Odense Kommune: Fra ledig til velfærdsmedarbejder

Odense Kommune igangsatte i 2020 et tværgående arbejdsprogram ”Velfærdsmedarbejder – nu og i fremtiden”. Programmet skal bidrage til, at kommunen kan opretholde samme velfærdsniveau som i dag, hvilket bl.a. forudsætter at flere ledige borgere hjælpes i job på velfærdsområdet.

 

KL's Casebank

Aalborg Kommune: Mentorindsats forebygger frafald på SOSU-uddannelser

Aalborg Kommune indførte i 2020 en ny trivselsindsats – i form af en mentorordning kaldet ’læringsbuddy’ for at øge trivsel og forebygge frafald blandt elever med særlige udfordringer på SOSU-uddannelserne. Indsatsen har betydet, at flere elever er fastholdt i uddannelse.

 

Sådan bidrager I til KL's Casebank

Sådan bidrager I til KL's Casebank

KL’s Casebank er åben for alle kommuner. Formålet er at skabe en eksempelbank, hvor man kan finde inspiration til nye konkrete rekrutterings- og fastholdelsesindsatser på ældre- og sundhedsområdet.

×

Log ind