Arbejdsgiverpolitik

Løn og strategi

Lokal løn

De ansatte i kommunerne har stadig lige så mange lokale lønkroner på lønsedlen som før afskaffelsen af forlodsfinansieringen i 2011. Det følger af en opgørelse over omfanget af lokal løn, som KL har gennemført.

Kommunerne indgår stadig aftaler om lokal løn
Gennemsnittet på 8,5 pct. (november 2014) af lokal løns andel af nettolønnen viser, at kommunerne fastholder niveauet for den lokale løndannelse. Kommunerne har i en krisetid med meget stramme budgetter fastholdt andelen af lokal løn. Dermed har de vist, at de fortsat kan og vil prioritere at indgå lokale lønaftaler, og at de ikke har brug for centrale regler om puljer og garantier.

Forskel i kommuner og personalegrupper
Andelen af lokal løn dækker over en vis spredning mellem kommunerne og mellem personalegrupper. Man kan imidlertid ikke konkludere, at medarbejdere har oplevet enten lønnedgang, fordi lokal løns andelen er faldet eller lønfremgang, fordi lokallønnen er steget, da ændringer i andelen af lokal løn fx kan dække over en ændret personalesammensætning.

Variationen i andelen af lokal løn mellem forskellige personalegrupper afspejler, at de enkelte personalegrupper har forskellige lønsystemer. Ved overgangen til lønsystemet med lokal løndannelse (Ny løn) var der stor forskel på, hvor meget de forskellige grupper reducerede deres hidtidige anciennitetsbaserede lønforløb og dermed på, hvor stor hver gruppes ”startkapital” til lokallønnen var.

KL opfordre til forsat arbejde med lokal løn
Niveauet for lokal løns andel af nettolønnen vil kunne ændre sig, hvis kommunerne ikke fastholder fokus på den lokale løndannelse. KL opfordrer derfor kommunerne til fortsat at arbejde aktivt med den lokale løndannelse og holde øje med udviklingen i lokal løns andel af nettolønnen i kommunen, ligesom KL fortsat vil følge udviklingen.

Udviklingen i lokal løndannelse
I nedenstående tabel opgøres lokal løns andel af nettolønnen for de kommunalt ansatte under ét i november måned fra 2010 til 2014.

Lokal løns andel af nettolønnen

2014

2013

2012

2011

2010

Kommunalt ansatte

8,5%

8,8%

8,8%

8,9%

8,7%

Kilde: KRL

Opgørelsesmåned: november 2014

Population: alle ansatte ekskl., elever, timelønnede, ekstraordinært ansatte og fleksjobbere samt ansatte på kommunale forsyningsvirksomheder

Plus/minus 0,1 procentpoint regnes som uændret

Lærerne påvirker landsgennemsnittet
Af tabellen fremgår det, at der har været et fald fra 2013 til 2014. Det skyldes, at en række tillæg på undervisningsområdet, som hidtil i vidt omfang optrådte som lokale tillæg i statistikken, bortfaldt fra 1. august 2014 og blev erstattet af centrale tillæg. Dermed faldt lærernes lokal løns andel.

Lærerne udgør så stor en gruppe, at ændringen har påvirket det samlede landsgennemsnit for alle under ét, som således også faldt i samme periode. Det er dette fald, som slår igennem fra 2013 til 2014 i tabellen ovenfor. For at vurdere om lokal løns andelen for den samlede medarbejdergruppe er fastholdt, er man derfor nødt til at se på den samlede andel af nettolønnen eksklusiv lærergruppen, jf. tabellen nedenfor.

I denne tabel opgøres lokal løns andelen af nettolønnen for de kommunalt ansatte under ét eksklusiv lærergruppen i november måned fra 2010 til 2014. Som det kan ses, har lokal løns andelen med små udsving holdt samme niveau siden 2010.

Lokal løns andel af nettolønnen

2014

2013

2012

2011

2010

Kommunalt ansatte ekskl. lærere

9,0%

8,9%

8,8%

9,1%

9,0%

Kilde: KRL

Opgørelsesmåned: november 2014

Population: alle ansatte ekskl., elever, timelønnede, ekstraordinært ansatte og fleksjobbere samt ansatte på kommunale forsyningsvirksomheder

Plus/minus 0,1 procentpoint regnes som uændret.