Arbejdsgiverpolitik og analyse Flere hænder i sundheds- og ældresektoren

Fælles forslag til at styrke sundheds- og ældreområdet

I forbindelse med kommunernes økonomiaftale for 2020 nedsatte regeringen sammen med KL og Danske Regioner en task force.

Dennes opgave har været at identificere tiltag, der kan understøtte ambitionen om at uddanne og fastholde flere sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter/-hjælpere.

Task forcen udgøres af KL, Danske Regioner, Finansministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet, Børne- og Undervisningsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet samt Beskæftigelsesministeriet.

Analysen og anbefalinger kan læses i sin fulde længde nedenfor.

 • PDF

  Veje til flere hænder - task force omsocial-og-sundhedsmedarbejdere

Anbefalinger

Rapporten retter fokus mod den komplekse opgave, som kommunerne løfter, når de bidrager til at uddanne og fastholde personale på sundhedsområdet. Rapporten understreger, at det er afgørende, at alle parter i form af kommuner, skoler og ministerier bidrager til opgaven. Task forcens anbefalinger inddeler sig i fem overordnede spor.

1. Styrket rekruttering og fastholdelse på social- og sundhedsuddannelserne 

 • Det anbefales, at kommunerne ansætter elever allerede på grundforløbet, og ikke først på hovedforløbet i praktikforløbet. Ved at tilbyde eleverne løn, allerede inden de når praktikken, kan kommunerne imødekomme det høje frafald mellem grundforløb og hovedforløb.

 • For at imødekomme frafaldet på uddannelserne, anbefales det, at indsatsen over for elever med særlige behov understøttes yderligere. Understøttelsen bør ske på tværs af myndigheder i form af sprog-, kultur- og læringsstøtte. Dette bør foregå både før og under praktikken.

 • Det anbefales, at kommunerne i højere grad gør brug af AMU. Det vil sige efteruddannelse til faglærte og ufaglærte medarbejdere, så de på den måde kan blive opkvalificeret til SOSU-hjælpere og SOSU-assistenter. Kommunerne kan også med fordel gøre brug af de aftalte meritmuligheder i VEU-Trepart, hvor uddannelserne kan afkortes ud fra tidligere erfaringer.

 
2. Bedre overgange mellem skole og praktik

 • Kommunerne skal sammen med skolerne sikre en bedre overgang fra skole til praktik. Der må ikke være tvivl om, hvad eleverne skal kunne, før de starter i praktikken. På den måde mindskes praksischok, og eleverne bliver helt klar til at indgå på en arbejdsplads.

 • Bedre overgange og fastholdelse af elever kan med fordel understøttes af valid data, så kommunerne og skolerne i højere grad kan følge op på frafaldstruede elever, før det er for sent.

 • Der bør etableres et partnerskab mellem kommuner og professionshøjskoler, som kan drøfte, hvordan man fortsat kan holde fokus på det nære sundhedsvæsen, når sygeplejeruddannelsen skal tilrettelægges.

 • Skolerne kan med fordel gøre brug af mere simulationstræning i undervisningen.

 
3. Styrket kvalitet i praktikforløbene 

 • Lokale, formaliserede samarbejder mellem kommunerne og skolerne er vigtige. Disse samarbejder kan sikre et fortsat fokus på at styrke kvaliteten af praktikken. Derudover sikrer samarbejderne, at elever følges bedre gennem hele uddannelsesforløbet.

 • Kvaliteten i praktikken skal sikres. Det gælder blandt andet kvaliteten i vejledningen og blandt medarbejdere generelt.

 
4. God start og fastholdelse i faget 

 • Det anbefales, at der lokalt arbejdes videre med strukturerede introforløb og seniorpolitikker, og at muligheder for videreuddannelse synliggøres.

 
5. Flere på fuld tid og mindre sygefravær 

 • Det anbefales, at kommunerne fortsætter arbejdet med at sikre, at flere medarbejdere går på fuld tid, og at sygefraværet mindskes.

 

×

Log ind