Indhold

28.04.17 15:17

EU-Kommissionens sociale søjle griber ind i den danske arbejdsmarkedsmodel

Kommissionen lancerede den 26. april 2017 den europæiske søjle for rettigheder, der består af adskillig lovgivende og ikke lovgivende initiativer indenfor arbejdsmarkeds- og socialområdet. Nogle af initiativerne griber direkte ind i de emner som i Danmark reguleres af arbejdsmarkedsparter og derfor vil underminere den danske arbejdsmarkedsmodel.

Den europæiske søjle for sociale rettigheder (den sociale søjle) er en af KL’s vigtigst prioriterede EU-sag, da den kan få meget stor betydning for kommunen som arbejdsgiver og de kommunale overenskomster.

Den sociale søjle indeholder både forslag til lovgivning og ikke-lovgivningsmæssige initiativer herunder:

–    En henstilling fra kommissionen med 20 principper indenfor arbejdsmarkeds- og socialområdet, som er effektiv fra og med i dag.

Disse principper er primært rette mod euro landene, men andre lande kan vælge at blive omfattet. De har til formål at bygge på og supplere den eksisterende EU-lovgivning på området, samt at fremme reformer på nationalt plan og skabe konvergens mellem medlemslandene lovgivning på området. Flere af principper griber ind i nationale kompetence bl.a. minimumsindkomst, hvilket gør af Kommissionen ikke har mulighed for at lovgive på området. Folketinget skal nu tage stilling til, om Danmark skal tiltræde den sociale søjle.

–    Et forslag til fælleserklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, der skal forankre de 20 principper i søjlen.

–    En social resultattavle der er bundet op på det europæiske semester

Søjlen skal understøttes af en resultattavle til screening af den beskæftigelsesmæssige og sociale situation, udfordringer og resultater i de deltagende medlemsstater 

–    Nyt direktivforslag om balance mellem arbejde og familieliv for forældre og ansatte der udøver pleje for tætte familiemedlemmer.

Et af de nye forslag griber bl.a. ind i forældres ret stil selv at bestemmer hvordan forældreorloven skal deles. EU-Kommissionen ligger op til fire måneders øremærket forældreorlov til hver af barnets forældre,

–     Høringer af arbejdsmarkedet parter om revision af ansættelsesbevisdirektivet og om adgang til social beskyttelse for arbejdstagere og selvstændige.

Arbejdsmarkeds parter på europæisk plan skal i nærmest fremtid tage stilling til om de ønsker at forhandle ny direktivtekst til ansættelsesbevisdirektivet og aftale om adgang til social beskyttelse for arbejdstagere og selvstændige. Hvis arbejdsmarkeds parter på europæisk plan ikke ønsker at indlede forhandlinger vil EU-Kommissionen komme med forslag til direktiv.

–    Kommissionens fortolkning af arbejdstidsdirektivet

Kommissionen har på baggrund af EU-domstolens afgørelser lavet deres egen fortolkning af arbejdstidsdirektivet. Fortolkningen er ment som en hjælp til medlemslandene i forhold til korrekt implementering af direktivet.

Udover de initiativer Kommissionen lancerede i onsdags, er Kommissionen kommet med et refleksions papir om den sociale dimension af EU, et dokument der sammen med Kommissionen Hvidbog om EU’s fremtid, skal danne ramme for debatten om hvordan fremtidens Europa skal se ud.

Den sociale søjle afspejler Kommissionens ønske om at overvinde den økonomiske krise ved bl.a. at fremme en social markedsøkonomi med høj konkurrenceevne og skabe lige vilkår for mænd og kvinder i forhold til at deltage på arbejdsmarkedet.  

KL er helt overordnet enig i Kommissionens perspektiv om, at det er afgørende, at medlemsstaterne løbende arbejder på at have en effektiv velfærdsstat, som både er i stand til at sikre konkurrenceevne og skabe trygge rammer for borgerne. KL mener dog ikke, at vejen frem er mere EU-lovgivning.  Arbejdsmarkederne i EU fungerer på mange forskellige måder og derfor skal de primære løsninger og reformer findes i medlemsstaterne og ikke via lovgivning på europæisk plan. Kommissionen bør respektere nærhedsprincippet og den nationale kompetence på social- og arbejdsmarkedsområdet.

Uanset om Danmark vælger at tiltræde Kommissionens henstilling eller stå uden for de 20 principper – så vil Kommissionens andre initiativer, herunder direktivforslaget, påvirke den danske lovgivning, de kommunale aftaler og overenskomster, samt den danske arbejdsmarkedsmodel.

KL følger derfor sagen tæt, både i danske og europæiske fora, herunder Regionsudvalget, hvor KL’s Internationale udvalg vil sørge for at varetage de danske kommuners interesser

Link til EU-Kommissionens hjemmeside

Link til EU-oplysningens hjemmeside