Indhold

31.10.17 09:50

EU får en social søjle

EU får en social søjle
EU's 28 beskæftigelsesministre er efter længere tids arbejde nået til enighed om EU's nye "Sociale Søjle", der skal være med til at fremme et mere socialt Europa.

Den sociale søjle, som skal underskrives på det sociale topmøde for regering og statschefer i Göteborg den 17. november, skal lægge den fremtidige linje for udviklingen af de europæiske og nationale arbejdsmarkeder samt de sociale systemer i EU. Søjlen er en politisk aftale, der vil gælde for alle europæiske lande.

Der skulle nogle væsentlig ændringer til i de politiske forord til den sociale søjle inden EU's 28 beskæftigelsesministre endeligt kunne blive enige. Rådet har bl.a. fået indskrevet "Den europæiske søjle for sociale rettigheder bør gennemføres både på EU-plan og på medlemsstatsplan inden for deres respektive kompetenceområder under passende hensyn til forskellige socioøkonomiske miljøer og de forskelligartede nationale systemer, herunder den rolle, arbejdsmarkedets parter spiller, og i overensstemmelse med nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet"

Den sociale søjle er en af KL's vigtigste EU sager, da den vil påvirke de danske kommuner både som myndigheder og som arbejdsgivere. På linje med de andre danske arbejdsgivere har KL været skeptisk overfor Kommissionens forslag til en sociale søjle. Bekymringen har særligt handlet om, hvorvidt søjlen blev juridisk bindende og førte til mere lovgivning, hvilken virkning søjle ville få for den danske arbejdsmarkedsmodel, samt om den ville ændre kompetencefordelingen mellem EU og medlemsstaterne.  

Det har været afgørende for KL, at der blev ændret i EU-Kommissionens oprindelige forslag, så den danske arbejdsmarkedsmodel blev sikret og at principperne i søjlen ikke er blev gjort juridisk bindende.  Det virker som om at søjlen som nu er blevet vedtaget af de 28 Beskæftigelsesministre tager højde for disse bekymringer og at det peger i den rigtige retning.

KL vil fortsat følge de sager som måtte udspringe af den sociale søjle.

 

Fakta om EU's sociale søjle

Den 26. april 2017 lancerede Kommissionen den sociale søjle.

Den sociale søjle består af:

  • En henstilling fra Kommissionen med 20 principper indenfor arbejdsmarkeds- og socialområdet
  • Et forslag til proklamation (fælleserklæring) fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, der skal forankre de 20 principper. (De to dokumenter er identiske)

EU’s nye sociale søjle rummer 20 principper fordelt på tre hovedområder

1) Lige muligheder og adgang til arbejdsmarkedet

2) Rimelige arbejdsvilkår 

3) Social beskyttelse og inklusion

Der er følgende 20 principper:

uddannelse og livslang læring, ligestilling, lige muligheder, aktiv beskæftigelsesstøtte, sikker og fleksibel beskæftigelse, lønninger, oplysninger om ansættelsesvilkår og beskyttelse i tilfælde af opsigelser, social dialog og inddragelse af arbejdstagerne, balance mellem arbejdsliv og privatliv, sundt, sikkert og veltilpasset arbejdsmiljø og databeskyttelse, børnepasning og støtte til børn, social beskyttelse, arbejdsløshedsunderstøttelse, mindsteindkomst, ældres indkomst og alderspension, sundhedsydelser, integrering af handicappede, langtidspleje, boliger og støtte til hjemløse, adgang til basale tjenester.

 

Link til EU-Kommissionens pressemedelelese om EU's sociale søjle

Link til den Europæiske Søjle for Sociale Rettigheder (PDF)